فرخ نعمت پور

در ستایش نودونە درصدی رفرمیسم، در نقد صد در صدی رفرمیسم

در تبیین مدل نگرشی رفرمیستها در نگریستن بە تحولات اجتماعی ـ سیاسی، اگر آن را با تزهای هگل مقایسە کنیم متوجە می شویم کە آنان تنها بە تغییرات تدریجی و یا مرحلە آنتی تز توجە می کنند و آنگاە کە پدیدە وارد آن دمائی می شود کە در آن تغییر در ساختار رخ می دهد، توجهی بدان دادە نمی شود. زیرا کە هدف رفرمیستها تغییر در چهارچوب وضع موجود است و برنامەای برای فراتر رفتن از ساختار موجود اساسا نمی توانند داشتە باشند.

بپذیریم، اما قبول نکنیم!

اگر دوران روایتهای بزرگ بسر آمدە است، اما دوران حضور روایتهای بزرگ در کنار خردەروایتها بسر نیامدە است. انقلابی گری با نزدیک شدن بە دو گفتمان دیگر می تواند خود را صیقل دهد و این صیقل یافتگی را می تواند در شکل انقلابی گری مسالمت آمیز فرمولە کند و ارائە دهد.

همە پرسی از دو زاویە

بی گمان طرح همەپرسی، چە در شکل رفرمیستی آن و چە در شکل رادیکال آن، آن خط قرمزی است کە اصولگرایان هموارە با آن مشکل دارند. برای آنان رای مردم بە نظام جمهوری اسلامی در مقطعی خاص، همانند رویداد بعثت پیامبر اسلام، پدیدەای است تاریخا ایستا در تمام ادوار آیندە برای ادامە ابدی یک شکل و یک هویت کە اسم نظام اسلامی بر آن نهادە شدەاست. آنان هیچ وقت بە این امر تن نخواهند داد.

جنبش اعتراضی، منبعی برای همگان

البتە شرط نیست کە گفتمان اصلاح طلبی بە مبانی گفتمان انقلابی فرابروید، و این امر منطقی هم نمی نماید، اما یک جنبش یا حرکت اعتراضی رادیکال می تواند همچنین بە توشە رفرمیستهائی تبدیل شود کە می خواهند از خمود و ایستائی بیرون بیایند. و برای گذر از این خمودگی بە جد باید بە امکان اعتراضات قانونی در فرم حضور در خیابان توجە جدی مبذول شود. منابع توان اصلاح طلبی در اساس سە پایەاند: گفتمان، نهادهای مدنی و خیابان. اصلاح طلبی در ایران بویژە از عدم حضور پایە سوم در رنج است. جنبش اعتراضی، منبعی است برای همگان!

مملکت سورپرایزها

زلزلە می آید، بخش مدیریت بحرانها و بلایای طبیعی در کشور سورپرایز می شود، و بە علت عدم آمادگی این خود مردم اند کە بە کمک می شتابند و نقش اصلی را در کمک بە زلزلە زدگان ایفا می کنند. برف می آید، بعد از بیست و چهار ساعت اولیە ابراز خوشحالی مردم، یک دفعە باز همان بحران موجود در بخش مدیریت زلزلە تکرار می شود. راههای یخ بستە و همراە آن ترافیک یخ بستە هوائی و زمینی و زیرزمینی از جملە عوارض آن اند.

تاریخ را تحریف نکنید!

کوتاە سخن اینکە خصلت تجاوزگرانە جمهوری اسلامی در مقطع بعد از فتح خرمشهر را نە جهانیان از یاد بردەاند و نە مردم ایران. هم چنین حضور سنگین ایران در جنگهای نیابتی منطقەای، ظاهرا بە نفع شیعیان، اظهر من الشمس است وغیر قابل انکار. پس چگونە می توان هم با تحریف تاریخ و هم با تحریف لحظە، بە سمت همکاری منطقەای با کشورهای دیگر رفت و سایە سنگین جنگ و رقابت های ناسالم را از سر کشور برداشت؟

بخش: 

بازی دشوار در سوریە

بنابراین سئوال این است کە آمریکا در نهایت کدام را انتخاب خواهد کرد: ترکیە، و یا ادامە نفوذ خود در سوریە و حفظ اسرائیل؟ ظاهرا اصل بر انتخاب دوم خواهم بود، و آمریکا بخاطر حفظ منافع ترکیە از سیاست همکاری با کردها عقب نخواهد نشست. او در هر صورت، هر چند شاید با تغییراتی جزئی، بە سیاست کنونی خود ادامە خواهد داد.١ ترکیە کە اصرار دارد تامین منافع آمریکا بر طبق همان سیاست کلاسیکی از طریق همکاری نزدیک با این کشور بە پیش می رود، بشدت در اشتباە است.

بخش: 

انقلاب مسالمت آمیز، نقطە تلاقی طبقات پائین و طبقە متوسط

ظاهرا برای جلوگیری از وقوع انقلاب تنها یک راە باقی می ماند و آن هم رفرم تدریجی است. اینکە بتوان بشیوە مدیریت شدە، گام بە گام چنان تغییراتی را ایجاد کرد کە بتوان بە اهداف رسید بدون انقلاب. بدون اینکە امر تغییرات تدریجی را کم اهمیت جلوە بدهیم، اما تجربە نشان دادە است کە تحول در دیکتاتوری بدون انقلاب ناممکن است.

ضرورت و سرشت حضور

جرقە اعتراضات اخیر با اقدام اصولگرایان علیە دولت روحانی در مشهد شروع شد، و سپس مردم بسرعت آن را بە نفع خود و اعتراض علیە شرایط سخت زندگی مصادرە نمودند. حرکتی سریع، زیرکانە و غیر قابل انتظار.

از جهتی، خیزش این بار مشابهتی با خیزش سال ٨٨ دارد، و آن هم اینکە اختلافات درون حکومتی امکان و جرقە آن را فراهم آورد، اما اگر صحبت بر سر کیفیت نیروهای حکومتی شروع کنندە در آن است، تفاوت بسیار بارز است. در ٨٨، نیروئی پشت اعتراضات قرار گرفت کە ضد تندروها بود و بە بنوعی بە باز شدن شرایط سیاسی ایران می اندیشید. این نیرو حتی امر امکان تغییرات اساسی در قانون اساسی را هم مطرح کرد.

آنان باز خواهند گشت؛ همین فردا!

واقعیت این است کە هم اکنون ایران در آستانە الزام تغییر در ساختارهای کلان قرار گرفتە است. جمهوری اسلامی یا آن را می پذیرد، یا اینکە بیشتر بە منجلاب بحران ها فرو خواهد رفت. ورود نیروی سوم بە عرصە سیاست ایران، کە در اعتراضات اخیر شاهد آن بودیم، ورودی کە خیابان را جولانگاە خود قرار داد و گفتمان دیگری را در شعارهایش انعکاس داد را نە می توان نادیدە گرفت و نە با سرکوب برای همیشە خفە کرد.
با این وضعیت، آنان باز خواهند گشت. همین فردا!

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور