درباره ما

خوانندگان عزيز کارآن‌لاين!  

نخستين شماره "کار" بلافاصله بعد از انقلاب بهمن در اسفند ماه ۱۳۵۷ پا به حيات گذاشته و تا کنون  بدون وقفه به انتشار خود ادامه داده است. "کار" در طول چند دهه به صورت هفته نامه، دو هفته نامه و يا ماهنانه منتشر می شد. بعد از فراهم آمدن امکان اينترنت، به دنيای مجازی کوچ کرد و با عنوان "کارآن‌لاين" به انتشار خود ادامه داد.  

کنگرۀ ۱۸ سازمان برخی وظائف جديد به کارآن‌لاين سپرد. برای انجام وظائف محوله از جانب کنگره، کارآن‌لاين بعد از اين به‌عنوان سايت سياسی ـ نظری خواهد بود و ستون های جديدی در همين رابطه راه اندازی خواهد شد.   

مسئوليت اداره کارآن‌لاين برعهدۀ شورای سردبيری منتخب شورای مرکزی سازمان است.  

شورای سردبيری  
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)