سخن روز

فرخ نعمت پور

در جریان انتخابات ریاست جمهوری چند سال پیش، اصلاح طلبان بە جریان میانەرو اصولگرایان نزدیک شدە، و توانستند با همدیگر در یک مبارزە انتخاباتی با کسب رای ملت، روحانی را بە پیروزی برسانند. همین داستان بنوعی در انتخابات اخیر مجلس نیز تکرار شد، و طی آن جناح 'ولایت' و اصلاح طلبان در یک همگامی توانستند تندروها را از اکثریت مجلس بیاندازند، و حال خبر از تشدد بیشتر آرا میان اصولگرایان افراطی (تندروها) می رسد.

صادق کار

سایت "کلمە" در پنج شنبه، ۱۳ خرداد، یک مصاحبە تلویزیونی از "سید حسن خمینی" نوە خمینی را با عنوان 'استبداد مطلقه آزاردهنده است، حق نداریم تفکری را که مردم نمی‌خواهند حاکم کنیم'، منتشر کرد. نوە خمینی در این مصاحبە کە مشروح آن در سایت 'کلمە' منتشر شدە، گویا فراموش کردە کە بانی این استبداد کە فغان وی را نیز درآوردە، کسی بغیر از پدربزرگش نیست. او در این مصاحبە براستی چنان چهرەای از خمینی ترسیم می کند کە کوچکترین شباهتی بە چهرە و عملکرد پدر بزرگش ندارد.

سیامک سلطانی

داعش جنایتی دیگر به صفحه تاریخچه سیاه خود افزود. بر اساس اخبار و ویدئوی انتشار یافته در فضای مجازی، داعش 19 زن ایزدی را که به "جهاد نکاح" نه گفتند را زنده در آتش سوزاند.

محمود میرمالک ثانی

ناسازگاری روابط  اجتماعی مردم در جامعه و نیز تنزل اخلاقی (دوروئی) در پی آن، پیش از آنکه علت بی اعتمادی اجتماعی باشد، خود معلول فرهنگ سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه ای است که در طول زمان به بی "اعتمادی اجتماعی" فراروئیده است.

هر نوع سیستم حکومتی برای تحکیم پایه های نظام سیاسی- ایدئولوژیکی خویش  و افزون بر آن تظمین منافع اقتصادی نظام حاکم، نیاز به فرهنگی دارد که بتواند شهروندان جامعه را با اهداف تعیین شده خود همسو سازد.

علی پورنقوی

دیروز، پنجشنبه 2 ژوئن، 169مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت (اوپک) برگزار شد و بدون توافقی پیرامون سیاست قیمت و سیاست تولید، به کار خود خاتمه داد. یگانه مورد از توافق میان اعضای اوپک، انتخاب دبیرکل جدیدی برای این سازمان به اتفاق آرا بود. برگزاری اجلاس اوپک هیچ تغییری را در قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب نشد. این واقعیت می تواند هم به وضع بی تأثیر اوپک و هم – درست برعکس - به وضع تأثیرگذار آن در بازار جهانی نفت تحلیل گردد.

فرخ نعمت پور

روحانی طی سفری بە مهاباد، سە شنبە بە تاریخ سوم ماە خرداد، در تجمعی در این شهر سخنرانی کرد. می توان موارد مهم مطروحە از جانب وی را در این سخنرانی بە چهار قسمت تقسیم کرد: مصمم بودن دولت دهم برای صنعتی کردن مناطق کردنشین (افتتاح پروژە پتروشیمی مهاباد بە عنوان قدم اول کە در این سفر افتتاح شد)، نپذیرفتن تبعیض قومیتی، تمهیدات برای اجرای اصل ١٥ قانون اساسی در خصوص آموزش بە زبان کردی (دستور تاسیس مرکزی در استان کردستان دادە شدە است)، و سرانجام تبلیغ اعتدال و میانەروی بعنوان تنها راە امنیت و پیشرفت و آرامش.

نظر1
فرخ نعمت پور

تاریخ نوین خاورمیانە، عمدتا تاریخ حکومتداری نیروهای ناسیونالیست و مذهبی ست. و آنچە تاکنون نتیجە این تاریخ بودە است عبارت است از برافروختن مداوم جنگها، بحرانهای مداوم، فقر، عقب ماندگی و مشکلات عدیدە دیگر. نە نیروهای ناسیونالیستی و نە مذهبیها (از هر نوعشان) نتوانستەاند کارنامە مثبتی ارائە دهند، و خاورمیانە کماکان در کورە انواع بحرانها می سوزد و می سازد، تا بلکە سرانجام فرحی حاصلش شود.

نظر3
فرخ نعمت پور

متاکوگنتیسم یا شناخت در بارە شناخت، یکی از مباحث مهم فلسفە است. شناخت بشر در بارە شناختی کە حامل آن است می تواند بە شناختی دقیق تر منتهی شود، و او را از اشتباهات ممکنە بیشتر برهاند. دقت در شناخت همیشە لازمەاش این بودە کە سئوالاتی را در رابطە با خود شناخت مطرح کنیم. بی نهایت.

 

فرخ نعمت پور

'بالدور فون شراخ' رهبر جنبش جوانان رایش (آلمان نازی) گفت کە هیتلر هدیە خدا بە آلمان، و مامور از جانب خداست. او گفت اگر جوانان آلمان کوشش کنند صادقانە بە هیتلر خدمت کنند در واقع فرمان خدای جاودان را اجرا می کنند! شاه نیز خود را سایە خداوند می دانست و با چاپ و پخش پوسترهائی در سراسر مملکت کە این ادعا را تبلیغ می کردند، سعی کرد سایەوار بودنش خودش را در کنار ابدیت با این پوسترهای پر شکوە اثبات کند.

منوچهر مقصودنیا

پاره ای از باورهای سنتی، بخصوص آنهائی که ریشه دردین و مذهب دارند، به سادگی کنار گذاشتنی نیستند. این سنت ها از کودکی با ما بوده و در لحظه لحظه زندگی مان با آنها بزرگ می شویم. مادر و پدر؛ مادر و پدربزرگ؛ عمو و دائی؛ خاله و عمه، خلاصه همه فامیل ها و دوستان در دایره این سنت ها قرار دارند. خارج از این دایره دنیای دیگری است. دنیای دیگران است. و این دو دنیا برای جوامع سنتی، هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند. اگرچه دربیشتر زمانها حتی همسایه خانه به خانه هستند. سنتهای "خودی" را دوست داشته وسنت های "بیگانه" را با چشم دشمنی می بینیم.

نظر2
فرخ نعمت پور

 

ترکیە کشوریست کە ٩٨ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تهیە می کند، و با یک افزایش مصرف چهار تا پنج درصدی سالیانە کە حکایت از اهمیت ضمانت تامین مداوم انرژی برای این کشور در آیندە دارد. در سال ٩٣ گفتە شد کە این کشور تنها برای ١٩ سال دیگر ذخایر نفتی و برای ١٢ سال دیگر ذخایر گازی دارد. همچنین گفتە می شود کە این کشور از سال ١٩٣٤ میلادی، بیشتر از چهار هزار و پانصد چاە بە منظور دستیابی بە نفت و گاز حفر کردە است کە بیشتر از هفتاد درصد آن در مناطق جنوب شرقی یعنی در کردستان ترکیە قرارداشتەاند.

فرخ نعمت پور

بحران سیاسی در عراق با حوادث اخیر مربوط بە منطقە سبز و فروپاشی مجلس این کشور، وارد فاز بسیار جدی تری شدە است. تجربە نشان می دهد کە بە علت قبل از هر چیز تقسیم ذهنی این کشور بە سە اقلیم بزرگ شیعی، سنی و کرد و بە همراە آن تقسیمات متعدد کوچکتر کە در زیرمجموعە قرار می گیرند، دیگر امکان همزیستی این مناطق با همدیگر عملا وجود ندارد. آنچە در پیش چشم جهانیان اتفاق می افتد پدیدە ذرە ذرە شدن بنیانهای سیاسی و اجتماعی این کشور است و بە همراە آن امتداد این روند اتمیزاسیون در مسیر فروپاشی کامل.

نظر4
علی پورنقوی

روز دوشنبۀ گذشته آقای خامنه ای، باز هم در مقام یک رهبر اپوزیسیون دولت، از اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد و آن را سیاستی ناسالم خواند. خامنه ای در دیدار با جمعی از معلمان در تهران گفت: "زبان علم فقط انگلیسی نیست... زبان های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و [زبان] کشورهای شرقی هم زبان علم اند".

فرخ نعمت پور

در روزنامە وقایع الاتفاقیە در مطلبی بە قلم ‌آقای کنعانی مقدم آمدە است کە " پیروزی کامل فهرست امید در تهران کار را به جایی رساند که محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی اعلام کرد: بسیاری از کاندیداهای اصول‌گرا ابراز تمایل کرده‌اند که برای دور دوم در فهرست امید جای بگیرند و تقاضاها همچنان رو به افزایش است."

منوچهر مقصودنیا

در دعوای بین هند و انگلستان بر سر الماس کوه نور، آقای کامرون دست به اعتراف جالبی زده است، " دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا اخیرا گفت که بازگرداندن کوه نور به هند، "رویه و سابقه‌ای غیرعملی" ایجاد خواهد کرد. "یک‌بار بله بگوئید، ناگهان می‌بینید که موزه بریتانیا خالی شده است".

نظر1
علی پورنقوی

روز دوشنبه 18 آوریل - به دنبال شکست نشست آخرهفتۀ اوپک در دوحه، پایتخت قطر - قیمت نفت باز سقوط کرد و همراه با خود بازار سهام در بسیاری از کشورها را نیز دستخوش تلاطم کرد. برنت، شاخص بین المللی قیمت نفت، در این روز قیمت هر بشکه نفت را 87/40 دلار نشان می داد؛ یعنی یک افت 5 درصدی. شاخص بازار نیکئی در ژاپن نیز 4/3 درصد کاهش یافت.

سیامک سلطانی

قاعده بر این است که در این بخش بر اساس نام آن باید به موضوعاتی پرداخته شوند که در صحنه سیاست چه در ایران و چه در جهان، روزانه بوقوع می پیوندند و نیاز آن وجود دارد که با این و یا آن رخداد، در حد چند پاراگراف هم که باشد، تماسی برقرار گردد.

نظر3
فرخ نعمت پور

در گفت و گوی اختصاصی سایت 'کردپرس' با منتخب مردم شهرستانهای قروه و دهگلان 'علی محمد مرادی'، حول 'وضعیت استان کردستان برای رسیدن بە وضعیت پایدار'، ایشان جوابهائی دادەاند کە بسیار قابل توجەاند، جوابهائی کە عمق فاجعە موجود در جامعە کردستان را از زوایائی چند بخوبی نشان می دهند.

فرخ نعمت پور

لومپن یا داش مشدی های محلە، تنها از خود، نفرت و ترس متشعشع نمی کردند، بلکە بنوعی احترام هم در میان اطرافیان، بگو در محلە، بە جای می گذاشتند. البتە نفرت و ترس مردم از آنها پنهانی بود، و احترامشان علنی! این احترام ریشە در دو چیز داشت: ترس و خودکم بینی. ترس، زیرا کە لومپن ها زور داشتند و راحت می توانستند بزنند، لت و پار کنند، فحش بدهند و خلاصە همە مرزها را راحت بشکنند، و خودکم بینی، زیرا کە مردم بنوعی جرات آنان را تحسین می کردند، جراتی کە خود نداشتند!

و این چنین لومپن ها بعد از دولت و پلیس و اعوان و انصارشان، لایە سوم قدرت در مناسبات قدرت در جامعە بودند!

نظر1
صادق کار

در هفتە های اخیر ظاهرا دعوا میان موافقان و مخالفان درون حکومتی توافق هستەای بالا گرفتە و کارحملات کلامی و تبلیغاتی طرفین حکومتی این مناقشە بە یک دیگر با اظهارات اخیر رفسنجانی و روحانی و واکنش متقابل خامنەای و سردار جعفری بە آنها بالا گرفتە و زیر مجموعە آنان نیز بە نسبت های مختلف در این مناقشە، کە بیشتر تداعی کنندە جنگ های حیدری و نعمتی است سهم گرفتەاند.

صفحه‌ها