سخنران: رفیق بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند!

درسی امین سالگرد کشتار تابستان 1367

بزرگداشت نام و یاد قربانیان چهار دهه سرکوب و کشتار حکومت ولائی

سخنرانان: رئوف کعبی، رضا علوی، مهدی فتاپور

انديشه سياسی

روانشناسی خشم و اعتراض در ایران امروز!

بهزاد کریمی

آری در تبین موقعیت رژیم و سنجش حد آمادگی روانی مردم برای مواجهه با آن، این اهمیت بسیار دارد که بتوان روانشناسی اجتماعی شکل گرفته موجود را به دقت رصد کرد! فهم روانشناسی اجتماعی اکنون ایران مبنی بر "نه به جمهوری اسلامی!" ما را کمک خواهد کرد تا هر چه نافذتر علیه آن سیاست کنیم. این نیز میسر نمی شود...

سياست

نگاهی بە رویداد تاریخی اعتصاب در کردستان

فرخ نعمت پور

آسیب شناسی مبارزات مدنی در کردستان تنها بە این موارد ختم نمی شود. باید گفت کە با توجە بە توان نیروهای سرکوب در مواجهە با مردم، بست نشینی در خانەها و بیرون نیامدن، امکان رژیم در کشتار و دستگیری مردم را بشدت پایین می آورد، ولی با تنها در خانە ماندن نمی توان توازن نیروها را در سطح قابل توجهی تغییر...

نظر 1

دیدگاه‌های تحول

(دردفاع از سوسیالیسم ٦٠)

ارزیابی اوضاع سیاسی کشور و بیان دیدگاه‌های ما
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

چپ وقتی می‌تواند در تحولات اجتماعی کشور موثر باشد و کارایی فکری و سازمانی خود را در بطن جنبش جاری سازد که حضور سازمانی و عملی در تحولات داشته باشد. فائق آمدن بر یکی از تشکیلاتی¬ترین و ایدئولوژیک¬ترین رژیم¬ها، بدون تجهیز به ابزارهای سازمانی لازم، بدون تشکیلات و بدون داشتن برنامه‌ی اقدام عملی و...

احزاب و سازمانهای سیاسی

اقدام تروریستی و جنایتکارانه در اهواز

اتحاد برای دموکراسی در ایران

حادثه تروریستی امروز در اهواز برای جمهوری اسلامی همچنین مفری خواهد بود که افکار عمومی را از نابسامانی های بیشمار کشور منحرف کند و در سفر روحانی به نیویورک نیز دستاویزی باشد برای گریز از پاسخگویی به ترورهای دولتی و اعدام های اخیر در کردستان. ما ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و ضد انسانی،...

دیدگاه‎ها

نیل به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي بارویکرد اصلاح طلبی

گروه خرداد ـ گروه هوادار داخل کشور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

رويكرد اصلاح‌طلبي نه فقط به انجام اصلاحات در نظام حاكميتي تمركز مي‌كند، بلكه همه اقشار طبقات درون جامعه را نيز تا استقرار حاكميت متكي بر اراده مردم و كسب آزادي و دموكراسي و عدالت اجتماعي فرا مي‌خواند. به گمان ما با گذشت زمان، گر چه اصلاح‌طلبان درون حاكميت از نفوذ و اعتبارشان كاسته شده، اما اصلاح...

ملی - قومی

پیرامون فراخوان عدەای از روشنفکران کرد بە احزاب کرد ایرانی

فرخ نعمت پور

در پایان باید گفت کە این نامە بر اساس دیدگاە پان کردیسم نوشتە شدە (بە بند آخر فراخوان توجە شود)، دیدگاهی کە نمی تواند ریشە در واقعییات زندگی داشتە باشد. راە حل مشکلات احزاب کرد ایرانی، متوصل شدن بە پان کردیسم نیست و در واقع راە حل ویژە خود را می طلبد. احزاب کرد ایرانی هم اکنون است در خطراند در...

اجتماعی

فقر

این یک روش اندازەگیری عمومی است کە 'شاخص های چند بعدی فقر' نامیدە می شود(MPI). این روش بجای اینکە حساب کند کە چقدر آدم فقیر وجود دارند، درجە شدت آن را اندازەگیری می کند. این بە همان اندازە روش قبلی می تواند شمولی باشد، اما چیزهای بیشتری را اندازەگیری می کند، بطوریکە ما تصویر بهتری از پیچیدگی فقر...

گزارشها

گزارشی از برگزاری جشن اومانیته

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) فرانسه

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) معتقد است که دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم در ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريان های افراطی بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج و با دخالت دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده عليه کشور ما پا نمی گيرد. جايگزينی...

جهان امروز

فلسفه هایدگر؛- میان روایت ایرانی و نقد دانشگاهی

هایدگر،- و شکست اسطوره هستی شناسی متافیزیکی
آرام بختیاری

هایدگرگرایان ایرانی بر این باورند که او با باعث شد تا ایرانیان به شناخت بهتر غرب و درک تاریخ و هویت خود برسند. طبق ادعای این گروه، "کورمن"، شرق شناسی هایدگر را به عرفان ایرانی اسلامی نزدیک نمود، و هایدگر باعث شد تا ایران در برابر غرب و مدرنیته آن بایستد و دچار غرب زدگی نشود. یکی از افراد این...

هنر و ادبیات

خلیفەای کە خلیفە ماند

افسانە سیاسی
فرخ نعمت پور

بە یکبارە ناگهان سالهای سال پشت سر هم نە بارانی بارید و نە برفی. دیگر بمانند سابق نە از جمع شدن ابرها در افق خبری بود، نە از وزش بادهای مفرح مرطوب، نە از رعدوبرق های سهمگین و نە از شرشر آب در ناودانها. همە چیز بە یکبارە بە خشکی گرائید و سرزمین پهناور ما بە داغ مرگ آب نشست.

شعر

نگاهی که از زخم جان برمی خیزد

امروز زندگی را آغاز کن / فردا را فراموش نکن (1)
رحمان

شب فرا می رسد
این بار سقفی بالای سرم
نیست
نگاه به آسمان می دوزم
ستاره ها انبوه، انبوه
می درخشند
و در چشمانم می نشینند

خواندنیها و...

در دیالکتیک رفرم و تحول

تغییر ساختار در درون خود ساختار
فرخ نعمت پور

درست همینجاست کە می توان بە تفاهم میان رفرمیسم و تحول طلبی در جامعە رسید، و نیروی لازم را هم در درون حاکمیت و هم در بیرون از آن برای یک تغییر ساختاری در کل ساختار موجود بسیج کرد. در واقع حذف ولایت فقیە مبنای واقعی و علمی یک سیاست تفاهمی میان طیفهای گوناگون می شود و می تواند تغییر بزرگی را رقم...

مناسبتها

آموزش رایگان و به‌زبان مادری حق مسلم همه کودکان است!

پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران

در چنین شرایطی و با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی و سرکوب‌های سیاسی، بی‌تردید در سال تحصیلی جدید، مطالبات والدین دانش‌آموزان، معلمان و دانش‌آموزان از جمله آموزش رایگان، آزادی زبان‌های مادری، تغییر کتاب‌های درسی که بین دختر و پسر تبعیض‌ قائل است، آزادی معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی، لغو...