تماس با سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نسخه مناسب چاپ

تماس با مسئول سایت: علی صمد

kar@kar-online.com

 

آدرس پستی:

L.G.e.v

Postfach 260268

50515 Koeln

Germany

 

شماره حساب بانکی:

برای آلمان

دارنده حساب بانکی: L.G.e.v

شماره حساب: 22442032

کد بانک: 37050198

نام بانک: Stadtsparkasse KölnBonn

 

برای دیگر کشورها:

دارنده حساب بانکی: L.G.e.v

شماره حساب: 22442032

کد بانک: 37050198

نام بانک: Stadtsparkasse KölnBonn

IBAN: DE33 37050198 0022 442032

SWIFT-BIC: COLSDE33