گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شمارۀ 182

تحلیل هفته: نوش داروی نمایشی، کارگر فریبی دولت روحانی در انتخابات
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی 7
دیگر کشورها: درس آموزی از کارگران و زحمتکشان اکوادور
کارگران و انتخابات ریاست جمهوری
از جهان کار: فرافردای کار – 2، آیندۀ کار روبوتی، آیندۀ سرمایه داری
روز جهانی کارگر: اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
خاطرات زندان: تاوان معلمی، من فریاد سر خواهم داد

بولتن کارگری شمارۀ 181

تحلیل هفته: سود جویی کارفرمایان، بی تفاوتی دولت، آمار بالای مرگ کارگران از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی 6 دیگر کشورها: اسپانیا: مبارزه کارگران برای زندگی بهتر کودکان کار: روز جهانی مبارزه علیه کار اجباری کودکان از جهان کار: فرا فردای کار – 1، آیندۀ کار روبوتی، آیندۀ سرمایه داری روز جهانی کارگر: بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت اول مه: برای عدالت و آزادی، علیه ستم و استثمار

بولتن کارگری شمارۀ 180

تحلیل هفته: اول ماە مە، همگی خواستار آزادی کارگران زندانی شویم
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی - 5
دیگر کشورها: برخورد پلیس با تظاهر کنندگان در اعتصاب های سراسری آرژانتین
                زورآزمایی سندیکاها با دولت ماوریسیو ماکری
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار، قسمت پایانی
خاطرات زندان: تاوان معلمی، من فریادم را سر خواهم داد
تشکل ها: بیانیه کانون صنفی معلمان تهران: شش صحنه از یک سریال تکراری

بولتن کارگری شماره 179

تحلیل هفته: منطق مبارزە طبقاتی، کسی را گریزی نیست

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی – بخش 4

دیگر کشورها: تظاهرات سراسری سندیکای بلژیک F.G.T.B
                مقابله با فروش کار ارزان
                200 میلیون تن بیکار در جهان

از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 5

گزارش: شهرهای نفت خیز جنوب و کارگران آن

تشکل ها: دستگیری فعالان کارگری در سال جدید

بولتن کارگری شماره 178

تحلیل هفته: مبارزە علیە سیاست های ضد کارگری دو جناح حاکم
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی - بخش 3
دیگر کشورها: حمایت از اعتصاب معلمان در آرژانتین: صدها هراز تن به خیابان ها آمدند
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 4
فعالان کارگری: جعفر عظیم زاده: دور نیست آزادی همه انسان های شریف
یادداشت منتخب: کارگران از نگاه دولت
اندیشه: ۴۵ میلیون ایرانی در “فقر”
گفت و گو: گفت و گوی نوروزی با منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی

بولتن کارگری شمارۀ 177

تحلیل هفته: سالی سخت گذشت. سالی سخت تر در پیش است
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی – بخش 2
دیگر کشورها: آرژانتین در آستانه اعتصاب های گسترده کارگری
                تظاهرات در برزیل علیه اصلاحیه قانون بازنشستگی
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 3
تشکل ها: اتحادیه آزاد کارگران ایران: لحظه ای از مبارزه باز نخواهیم ایستاد
یادداشت منتخب: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران
تیتر خبرها: ...

بولتن کارگری شمابه 176

تحلیل هفته: تجمعات معلمان: همبستگی با محرومان، دفاع از حقوق مدنی از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی دیگر کشورها: مخالفت سندیکاهای کلمبیا با ورود این کشوربه OCDE از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 2 اندیشه: جعفر عظیم زاده: فقر و فلاکت میلیون ها کارگر، هیچ کارگری سر سازش ندارد ترجمه منتخب: سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد

بولتن کارگری شمارۀ 175

تحلیل هفته: حقوق های نجومی مدیران، فقر و فلاکت برای کارگران و مزدبگیران
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پایانی)
دیگر کشورها: کانون متحده کارگران کلمبیا در کنفرانس مبارزه علیه کار کودکان: کار کودک را لغو کنید
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار
ترجمه منتخب: مبارزه و مقاومت زنان کارگر در کره جنوبی دهه ۱۹۷۰
گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال 1396: بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفره خالی کارگران پر نمی شود
بزرگداشت: تاریخ مختصری از روز جهانی زن (۸ مارس)

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)