سخن روز

سیامک کلهر

جوانان به دنبال ساختن جامعه ای متمدن و پیشرو اند که با جهان امروز هماهنگی داشته باشد. دانشجویان آن نیروی بی بدیل و امید افرینی اند که نقش و نشان خود را بر تحولات اجتمایی می کوبند. دانشجویان از میان مردم برمی خیزند و فرزندان مردم اند و طبیعتاً از خواستگاه های اجتماعی متفاوت برخوردارند. به این اعتبار است که جنبش دانشجویی بخش جدایی ناپذیری از جنبشهای مردم است و دانشجویان بدرستی منعکس کننده منافع طبقاتی درون جامعه اند.

فرخ نعمت پور

در گفتگو با کردپرس، 'برهان لهونی' مدیر اقتصادی اسبق کردستان در رابطە با وضعیت سرمایەگذاری در کردستان بە نقاط مهمی اشارە می کند. در دو محور می توان مهمترین گفتەهای وی را کە متکی بر کار عملی وی در سطح مدیریت و توجە کارشناسانە است، چنین خلاصە کرد:

ـ عدم تمایل بخش دولتی و بخش خصوصی برای سرمایەگذاری در این منطقە،

ـ کردستان از لحاظ شاخص توسعه نیروی انسانی، یکی از مراکز توسعه یافته نیروی انسانی عالم و متخصص در کشور است.

اما شاید از همە مهمتر گفتە زیرین وی باشد کە می گوید:

محمود میرمالک ثانی

کاسترو بعد از فتح هاوانا، در سن نود سالگی سر بر بالین ابدیت نهاد تا کوبای دیگری قد برافرازد. قطعاً ویژگیهای شخصیت فیدل کاسترو در شرافت، عدالتخواهی، عشق و تلاش برای بهروزی مردمش را نمی توان از نظر دور داشت. کوبای کاسترو تمام تلاش خویش را بکار گرفت تا بتواند سوسیالیسم واقعا موجود را در میهنش نهادینه سازد، اما دستاورد نیم قرن انقلاب کوبا را نمی توان نام سوسیالیزم بر آن نهاد.

بهزاد کریمی

انقلابی کهنسال و پرآوازه "رفیق فیدل" درگذشت. او نماد یک تحول انقلابی در امر انقلابات بود. شروع حرکت انقلابی در "مونکادا" و "سیرامایسترا"، پیروزی انقلاب در پهنۀ کوبا در سال 1959، تثبیت آن و منبع الهام قرار گرفتن اش برای امریکای لاتین و سپس آسیا و افریقا، همگی با نام فیدل کاسترو گره خورده اند. خیزش امریکای لاتین در برابر دیکتاتوری های وابسته به امریکا و تحقق رهائی ملی و سمتگیری به سوی عدالت اجتماعی، جملگی نام "فیدل" را تداعی می کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

ظاهرا تمامی فاکتها چنین نشان می دهند کە در انتخابات ٩٦، اصلاح طلبان تمام قد پشت سر روحانی قرار خواهند گرفت، البتە با این توفیر واضح با انتخابات سال ٩٢، کە این بار دیگر قرار نیست چک سفید بدهند، بلکە با رویکرد «حمایتی 'مطالبە محور'» بە روحانی رای دادە و بە امر بسیج نیروی اجتماعی خود برای انتخاب مجدد وی خواهند پرداخت.

فرخ نعمت پور

 سفر 'باروت پاخور' رئیس جمهور اسلوونی بە ایران، فرصتی شد تا جمهوری اسلامی در آن بر علاقمندی خود بر گسترش روابط با اتحادیە اروپا تاکید ویژە داشتە باشد. روحانی در ملاقاتی، صراحتا بر این نکتە تاکید کرد و اروپائیها را دوست خواند.

سیامک سلطانی

امروزحسن روحانی رئیس جمهور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مصداق بارزی است از سرکوب آزادی احزاب، بیان و قلم و وجدان. بر اساس این "قانون"، تاسیس، عضویت در هیئت موسسان و ارگان‌های مرکزی و حتی خود عضویت در حزب نیز منوط است به پذیرش ولایت مطلقه فقیه.

فرخ نعمت پور

مازینی، تئوریسین ایتالیائی ناسیونالیسم و فیختە تئوریسین آلمانی ناسیونالیسم، معتقد بودند کە با استفادە از جنگ رهائی بخش می توان مردم را در جهت ایجاد یک ملت واحد بە هم دوخت. در این معنا، جنگ وسیلەای می شود برای ایجاد معنویت ملی.

محمود میرمالک ثانی

تصویر کردن ترامپ در هیئت هیولایی افسارگسیخته که در پی آن است تا آرامش گیتی را به آتش کشد و صورت بندی نوینی را در این کره خاکی رقم زند، هدفی جز منحرف ساختن افکار عمومی از آنچه که در زیر پوسته نظام سرمایه داری حاکم بر جهان می گذرد، ندارد. آنچه که ترامپ را از دیگر رؤسای جمهوری آمریکا متمایز می کند، عدم استفاده از زبان دیپلماسی است که وی  در بیان سیاستهای خود بکار می گیرد.

سیامک سلطانی

بالاخره انتخابات آمریکا برگزار گردید و دونالد ترامپ به عنوان 45 – امین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. هر چند که این انتخاب مردم آمریکا، بخش بزرگی از جهان را در بهت و حیرت فرو برد، اما بنظر می رسد که این امر برای خود مردم آمریکا، نه تنها غیر منتظره نبود، بلکه انتخابی بود آگاهانه که میزان بالای شرکت کنندگان خود تاییدی است بر این موضوع.

فرخ نعمت پور

ترامپ بعد از یک دورە رقابت انتخاباتی شدید و شانە بە شانە با خانم هیلاری کلینتون بە عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شد.

او از جملە می گفت:

ـ با روسیە کنار خواهد آمد، (کە این بطور ضمنی بە معنای پذیرش قدرت و نفوذ روسیە در شرق اروپا و سوریە خواهد بود)،

ـ از قرارداد پاریس در خصوص کاهش گازهای گلخانەای عقب خواهد کشید،

ـ برجام را پارە خواهد کرد،

سیامک سلطانی

بر اساس برخی گزارشها، بزودی مشاورین نظامی چین وارد بندر تراتوس در سوریه می شوند تا در کنار نیروهای روسی مستقر در پایگاه نظامی این بندر، به آموزش نیروهای نظامی سوری بپردازند. این اقدام با پشتوانه قانون مبارزه با تروریسم که دردی ماه سال 1394 در کنگره خلق‌های چین، بتصویب رسید، صورت می گیرد.

علی پورنقوی

قابل انتظار بود که خطبه های نماز جمعۀ این هفته در ایران، تهاجمی هماهنگ علیه امریکا باشد. روز جمعه تنها یک روز از 13 آبان، سالروز اشغال سفارت امریکا، گذشته است. مرکب امضای اوباما در زیر فرمان تمدید وضعیت اضطراری ملی امریکا در ارتباط با ایران خشک نشده و مبارزۀ انتخاباتی برای ریاست جمهوری در این کشور جاری است؛ مبارزاتی که مقدمتاً روند و مضمون ارزان خود را با وسعتی بی سابقه در پیش چشم جهان پهن می کند.

فرخ نعمت پور

ملا بختیار، مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه‌ میهنی کردستان که‌ در راس هیئتی عالیرتبه‌ از این حزب به‌ ایران سفر کرده‌ است، با محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشتە است.

فرخ نعمت پور

بارها از برخی مسئولین و تئوریسین های جمهوری اسلامی، بویژە افراد مربوط بە جناحهای تندرو آن شنیدەایم کە جنگ کنونی ای کە در خاورمیانە در جریان است، بویژە ظهور جریان داعش و دست اندازی آن بە کشورهائی کە در آن جمهوری اسلامی نفوذ دارد، در حقیقت جنگی است علیە جمهوری اسلامی. آنان می گویند کە قصد دشـمن، کشانیدن جنگ بە درون ایران است، و بنابراین برای حذر از وقوع چنین حادثە دهشتناکی، باید جنگ را در همان بیرون مرزها انجام داد. و این تئوری، سرآغاز دخالتهای شدید نظامی، امنیتی و مالی در کل منطقە شدە است.

سئوال این است:

فرخ نعمت پور

نیازهای اقتصادی و بازرگانی، بویژە در هنگامە دخالت و نیاز بە کشورهای دیگر، قبای تئوری در فرم و بیانی دیگر می پوشند. هیچ کشوری بە دیگری و افکار عمومی و حتی در مجالس رسمی خود، علنا نمی گوید کە آمدەام برای اینکە بە ثروت و بازار تو نیاز دارم، و تو باید آنرا در اختیار من قرار دهید!

سیامک سلطانی

این روز‌ها موضوع ترمیم کابینه روحانی که با "استعفا"ی سه وزیر به یکی از موضوعات داغ مورد بحث در ایران تبدیل شده است. اما نکته ای که در هیچیک از مطالب مربوط به حواشی این مقدمات ترمیم غایب است، رابطه مردم است با کابینه در کل و این ٣ وزیر، بطور خاص.

فرخ نعمت پور

سحرگاە امروز دوشنبە، نیروهای عراقی همراە با نیروی پیشمرگە، نیروی مسلح اقلیم کردستان، کە نیروئی مهم و برا در مبارزە علیە داعش است حملات خود برای بازپس گیری شهر موصل را آغاز کردند، و بدین ترتیب جرقە مرحلە نوینی از جنگ علیە داعش در عراق زدە شد کە می تواند هفتەها طول بکشد و در صورت پیروزی نیروهای عراقی و کرد، کە البتە موفق بە تسخیر دوبارە این دومین شهر بزرگ عراق خواهند شد، ضربە محکمی بە داعش وارد خواهد آمد کە بنوعی بمنزلە پایان قدرقدرتی این نیروی اهریمنی در عراق خواهد بود.

فرخ نعمت پور

مرکز آمار ایران اعلام کردە که در بهار گذشته شمار بیکاران کشور ۱٫۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افزایش داشتە است. به این ترتیب، تعداد بیکاران ایران، به نوشتۀ مرکز آمار، اکنون به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر می رسد. همین منبع در ادامە می افزاید که در این دوره شمار بیکاران کشور به ۱٢٫٢ درصد نیروی فعال کشور (یعنی ٢۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در بررسی خود تصریح می کند که تعداد بیکاران بین ۱۵ تا ٢۴ سال کشور به ٢۷٫۸ درصد رسیده است.

فرخ نعمت پور

دریاسالار و فرماندە نیروهای دفاعی نروژ اخیرا گفتە است کە ظرفیتهای نظامی روسیە و غرب مثل زمان جنگ سرد عملا مساوی شدە است.

 اگر بە سایت خبری اسپوتنیک روسی سر بزنید تقریبا هر روز شاهد خبرهای جدیدی در رابطە با پیشرفت سلاحهای جدید روسی در همە زمینەهای نظامی هستید، و در کنار آن، همین سایت با پخش اخباری در رابطە با قدرتمندتر شدن این کشور، اصرار دارد کە دیگر آمریکا بمانند سابق نمی تواند یکە و تنها اوضاع جهان را رقم بزند، و روسیە بعنوان رقیبی جدی وارد صحنە شدە است.

صفحه‌ها