فرخ نعمت پور

ترافیک لایت چهار راه‌های پر خطر

انتصابات مجمع تشخیص مصلحت نظام کە در جریان آن از همە طیف ها منصوب شدند (اگرچە با حضور اقلیتی اصلاح طلبان) و صدارت هاشمی شاهرودی، بعنوان شخصیتی اصولگرا اما معتدل و گوش بە فرمان رهبر نظام! بر آن، و از طرف دیگر، سخنان امام جمعە تهران کە در جریان خطبە نماز جمعە خود تلاش کرد حد نگە دارد و علاوە بر هجمە بە دولت، از بی معنی بودن اپوزیسیون دولت بودن هم گفت، نشان از آن دارد کە بیت رهبری نظام در این دورە کماکان دارد در ماشینی با حضور همە طیفها می راند، اگرچە با تلاش در جهت تسلط اصولگرایان از طریق اعمال ارادە نهادهای انتصابی.

یک تجلی نوین در گفتمان اصلاح طلبان

ظاهرا همە چیز در مورد کابنیە دوازدهم دارد بەخوبی و خوشی پیش می رود و اختلاف و جدال چنان حادی میان اصولگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان وجود ندارد! بنابە اخبار، سە فراکسیون مجلس بە وزرای پیشنهادی چراغ سبز نشان دادەاند.

خندەرویان مرکز شهر

شاید مهمترین پیام داعشی ها را ما نشنیدم. جهاد نکاح! آرە ما عمق تفکر پشت این ایدە را نیافتیم. باید خاورمیانە را با زنان تن فروش، اما از نوع عقیدتی آن، چنان پر کرد کە کسی فرصت فکر کردن بە تفنگ و ایدەهای احمقانە را نداشتە باشد. داعشی ها پیام دادند، اما کسی پیام را نگرفت. اگر این طرف جبهە هم مثل آن طرف جبهە جهاد نکاح برقراربود، دیگر اسلحەها و احمق‌ها خاموش می شدند

کردستان عراق، مختصات جدید بعد از داعش

رفراندوم و خواست استقلال، روندی آسان نخواهد بود و چنانکە خود بارزانی هم در یک سخنرانی بدان اشارە کردەاست روندی خونین خواهد بود و خطوط مرزی درواقع با خون ترسیم خواهند شد. پس امر رفراندوم، کردستان را با عراق و بعضی از کشورهای همسایە خود از جملە ایران وارد یک روند خونین و پر از کشمکش خواهد کرد کە ظاهراً پایان آن باید بە منصە ظهور رسیدن کشور کردستان باشد.

بِگم، ... بِگم!

صاحب مغازە کم کم علیرغم تلاش بسیار برای حفظ خونسردی، دهری شد. اما باز جلو خودش را تاحدودی گرفت و این بار با صدای کمی بلندتر گفت: "برادر! آخە چی چی رو بگم؟ آخە چی چی رو؟" آقا محمود برای اطمینان بیشتر، از همان فاصلە بسیار نزدیک نگاهی دیگر بە سیب زمینی گندیدە انداخت، موجود مفلوک بیچارە محاصرە شدە در میان انگشتانش را کە نصفش رو بە آسمان بود بە رقص ناخواستە کمر سرآورد و دوبارە صورت پر رمز و رازش را برگرداند و گفت: "بگم دیگە،... بگم؟"

صلح نیاز رشد اقتصادی

اگر مبنا برگرداندن رشد صنعتی بە آمریکاست، این امر از طریق عادی کردن روابط و گسترش آن با کشورهای مختلف در سطوح گوناگون می گذرد. پس ترامپ قاعدتا باید بر عنصر دیپلماسی تاکید داشتە باشد تا بر عنصر نظامی. هر چند آمریکا بلحاظ تاریخی دوست داشتە است تا با کشورهای معینی در جهان با برجستە کردن امر حقوق بشر، آزادی و غیرە، داشتن روابط اقتصادی را بە مراحل پایین تر براند و با آنها از در تخاصم درآید.

سیاست همزاد اقتصاد

مهدی پازوکی، اقتصاددان ایرانی در مصاحبەای با 'آرمان فردا' در خصوص وضعیت و مشکلات اقتصاد ایران، از جملە می گوید نسبت شاخص مالیات با تولید ناخالص ملی در ایران حدودا ۵/۷درصد است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نسبت به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. او معتقد است کە کمتر از ۵۰ درصد بودجه جاری دولت از مالیات تامین می‌شود، در حالی که باید ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها از مالیات تامین شود و پول نفت صرف هزینه‌های زیر بنایی شود.

ائتلاف لرزان اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان

یک چیز عیان است و آن اینکە نیروهای غیر اصلاح طلب مدافع روحانی، با برخوردهای اخیر خود بە اصلاح طلبان، نشان دادند کە در میان دو طیف حامی دولت، یعنی اصولگرایان بە اصطلاح معتدل و اصلاح طلبان اختلافات جدی وجود دارد، اختلافاتی کە می توانند بە یکبارە بە علتی سر باز کنند و اتحاد نوشتە و نانوشتە میان آنان را با دشواریهای معین و جدی روبرو کند.

بخش: 

دولت تکنوکرات با هالەای از اعتدالیسم و اصلاحیسم

چنانچە از لیست وزرائی کە از دولت یازدهم ماندند و قرار است در دولت دوازدهم هم نقش بر عهدە بگیرند، بر می آید اساسا نگاە روحانی بە این دولت، ترکیبی خواهد بود از جریان اعتدالگرا، اصلاح طلبان و تکنوکراتها. در واقع روحانی با توجە بە تاکیدی کە بر اهمیت اقتصاد و رشد آن در این مرحلە از تاریخ کشور دارد، نقطە ثقل را بە یک تیم قوی از تکنوکراتها و نیز تەمایەای از اصلاح طلبان قرار خواهد داد کە می توانند با این تیم بهترین همکاری را داشتە باشند.

تقویت نیروهای نظامی ـ ایدئولوژیک در عراق

حشد شعبی کە در جریان شکل گیری داعش، پیشرویهای سریع این نیرو و شکستهای فاحش ارتش عراق، از مجرای فتوای آیت اللە سیستانی مرجع شیعیان تشکیل شد، می رود کە بە جریان مهمی در کشور عراق تبدیل شود. قانونی کردن آن در مجلس عراق، تبدیل شدن آن بە رکن چهارم قدرت و هم اکنون اعلام حضورش در فرم یک نیروی سیاسی برای برآمد در انتخابات عراق، همگی نشان از آن دارند کە حشد شعبی نە تنها در بعد نظامی بلکە در بعد سیاسی هم دارد بە نیروی مهمی تبدیل می شود.

اما خصوصیات این نیرو کدامند:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور