گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

اقتصادی که قرار است رکن رکین آن برپایه نادیده گرفتن نظارت های دموکراتیک نیروهای مولد جامعه باشد راهی جز آنکه تا کنون طی شده است را نشان نمی دهد.
به نظر من در این شرایط سه کار هم زمان باید انجام شود این سه کار عبارت از نقدسیاست های جاری، آگاهی بخشی و کمک به سازماندهی توده مزد و حقوق بگیر و بیکاران برای بهبود شرایط زندگی شان است. باید از همه راه های ممکن این سه مهم در دستور کار آگاهان و روشنفکران کارگری و کسانی که دل در گرو زحمتکشان دارند قرار گیرد.
معضل دیگر این سوی رابطه نادیده گرفتن پتانسیلی ازکارگران کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچکی است که وکالت و نمایندگی آنان برعهده سه تشکل رسمی است.

بمناسبت روز جهانی کارگر، جلسە ای در روز ٣٠ آوریل در ساعت ٨ شب بە وقت اروپا مرکزی. ساعت ٢ بعد از ظهر بە وقت شرق آمریکا و کاناد و ١٠:٣٠ دقیقە شب بە وقت ایران در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می شود.

می دانی...
از فراق رفتگان،
دل به خورشید سپردگان،
که آن غروب خونین را
به امید طلوعی دیگر...
وداع گفتند رفتند
چه می کشم؟

در این سال علاوە بە گسترش اعتراضات کارگران، سایر گروە های مزدبگیر نیز بە شکل وسیعی بە اشکال گوناگون علیە کمی دستمزدها، ندادن بەموقع دستمزد و حقوق ها، اخراج ها، قراردادهای سفید امضا، خصوصی سازی واحد های تولیدی و خدماتی، شرکت های پیمانکار، سرکوب اعتراضات و اعتصابات و زندانی کردن رهبران تشکلهای کارگری مستقل، تداوم تعرض بە قانون کار کاهش خدمات اجتماعی و دیگر زورگویی ها و اجحاف های حکومت و کارفرمایان بە اعتراض و مبارزە برخواستند.

صفحه‌ها

اطلاعیه‎های گروه‎های کار و تشکیلات کشورها

برگزاری جلسە پالتاکی در اتاق سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بمناسبت روز جهانی کارگر، جلسە ای در روز ٣٠ آوریل در ساعت ٨ شب بە وقت اروپا مرکزی. ساعت ٢ بعد از ظهر بە وقت شرق آمریکا و کاناد و ١٠:٣٠ دقیقە شب بە وقت ایران در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می شود.

کار روزنامه‎ای

کار روزنامه ای شماره 55

در این شماره می حوانید:
- اختلاف آری، دشمنی نە
- درباره نامه کروبی
- دستاورد دوحه: دوسئوال
- زندان و اعدام، معجزه دی ان ای و شکست اوباما
- مصوبە مجلس؛ میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند
- جوانی علیرضا رجایی و شانه های ضحاک
- مدرنیتە، جزو لاینفک قدرت پایدار
- و ...

سياست و اقتصاد

حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود

قراردادهای شرکتی برای تضعیفِ قدرت کارگران است

اساساً سیاست دولت‌ها بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه نیست. سیاست دولت‌ها در سه دهه‌ گذشته، بهبود فضای کسب‌وکار در همان مفهومی است که مثلاً در اسناد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن بحث می‌شود.

ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران، بر مبنای جزمیت نولیبرالی تدوین شده است

فضای مطلوب کسب‌وکار در ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‌داری معاصر آن چیزی است که در بهشت‌های مالیاتی مانند پانامای امروز می‌بینیم.

سياست

گفتگو با بهروز خليق (٣)

گفتگو با بهروز خليق (٣)
مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون نامه مهدی کروبی، دوره دوم انتخابات، پروزه وحدت چپ و اول ماه مه

سياست ما در دوره دوم انتخابات، همان سياستی است که در بيانيه شورای مرکزی سازمان آمده است. دلايلی که موجب شد ما از هيچ ليست انتخاباتی دفاع نکنيم، هم چنان پابرجا است. نوک حمله ما در طی سال های گذشته متوجه بلوک قدرت بود. بلوکی که در راس آن ولی فقيه قرار دارد و مانع هرگونه تغيير در ساختارهای سياسی و سياست های کلان حکومت است و سرسختانه از استبداد مذهبی و ولايت مطلقه فقيه دفاع می کند.

اقتصـاد

چرخش ناگهانی "شل": سرمایه گذاری روی انرژیهای پایدار

به نظر می رسد که چرخش شل برای سرمایه گذاری در انرژیهای پایدار معلول فشار سهامداران بزرگ این شرکت، باشد. این سهامداران خواهان آن اند که شل نرمهای توسعۀ پایدار را بیشتر رعایت کند. انجمن "این را پی بگیر!"، که انجمنی از سهامداران کنشگر در شل است، موضوع رعایت نرمهای توسعۀ پایدار توسط شل را یگانه موضوع عمل خود اعلام کرده است.
کار آنلاین

احزاب و سازمانهای سیاسی

بحران نظری تسلیم طلبان و مدافعان «اعتماد سازی» با رهبری استبداد

سکوت کامل اصلاح طلبان حکومتی در مقابل نامه شجاعانه کروبی در روزهای اخیر نشانه روشنی است که این نیروها دیگر نمی توانند نماینده خواست های اصلاح طلبانه و جنبش سبزی باشند که با وجود سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. راه آینده ایران، راه رسیدن به مردم سالاری، آزادی و عدالت از طریق سازش با مسببان بی عدالتی و ظلم ممکن نیست و از همین روست که مردم ما بیش از پیش از این نیروها رو بر می کشند و به دنبال راهکارهای موثر و جدی مبارزه با استبداد اند.

نظر 1

مسائل چپ

«چپ» مردنی نیست! گفت وگو با سعید رهنما*

گفتگوی فرح طاهری با سعید رهنما

بدیهی است که جامعه سرمایه داری جامعه ای طبقاتی است. احزاب سیاسی نیز ماهیت طبقاتی دارند. احزاب چپ سیاست دفاع از حقوق نیروی کار (پرولتر در مفهوم بسیار وسیع و نه فقط ‌محدود به کارگران صنعتی) را دنبال می کنند، همانطور که احزاب غیرچپ مدافع خواست های دیگر طبقات هستند. اما باید دید منظور از طبقات، تحلیل طبقاتی، و سیاست طبقاتی چیست، و این خود بحث مفصل و جداگانه ای است.

دیدگاه‎ها

انتخابات به عنوان ابزار اِعمال قدرتِ دموکراسی

البرز

برخی بر مبنای مستنداتی، اصلا اهلِ همراه با جریان غالب بودن نیستند، اما از جایی که بنا بر اصولی منطقی انتخابات را ابزار مهمی در جهت گسترش دموکراسی میدانند، به راحتی نمیتوانند با تحریمیان از یک کاسه غذا بخورند. اما نهایتا و سر بزنگاه، جز در کنار تحریمیان قرار گرفتن چاره ای دیگر نمی یابند.

جامعه مدنی

اول ماه مه، روز جهانى كارگر، گرامى باد!

انجمن قلم ایران در تبعید، خواستار آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل و آزادی فعالان و رهبران دربند کارگران، آموزگاران و پرستاران و روزنامه‌ نگاران و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و لغو مجازات غیرانسانی اعدام است.

زنان

دولت جز شعار دادن هیچ قدمی برنداشته است

خانم مریم رحمانی فعال حقوق زنان در گفتگو با اخبار روز به مناسبت روز جهانی کارگر می گوید دولت در مورد وضعیت زنان کارگر جز شعار دادن هیج کار دیگری نکرده است ...

کارگری

مصاحبە با یکی از فعالین سندیکایی در تهران

اقتصادی که قرار است رکن رکین آن برپایه نادیده گرفتن نظارت های دموکراتیک نیروهای مولد جامعه باشد راهی جز آنکه تا کنون طی شده است را نشان نمی دهد.
به نظر من در این شرایط سه کار هم زمان باید انجام شود این سه کار عبارت از نقدسیاست های جاری، آگاهی بخشی و کمک به سازماندهی توده مزد و حقوق بگیر و بیکاران برای بهبود شرایط زندگی شان است. باید از همه راه های ممکن این سه مهم در دستور کار آگاهان و روشنفکران کارگری و کسانی که دل در گرو زحمتکشان دارند قرار گیرد.
معضل دیگر این سوی رابطه نادیده گرفتن پتانسیلی ازکارگران کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچکی است که وکالت و نمایندگی آنان برعهده سه تشکل رسمی است.

بولتن کارگری

بولتن کارگری شمارە ١٣٠

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
همبستگی عملی، بە جای همبستگی زبانی
-از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوریها و سیاستها
بخش دوم
اخبار خارجی:
بریتانیا
موافقت فولادکاران با کاهش حقوق شان برای حفظ 4400 شغل
کویت
سقوط 60 درصدی تولید نفت خام در اثر اعتصاب کارگران
هند
به دنبال اعتراضات وسیع دولت تغییر در سیستم بازنشستگی را منتفی اعلام کرد
-کارگران ایران:
هرگز دست از خواسته های به حق خود بر نخواهیم داشت

مناسبتها

کلیپ مرور اعتراضات کارگری در سال ٩٤

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این سال علاوە بە گسترش اعتراضات کارگران، سایر گروە های مزدبگیر نیز بە شکل وسیعی بە اشکال گوناگون علیە کمی دستمزدها، ندادن بەموقع دستمزد و حقوق ها، اخراج ها، قراردادهای سفید امضا، خصوصی سازی واحد های تولیدی و خدماتی، شرکت های پیمانکار، سرکوب اعتراضات و اعتصابات و زندانی کردن رهبران تشکلهای کارگری مستقل، تداوم تعرض بە قانون کار کاهش خدمات اجتماعی و دیگر زورگویی ها و اجحاف های حکومت و کارفرمایان بە اعتراض و مبارزە برخواستند.