درباره ما

نسخه مناسب چاپ

 

کار آنلاین نشریه اینترنتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است. به این عنوان این نشریه:

• مروج ارزشهای سازمان مذکور از جمله صلح، حقوق بشر، آزادی، دمکراسی، برابرحقوقی شهروندان – صرفنظر از جنسیت، مذهب، ایدئولوژی و تعلقات ملی یا قومی – پاکیزگی محیط زیست، همبستگی بین المللی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم است

• در وجه سیاسی کوشنده و پشتیبان کوششها برای گذار جامعه ما به جامعه ای مدرن و دمکراتیک و مدافع یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و پلورالیستی به عنوان بدیل جمهوری اسلامی است.

کارآنلاین تواماً بازتاب دهنده تنوعات نظری – سیاسی در درون سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و همچنین عرصه و ابزاری برای انعکاس تنوعات و رنگارنگی های اندیشه و سیاست در گستره چپ دموکرات است. تعلق به یک سازمان سیاسی موجبی نیست که کارآنلاین نخواهد و نتواند تعادل موزونی از جانبداری و چندجانبگی باشد.

کار آنلاین با وقوف به انبوه مسائل حل نشده در تحول دموکراتیک جامعۀ ما و توسعه پایدار آن، تحرکات دمکراتیک از جمله در میان زنان، اقلیتهای ملی و مذهبی، دانشجویان و جوانان، و مدافعان حقوق بشر و محیط زیست، را در گستره ای بس فراتر از تمایلات چپ دموکراتیک، تصدیق می کند و برای انعکاس این تحرکات می کوشد.

کارآنلاین یک نشریه تحلیلی – سیاسی است. با این حال با انعکاس فوری اخبار مهم دیگر رسانه ها، با استفاده از امکانات مراوداتی امروزی در کار رسانه ای، و نیز با انعکاس مستقل اخبار فوق العاده ویژه، نقش خبری بسیار محدودی را نیز به پیش می برد.
احترام به حقیقت و به انسانها، اصل ثابت در فعالیت مطبوعاتی کارآنلاین است. کار آنلاین از درج نوشته های نامحقق و موهن، نسبت به هر آن که باشد، می پرهیزد.

کارآنلاین توسط شورای سردبیران شامل سیامک سلطانی، صادق کار، علی پورنقوی و فرخ نعمت‌پور و تحریریه شامل رضا کاویانی اداره می شود. شما می توانید با شورا و یا هریک از نامبردگان با آدرسهای زیر تماس بگیرید:

شورای سردبیران: kar@kar-online.com

سیامک سلطانی: siamak1957@googlemail.com

علی پورنقوی:pournaghavi@kar-online.com

فرخ نعمت‌پور: farrokhnematpoor@yahoo.no


تحریریه:
رضا کاویانی: reza_kaviani@gmx.de


شماره حساب بانکی :

دارنده حساب بانکی: I.G.e.v
شماره حساب:
۲۲۴۴۲۰۳۲
کد بانک:
۳۷۰۵۰۱۹۸
نام بانک:
Stadtsparkasse Köln

آدرس پستی:
I.G.e.v
Postfach 260268
50515
Koeln
Germany