سخن روز

صادق کار

صادق لاریجانی رییس قوە قضاییە حکومت در مطلبی کە در سایت "انتخاب" بە نقل از وی منتشر شدە، ظاهرا ضمن انتقاد شدید از دولت بخاطر ندادن بودجە درخواستی مورد نظر قوە قضاییە، با اشارە بە وجود ١٥ میلیون پروندە قضایی از عملکرد این دستگاە و سنگینی کار آن دفاع کردە و بدون اشارە بە میزان بودجە درخواستی و بودجەای کە دولت در اختیار قوە تحت مدیریت وی قرار دادە، بە نوعی ندادن بودجە کافی را نشانە قدرناشناسی دولت تعبیر نمودە.  و ی تلویحا دولت را بدین خاطر تهدید بە تلافی نمودە.

نظر1
فرخ نعمت پور

سرلشکر جعفری فرماندە کل سپاە پاسداران اخیرا طی یک سخنرانی بە مانند بسیاری دیگر از سران و یا دست اندرکاران جمهوری اسلامی دوبارە از اقتصاد اسلامی سخن گفت. او اظهار داشت: "نجات کشور در اسلامی شدن تمام بخش‌های کشور است و عدالت اجتماعی امروز با نظام سرمایه‌داری محقق نمی‌شود."

صادق کار

چند سالی ست کە دستمزد و حقوق ناچیز کارگران با ماە ها تاخیر و بە شکل قطرە چکانی دادە می شود و در سال های اخیر این وضع دامن کارمندان و کارکنان بخش های تولیدی، خدماتی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و حتی کارکنان استادیوم های ورزشی، کارکنان آتش نشانی و شهرداری... را گرفتە و موجب اعتراضات گستردە و فزایندە عموم مزدبگیران گردیدە. در طول همە این سالها حکومت با اخراج و بگیر و ببند عدەای از معترضان بە ندادن بە موقع دستمزد و وعدە پرداخت دستمزدهای معوقە و در موارد زیادی با گسیل نیروهای سرکوبگرشان بە مصاف گرسنگان معترض، سعی کردەاند بە زعم خودشان دهان معترضین را ببندند.

سیامک سلطانی

 صبح امروز سه شنبه 22 ماه مارس، به عنوان روزی سیاه در تاریخ معاصر نه تنها بلژیک و اروپا، بلکه کل جهان نیز، به ثبت رسید. در نتیجه حملات تروریستی در فرودگاه بین‌المللی زاونتم و در ایستگاه مترو مالبیک در بروکسل پایتخت بلژیک، دست کم ۳۴ نفر کشته و ۲۳۰ تن دیگر زخمی شدند. اگر در وقایع ماه نوامبر سال گذشته، پاریس، قلب تمدن و فرهنگ اروپا، مورذ حمله قرار گرفت، این بار بروکسل، پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا، مورد انتخاب و حمله تروریستها قرار گرفت.

منوچهر مقصودنیا

رسم است که نورز را باید با کلمات و جملاتی شادی آفرین و زندگی زا تزئین کرد! البته که رسمی زیباست.

 رسم است که فرارسیدن بهار و سال نو را به همه دوستان و آشنایان شادباش باید گفت! البته که رسمی است مهربانانه و بجا.

 درست است که در این روزها شرکت در جشن و سرور؛ مسافرت به جاهای دور؛ ماچ و بوسه به مرور؛ دادن عیدی به نزدیک و دور؛ امید رسیدن به آرزوهای جوراجور؛ خرامیدن در طبیعت با سبزه و نور؛ فراموش کردن سختی ها و مشکلات با پایکوبی و سرور؛عین زندگی و زنده بودن است!

سیامک سلطانی

17 مارس امسال یک ربع قرن از رفراندوم «حفظ اتحاد شوروی سوسیالیستی: آری يا نه» گذشت. رفراندومی که 79،5 درصد شرکت کنندگان با دادن پاسخ «آری» به حفظ کشور شوروی رای دادند. مسلما اوضاع کشور در شرایط برگزاری این رفراندوم، انگیزه‌های متفاوتی را در دادن پاسخ «آری» یا «نه»، موجب می گشت. اگر در میان مردم عادی هراس از نبود کشوری که از بدو تولد تا مقطع رفراندوم، شهروند آن محسوب می شدند، وجود داشت، بودند کسانی، هر چند اندک که در پاسخ آری شان، هراس از آینده فقط در واژه «شهروندی» خلاصه نمی شد، بلکه فروپاشی کشور را و پیامدهای فاجعه‌بار آن را در میان و دراز مدت، پیش بینی می کردند.

نظر1
فرخ نعمت پور

بعد از حادثە تروریستی آنکارا کە در جریان آن دهها تن کشتە و زخمی شدند، اردوغان رئیس جمهور ترکیە طی نطقی خواستار گسترش مفهوم تروریسم شد. وی گفت کە: "تنها فردیکه ماشه را می‌کشد، تروریست نیست بلکه افرادی که امکان این رویداد را فراهم می‌کنند نیز باید بدون توجه به عنوان و سمتشان به عنوان تروریست معرف شوند. این افراد ممکن است یک روزنامه نگار، یک قانونگذار یا یکی از افراد جامعه مدنی باشد."

اردوغان تلاش دارد با این سخنان، مصونیت اعضای پارلمان حزب دمکراتیک خلقها را گرفتە و با آنان برخورد امنیتی و پلیسی بکند. 

علی پورنقوی

بنا به گزارش ماهانۀ آژانس بین المللی انرژی از بازار نفت "بازگشت ایران به بازار جهانی نفت خام کندتر از آن چیزی است که تصور می‌شده و تولید و صادرات نفت ایران اثر چندانی بر قیمت نفت نداشته است".

این گزارش می نویسد: "به نظر می رسد که قیمت نفت خام دیگر به قهقهرای پیشین بازنگردد، زیرا اولاً بازگشت  ایران به بازار نفت خام با اثرات حاد بر قیمتها همراه نبوده، ثانیاً تولیدکنندگان اصلی نفت در خارج از اوپک، از تولید خود کاسته اند.

گزارش می افزاید: "همچنین به نظر می رسد در آینده نیز حضور ایران تدریجاً صورت گیرد".

فرخ نعمت پور

محمد عثمان رعنا، دکتر و نویسندە نروژی ـ پاکستانی، و لیدر پیشین جامعە دانشجویان مسلمان در نروژ، اخیرا با انتشار کتابی در نروژ از ضرورت وجود اسلام نروژی سخن بە میان آوردە است. او در این کتاب معتقد است مسلمانان نروژی از معضل آمیختن دو هویت اسلامی و نروژی رنج می برند، و دیگر وقت آن فرا رسیدە است کە نوعی از اسلامیت بوجود بیاید کە با شرایط این کشور انطباق داشتە باشد. او این انطباق را در کلید واژە "اسلام نروژی" یافتە است.

صادق کار

 

بنا بە گزارشات منتشر شدە، ماموران امنیتی طی هفتە گذشتە در دو نوبت مانع شرکت محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین و رئیس شورای سیاست گزاری جریانات اصلاح طلب در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و مراسم سالگرد خواهرش شدەاند.

در واقع چنین بە نظر می آید، کە خاتمی نیز در حال حصر شدن قرار دارد.

فرخ نعمت پور

"مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌!؟"

فرخ نعمت پور

در کردستان عراق بعد از ٢٥ سال حکمرانی چند نیروی اصلی و علیرغم ناتوانی آنان در پیش بردن امور مردمان اقلیم و نارضایی وسیع ملت، باز می بینیم کە در هنگام انتخابات همین نیروها دوبارە از طرف مردم انتخاب می شوند! همین داستان، داستان تکراری ما در افغانستان و در عراق هم هست. و البتە مشکل اینجاست کە در این سە منطقە، بر خلاف ایران، حدود و ثغوری از دمکراسی حاکم است و در واقع امکان انتخاب نیروهای دیگر در عمل امکان پذیر است.

نظر2
فرخ نعمت پور

زمانی در هنگامە انقلابی گری اصرار داشتیم کە سفر کنیم و رفقا در شهرهای دیگر را ببینیم. این دیدن، علیرغم اینکە ما می دانیستم کە آنان هستند و کار می کنند و زحمت می کشند،اما بخشی از پروسە احساس تعلق بە یک خانوادە بزرگتر بود کە ما در آن شرایط دشوار بدان احتیاج داشتیم. و شاید این احساس، احساس درستی نبود زیرا کە ایجاد خطر می کرد. اما این علیرغم جوانب دو سویە آن بخشی از سرنوشت ما بود.

نظر1
سیامک سلطانی

روز25 ماه فوریه، درست 60 سال از برگزاری کنگره 20 حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق، گذشت. کنگره‌ای که در آن نیکیتا خروشچف، رهبر وقت حزب، در اجلاس پشت درهای بسته کنگره، نخستین‌بار پرده از جنایات صورت گرفته در دوران زمامداری استالین در شوروی،  پرده برداشت. برای نخستین بار در اسناد این کنگره در مورد آنچه که بر خیل عظیم کارگران، دهقانان، پزشکان، نظامیان و روشنفکران جامعه، از جمله اکثریت قریب به اتفاق مسئولین و فعالین حزبی نواحی مختلف کشور رفت، رسما از واژه «ترور» استفاده گردید.

نظر1
فرخ نعمت پور

معیار اصلی تندروهای درون جمهوری اسلامی در انتخاب روش سیاسی و تعیین جایگاه فکری اشان در جهان امروز، نوع برخورد بقول خودشان دشمنانشان می باشد. افراد این طیف، هر روز کارشان این است تا تعقیب کنند و ببینند فلان شخصیت سیاسی در آمریکا و یا فلان روزنامە غربی و یا وابستە بە آل سعود و غیرە چە می گویند و چە می نویسند تا آنان نیز فرصت یابند و نوع برخورد و نگاە خودشان را انتخاب کنند و بر مبنای آن عمل کنند. در این نگاە، فرض بر این است کە اگر حریف گفت سیاە، او باید بگوید سفید، و اگر حریف گفت سفید او بگوید سیاە!

صادق کار

در خبرها آمدە بود کە علی پروین فوتبالیست قدیمی و محبوب ایران، گویا قرار است بە شهر زادگاە صادق لاریجانی، کە از کاندیداهای ذوب در ولایت و از استوانە های استبداد و ستمگری بلوک حاکم بر کشور است برود و بە سود صادق لاریجانی تبلیغات انتخاباتی کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

ورد زبان، و شاە بیت سخنان تندروهای جمهوری اسلامی در مصافشان علیە اصلاح طلبان و دولت روحانی "عزت و آبروی مردم و کشور " است. افرادی از قبیل مصباح یزدی و کوچک زادە آنگاە کە سخنرانی یا مصاحبە می کنند، مرتب بر دو کلمە "عزت مردم" تاکید می کنند. تندروها برای اثبات ادعاهایشان بر سە مورد تاکید ویژە دارند:

ـ تکرار این حرف خمینی کە گویا مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند،

ـ دشمنی کور با غرب بویژە آمریکا (گویا تنها می توان با دشمنی حق خود را ستاند)،

فرخ نعمت پور

در کتاب "کشف الاسرار" خمینی در صفحە ٢٨٩ و ٢٩٠ می خوانیم کە:

"در تمام کشورهای جهان یک نظر بیندازید. از آنروزی کە تاریخ بە ما نشان می دهد کە بشر برای خود حکومت تشکیل دادە تا امروز کە حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان تودە بشر برپا است ببینید غیرە از این هست کە یک دستە با زور سرنیزە حاصل رنجهای طبقە زیر دست را فدای استفادەها و شهوت رانیهای خود می کنند لکن نامهائی روی آنها گذاشتند کە تودە را با آنها سرگرم و اغفال می کنند با نام وطن و حفظ استقلال کشور و احترام قانون کشور و دیگر الفاظی از این قبیل حاصل خون دیگران را برای خود ذخیرە می کنند."

فرخ نعمت پور

یکی از پایەهای علت گرایش انسان بە مذهب این است کە وجود پدیدەای بە اسم "خداوند" می تواند بە آدمهای مذهبی آرامش و امنیت بدهد. اینکە، موجودی فراطبیعی و متافیزیک می تواند وجود داشتە باشد و در این جهان وانفسا و پر از اضطراب، دلهرە، نگرانی و بی ثباتی، نکتە اتکائی باشد برای ایجاد آرامش درونی، خود حکایتی ست.

نظر1
علی پورنقوی

در هجو دیپلماسی گفته اند "دیپلماسی هنر جلب رضایت خارج است و داخل؛ خارج را با زبان مغازله، داخل را با زبان منازعه".

صفحه‌ها