سخن روز

فرخ نعمت پور

متاکوگنتیسم یا شناخت در بارە شناخت، یکی از مباحث مهم فلسفە است. شناخت بشر در بارە شناختی کە حامل آن است می تواند بە شناختی دقیق تر منتهی شود، و او را از اشتباهات ممکنە بیشتر برهاند. دقت در شناخت همیشە لازمەاش این بودە کە سئوالاتی را در رابطە با خود شناخت مطرح کنیم. بی نهایت.

 

فرخ نعمت پور

'بالدور فون شراخ' رهبر جنبش جوانان رایش (آلمان نازی) گفت کە هیتلر هدیە خدا بە آلمان، و مامور از جانب خداست. او گفت اگر جوانان آلمان کوشش کنند صادقانە بە هیتلر خدمت کنند در واقع فرمان خدای جاودان را اجرا می کنند! شاه نیز خود را سایە خداوند می دانست و با چاپ و پخش پوسترهائی در سراسر مملکت کە این ادعا را تبلیغ می کردند، سعی کرد سایەوار بودنش خودش را در کنار ابدیت با این پوسترهای پر شکوە اثبات کند.

منوچهر مقصودنیا

پاره ای از باورهای سنتی، بخصوص آنهائی که ریشه دردین و مذهب دارند، به سادگی کنار گذاشتنی نیستند. این سنت ها از کودکی با ما بوده و در لحظه لحظه زندگی مان با آنها بزرگ می شویم. مادر و پدر؛ مادر و پدربزرگ؛ عمو و دائی؛ خاله و عمه، خلاصه همه فامیل ها و دوستان در دایره این سنت ها قرار دارند. خارج از این دایره دنیای دیگری است. دنیای دیگران است. و این دو دنیا برای جوامع سنتی، هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند. اگرچه دربیشتر زمانها حتی همسایه خانه به خانه هستند. سنتهای "خودی" را دوست داشته وسنت های "بیگانه" را با چشم دشمنی می بینیم.

نظر2
فرخ نعمت پور

 

ترکیە کشوریست کە ٩٨ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تهیە می کند، و با یک افزایش مصرف چهار تا پنج درصدی سالیانە کە حکایت از اهمیت ضمانت تامین مداوم انرژی برای این کشور در آیندە دارد. در سال ٩٣ گفتە شد کە این کشور تنها برای ١٩ سال دیگر ذخایر نفتی و برای ١٢ سال دیگر ذخایر گازی دارد. همچنین گفتە می شود کە این کشور از سال ١٩٣٤ میلادی، بیشتر از چهار هزار و پانصد چاە بە منظور دستیابی بە نفت و گاز حفر کردە است کە بیشتر از هفتاد درصد آن در مناطق جنوب شرقی یعنی در کردستان ترکیە قرارداشتەاند.

فرخ نعمت پور

بحران سیاسی در عراق با حوادث اخیر مربوط بە منطقە سبز و فروپاشی مجلس این کشور، وارد فاز بسیار جدی تری شدە است. تجربە نشان می دهد کە بە علت قبل از هر چیز تقسیم ذهنی این کشور بە سە اقلیم بزرگ شیعی، سنی و کرد و بە همراە آن تقسیمات متعدد کوچکتر کە در زیرمجموعە قرار می گیرند، دیگر امکان همزیستی این مناطق با همدیگر عملا وجود ندارد. آنچە در پیش چشم جهانیان اتفاق می افتد پدیدە ذرە ذرە شدن بنیانهای سیاسی و اجتماعی این کشور است و بە همراە آن امتداد این روند اتمیزاسیون در مسیر فروپاشی کامل.

نظر4
علی پورنقوی

روز دوشنبۀ گذشته آقای خامنه ای، باز هم در مقام یک رهبر اپوزیسیون دولت، از اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد و آن را سیاستی ناسالم خواند. خامنه ای در دیدار با جمعی از معلمان در تهران گفت: "زبان علم فقط انگلیسی نیست... زبان های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و [زبان] کشورهای شرقی هم زبان علم اند".

فرخ نعمت پور

در روزنامە وقایع الاتفاقیە در مطلبی بە قلم ‌آقای کنعانی مقدم آمدە است کە " پیروزی کامل فهرست امید در تهران کار را به جایی رساند که محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی اعلام کرد: بسیاری از کاندیداهای اصول‌گرا ابراز تمایل کرده‌اند که برای دور دوم در فهرست امید جای بگیرند و تقاضاها همچنان رو به افزایش است."

منوچهر مقصودنیا

در دعوای بین هند و انگلستان بر سر الماس کوه نور، آقای کامرون دست به اعتراف جالبی زده است، " دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا اخیرا گفت که بازگرداندن کوه نور به هند، "رویه و سابقه‌ای غیرعملی" ایجاد خواهد کرد. "یک‌بار بله بگوئید، ناگهان می‌بینید که موزه بریتانیا خالی شده است".

نظر1
علی پورنقوی

روز دوشنبه 18 آوریل - به دنبال شکست نشست آخرهفتۀ اوپک در دوحه، پایتخت قطر - قیمت نفت باز سقوط کرد و همراه با خود بازار سهام در بسیاری از کشورها را نیز دستخوش تلاطم کرد. برنت، شاخص بین المللی قیمت نفت، در این روز قیمت هر بشکه نفت را 87/40 دلار نشان می داد؛ یعنی یک افت 5 درصدی. شاخص بازار نیکئی در ژاپن نیز 4/3 درصد کاهش یافت.

سیامک سلطانی

قاعده بر این است که در این بخش بر اساس نام آن باید به موضوعاتی پرداخته شوند که در صحنه سیاست چه در ایران و چه در جهان، روزانه بوقوع می پیوندند و نیاز آن وجود دارد که با این و یا آن رخداد، در حد چند پاراگراف هم که باشد، تماسی برقرار گردد.

نظر3
فرخ نعمت پور

در گفت و گوی اختصاصی سایت 'کردپرس' با منتخب مردم شهرستانهای قروه و دهگلان 'علی محمد مرادی'، حول 'وضعیت استان کردستان برای رسیدن بە وضعیت پایدار'، ایشان جوابهائی دادەاند کە بسیار قابل توجەاند، جوابهائی کە عمق فاجعە موجود در جامعە کردستان را از زوایائی چند بخوبی نشان می دهند.

فرخ نعمت پور

لومپن یا داش مشدی های محلە، تنها از خود، نفرت و ترس متشعشع نمی کردند، بلکە بنوعی احترام هم در میان اطرافیان، بگو در محلە، بە جای می گذاشتند. البتە نفرت و ترس مردم از آنها پنهانی بود، و احترامشان علنی! این احترام ریشە در دو چیز داشت: ترس و خودکم بینی. ترس، زیرا کە لومپن ها زور داشتند و راحت می توانستند بزنند، لت و پار کنند، فحش بدهند و خلاصە همە مرزها را راحت بشکنند، و خودکم بینی، زیرا کە مردم بنوعی جرات آنان را تحسین می کردند، جراتی کە خود نداشتند!

و این چنین لومپن ها بعد از دولت و پلیس و اعوان و انصارشان، لایە سوم قدرت در مناسبات قدرت در جامعە بودند!

نظر1
صادق کار

در هفتە های اخیر ظاهرا دعوا میان موافقان و مخالفان درون حکومتی توافق هستەای بالا گرفتە و کارحملات کلامی و تبلیغاتی طرفین حکومتی این مناقشە بە یک دیگر با اظهارات اخیر رفسنجانی و روحانی و واکنش متقابل خامنەای و سردار جعفری بە آنها بالا گرفتە و زیر مجموعە آنان نیز بە نسبت های مختلف در این مناقشە، کە بیشتر تداعی کنندە جنگ های حیدری و نعمتی است سهم گرفتەاند.

صادق کار

صادق لاریجانی رییس قوە قضاییە حکومت در مطلبی کە در سایت "انتخاب" بە نقل از وی منتشر شدە، ظاهرا ضمن انتقاد شدید از دولت بخاطر ندادن بودجە درخواستی مورد نظر قوە قضاییە، با اشارە بە وجود ١٥ میلیون پروندە قضایی از عملکرد این دستگاە و سنگینی کار آن دفاع کردە و بدون اشارە بە میزان بودجە درخواستی و بودجەای کە دولت در اختیار قوە تحت مدیریت وی قرار دادە، بە نوعی ندادن بودجە کافی را نشانە قدرناشناسی دولت تعبیر نمودە.  و ی تلویحا دولت را بدین خاطر تهدید بە تلافی نمودە.

نظر1
فرخ نعمت پور

سرلشکر جعفری فرماندە کل سپاە پاسداران اخیرا طی یک سخنرانی بە مانند بسیاری دیگر از سران و یا دست اندرکاران جمهوری اسلامی دوبارە از اقتصاد اسلامی سخن گفت. او اظهار داشت: "نجات کشور در اسلامی شدن تمام بخش‌های کشور است و عدالت اجتماعی امروز با نظام سرمایه‌داری محقق نمی‌شود."

صادق کار

چند سالی ست کە دستمزد و حقوق ناچیز کارگران با ماە ها تاخیر و بە شکل قطرە چکانی دادە می شود و در سال های اخیر این وضع دامن کارمندان و کارکنان بخش های تولیدی، خدماتی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و حتی کارکنان استادیوم های ورزشی، کارکنان آتش نشانی و شهرداری... را گرفتە و موجب اعتراضات گستردە و فزایندە عموم مزدبگیران گردیدە. در طول همە این سالها حکومت با اخراج و بگیر و ببند عدەای از معترضان بە ندادن بە موقع دستمزد و وعدە پرداخت دستمزدهای معوقە و در موارد زیادی با گسیل نیروهای سرکوبگرشان بە مصاف گرسنگان معترض، سعی کردەاند بە زعم خودشان دهان معترضین را ببندند.

سیامک سلطانی

 صبح امروز سه شنبه 22 ماه مارس، به عنوان روزی سیاه در تاریخ معاصر نه تنها بلژیک و اروپا، بلکه کل جهان نیز، به ثبت رسید. در نتیجه حملات تروریستی در فرودگاه بین‌المللی زاونتم و در ایستگاه مترو مالبیک در بروکسل پایتخت بلژیک، دست کم ۳۴ نفر کشته و ۲۳۰ تن دیگر زخمی شدند. اگر در وقایع ماه نوامبر سال گذشته، پاریس، قلب تمدن و فرهنگ اروپا، مورذ حمله قرار گرفت، این بار بروکسل، پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا، مورد انتخاب و حمله تروریستها قرار گرفت.

منوچهر مقصودنیا

رسم است که نورز را باید با کلمات و جملاتی شادی آفرین و زندگی زا تزئین کرد! البته که رسمی زیباست.

 رسم است که فرارسیدن بهار و سال نو را به همه دوستان و آشنایان شادباش باید گفت! البته که رسمی است مهربانانه و بجا.

 درست است که در این روزها شرکت در جشن و سرور؛ مسافرت به جاهای دور؛ ماچ و بوسه به مرور؛ دادن عیدی به نزدیک و دور؛ امید رسیدن به آرزوهای جوراجور؛ خرامیدن در طبیعت با سبزه و نور؛ فراموش کردن سختی ها و مشکلات با پایکوبی و سرور؛عین زندگی و زنده بودن است!

سیامک سلطانی

17 مارس امسال یک ربع قرن از رفراندوم «حفظ اتحاد شوروی سوسیالیستی: آری يا نه» گذشت. رفراندومی که 79،5 درصد شرکت کنندگان با دادن پاسخ «آری» به حفظ کشور شوروی رای دادند. مسلما اوضاع کشور در شرایط برگزاری این رفراندوم، انگیزه‌های متفاوتی را در دادن پاسخ «آری» یا «نه»، موجب می گشت. اگر در میان مردم عادی هراس از نبود کشوری که از بدو تولد تا مقطع رفراندوم، شهروند آن محسوب می شدند، وجود داشت، بودند کسانی، هر چند اندک که در پاسخ آری شان، هراس از آینده فقط در واژه «شهروندی» خلاصه نمی شد، بلکه فروپاشی کشور را و پیامدهای فاجعه‌بار آن را در میان و دراز مدت، پیش بینی می کردند.

نظر1
فرخ نعمت پور

بعد از حادثە تروریستی آنکارا کە در جریان آن دهها تن کشتە و زخمی شدند، اردوغان رئیس جمهور ترکیە طی نطقی خواستار گسترش مفهوم تروریسم شد. وی گفت کە: "تنها فردیکه ماشه را می‌کشد، تروریست نیست بلکه افرادی که امکان این رویداد را فراهم می‌کنند نیز باید بدون توجه به عنوان و سمتشان به عنوان تروریست معرف شوند. این افراد ممکن است یک روزنامه نگار، یک قانونگذار یا یکی از افراد جامعه مدنی باشد."

اردوغان تلاش دارد با این سخنان، مصونیت اعضای پارلمان حزب دمکراتیک خلقها را گرفتە و با آنان برخورد امنیتی و پلیسی بکند. 

صفحه‌ها