همه نيروى هاى دگرگون خواه ايرانى ناگزير خواهند بود تعيين تکليف کنند که مى خواهند به نوعى و با همه اما و اگرها، در کنار جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى قرارگيرند يا به نوعى در کنار جمهورى اسلامى عليه جامعه جهانى. آنان که مسائل جهانى، قدرت هاى جهانى و بويژه ايالات متحده آمريکا را با نگاهى ماهيت گرايانه و ايدئولوژيک مى نگرند و نه از منظر منافع ملى که هشيارى نسبت به همه اغراض سلطه طلبانه را نيز مى طلبد، استعداد فراوانى دارند که درعمل، به ميل و يا عليرغم ميل خود، در کنار رژيم جمهورى اسلامى قرار گيرند

شرايط کردستان ايران ديگر نسبت به‌ گذشته‌ بسيار فرق کرده‌ است. بى‌گمان هر نوع برخورد غير دمکراتيک، نامسئولانه‌ و بدور از خرد سياسى و مدرن ميتواند پيامدهاى بسيار سنگينى را براى حاملان آن داشته‌ باشد. درک پلوراليستى، احترام به‌ همديگر و پلميک هدفمند و استوار براصول مدون و علمى در واقع بهترين بسترهاى رقابت سياسى در عصر کنونى هستند. به‌ويژه‌ براى آن نيروهايى که‌ خود اين خصوصيات را براى خود قائلند و تبليغ و رئاليزه‌ کردن آنرا جزو برنامه‌ و اهداف خود قرار داده‌اند

مجلس خبرگان آتى با ۴ جبهه روبه‌رو است؛ «جبهه سنت‌گرايان»، «عملگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان راديكال». با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان دارد كه نوع جبهه‌گيرى در درون مجلس خبرگان ميان «جبهه سنت‌گرايان با محوريت اكثر اعضاى جامعه مدرسين و جامعه روحانيت منهاى حاميان جدى هاشمی» و «جبهه اصلاح‌طلب موتلف با عملگرايان با حمايت هاشمی‌رفسنجانی» شكل گيرد و تمامى مباحث در درون خبرگان بين «حفظ وضع موجود خبرگان و عدم تغيير روال گذشته» و در مقابل «تغيير وضع موجود، اطلاع‌رسانى عمومى و نظارت جدی» در چالش قرار گيرد

انشعابات زمانى روى مى‌دهند که عنصر سازش کارآيش را در درون گروه از دست داده باشد. اين شيوه بيانگر آن است که گروه که شامل عناصر است نمى‌تواند در پوسته‌اش دوام آورده و به اصطلاح منفجر مى‌شود وگروه‌هاى مختلف از درون آنها بيرون مى‌آيند. همهء انشعابات هم منفى نيستند و چه بسا بسيارى از آنها بتوانند در نقش مبارزه در رسيدن به هدفشان مثمر ثمر باشند. آنجاکه عنصر رکود بر گروه حاکم است و...، انشعاب مى‌تواند گروه را از اين مسئله خلاص کند. جنبه ديگر انشعاب مى‌تواند ويرانگر باشد و گروه فعال را بى‌حرکت و منزوى کند

اگر احزاب ما نتوانند شيوه‌هاى درک مدرن از کار حزبى را که‌ بر اساس تعديل رابطه‌ عمودى، گسترش دمکراسى درون‌حزبى، تعميق آزادى بيان و ايجاد ساختارهاى نوين تشکيلاتى بنا شده‌اند در خودشان ايجاد و نهادينه‌ کنند، باز کماکان مشکلات به‌ قوت خودشان باقى خواهند ماند و در اين راستا نيز شايد ناهمخوانى ساختار نظامى حزب دمکرات با شرايط جديد که‌ بيشتر بر لزوم ايجاد احزاب منحصراً سياسی تاکيد دارد، يکى ديگر ازعلل شدت‌گيرى اين بحران در درون حزب دمکرات باشد

يک تقسيم کار نانوشته بين جناح‌هاى مختلف حاکميت در جامعه ما صورت گرفته است! بدين شکل که گروه‌هاى محافظه‌کارتر به طور مشخص اصولگراها که پايگاه‌شان در ميان بورژوازى سنتى و بخشى از خرده‌بورژوازى مرتجع است اهرم‌هاى اصلى قدرت را در دست دارد و در عوض خوش‌خدمتى‌ها و وفادارى دو خردادى‌ها و بورژوازى به ظاهر مدرن‌تر به آنان اجازه داده شده است که به صورت محدود در «انتخابات»هاى نه چندان مهم‌تر مثل شورا ها بتوانند به زندگى خود در فضايى سياسى که بر آن نام سياست‌ورزى مى‌نهند، ادامه دهند!

اعلاميه هيئت سياسى- اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکـثريت)، ضمن ابرازنگرانى قابل درک نسبت به منافع و مصالح ملى کشور، به‌درستی (هر چند نا کافى) ...تجاوز جمهورى اسلامى به حريم آزادی‌هاى فردى، اجتماعى و حقوق بشر در ايران را افشا کرده است، ولى نصف ديگر واقعـيت را در تاريکی سنگينى پنهان ساخته است. نيم ديگر، ... سياست‌ها و اقدامات تجاوزگرانه، مداخله‌جويانه، تشنج‌آفرينانه و جنگ‌افروزانۀ امپرياليسم جهانى به رهبرى آمريکاى مسلح به بيش‌ترين وخطرناک‌ترين سلاح‌هاى اتمى و شيميائى مى‌باشد.

هيچ چيزى نتوانسته است مرا از اين فکر باز دارد كه يك روز بتوانم با قطارى از ايران راه بيفتم، نه مشكل ويزا داشته باشم و نه در مرزها كنترل شوم و نه به خاطر ظاهر مورد سوال قرار بگيرم. دلم ميخواهد از اصفهان و شيراز شروع کنم، سرى به بغداد و آثار باقيمانده بابليان وتمدن دوره اسلامى بزنم و در كردستان عراق با موزيك شاد وزيباى كردى برقصم.. به بيروت كه زمانى به عروس شهرهاى خاورميانه شهرت داشت سفرى کرده و به فلسطين نه براى آموزش جنگ بلكه براى ديدن شهرهاى تازه‌ساز و مدارس از نو ساخته شده سرى بزنم....

هزاران انسان ازجمله اعضاء وهواداران سازمان ما در مخالفت با جنگ به زندان‌هاى مخوف جمهورى اسلامى افتادند و جان و زندگيشان از آنها گرفته شد. جرم آنها اين بود که مى‌گفتند جنگ را تمام کنيد، مردم صلح مى‌خواهند. نويسنده اين مقاله خود سال‌ها در ايران مبلغ قطع جنگ بوده و از نزديک مى داند که اسير شدن به دست گزمگان درآن دوران مصادف بود با شکنجه و زندان. نويسنده اين مقاله با دست‌هاى خود ده‌ها کودک وزن ومرد را از زير آوارهاى بمباران بيرون کشيده و بدن‌هاى پاره‌پاره آنها را ديده است

اشاره: روزهای تابستان هر سال، یادآور فاجعه ملی کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ است. در آن سال تعداد کثيری از رفقای سازمان ما که بسياري شان به دنبال ضربات سال ۱۳۶۵ به سازمان، اسير شده بودند، اعدام شدند. رفيقمان کيانوش توکلی که دوران سرکوب آن سال‌ها را تجربه کرده است، به سهم خود کوشيده است، علل آن ضربات را بررسی کند. اميدواريم ديگر رفقايی که آن روزهای تلخ را پشت سرگذاشته‌اند يا در آن زمان مسئوليتی تعيين‌کننده داشته‌اند، در تدقيق و تکميل اين بررسی ياری نمايند. (نشريه کار).

اکنون جمهورى اسلامى پاکستان اتمى به مدينه فاضله حاکميت توهم زده و بورژوازى نظامى پشتيبان آن تبديل شده است. بايد توجه داشت که اگر حکومت براى ١۶۴ سانتريفوژو کيک زرد خود را در حال تبديل شدن به يک ابرقدرت مى داند؛ پاکستان در سال ١۹٨٠ داراى ٢٠٠٠ عدد آن بوده است. حال فرض کنيم پس از سالها مرارت يک ملت صاحب اين همه دستگاه شديم و توانستيم درجات خلوص اورانيوم را هم به حد ساختن بمب اتمى بالا ببريم و آنرا هم در کوير لوت هم آزمايش کرديم. چه گلى بر سراين ملت خواهيم زد.


«» تقدم جبهه دموکراسی خواهی چرا و چگونه؟
سهراب ماندگار


«» طرح پيشنهادی پلاتفرم کمونيستي
در سازمان فدائيان خلق ایران (اکثريت)
گرد آورندگان؛ کاوه و سياوش


«» يک سازمان دردوکالبد
علی اکبرآزاد


«» دولت بی خود و طبقات درخود!
احمد زاهدی لنگرودی


«» نگفتمت که چو مرغان بسوی دام مرو؟
دارا گلستان


«» چند نکته در باره " پيرامون موضع ما در قبال نشست برلين"
حجت نارنجی


«» دفاع از عدالت اجتماعی در کنار دفاع از آزادی و چندگرائی
گفتگوی نشریه تلاش با فريدون احمدی


«»معجزه احمدی نژاد و فرصتهايی که از دست ميروند
سيامک فريد


«»تناقضات خانم مهشيد راستی در دو نوشتار
يداله بلدی


«» سياست اتحاد ها
مصاحبه مهرزاد وطن آبادی با كيانوش توكلي


«»اتحاد با سلطنت طلب ها یک اشتباه بزرگ
فرخ نعمت‌پور


«» از شناگری در دريای مبارزه تا آب‌ بازی در مانداب سلطنت‌خواهی
مهرزاد وطن‌آبادی


«»آزادی سياسی الزاما آزادی انسان نيست
الميرا مرادی


«»نقدی بر مواضع و.ا.لنين، پيرامون مسائل دانشجويي
احمد زاهدی لنگرودي


«» چرا کمونيست ، سوسياليست نيستم ؛
چرا آزادي‌خواه ، عدالت‌جو و برابري‌خواه هستم؟
علي‌اکبر آزاد


«» پاسخ به هتاکی های آقای حمید شوکت
یداله بلدی


«» چرا ایران خطرناک شد؟
سیامک قلی زاده


«»نگرشی ازدرون به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
علی اکبر آزاد


«»همه جا آسمان همین رنگ است؟
محمد رضا شالگونی


«»راه برون رفت از انسداد سیاسی در ایران، یک پیشنهاد! و
مکثی برنظرات آقای ابراهیم یزدی،معین وجبهه دموکراسی خواهی!
ویکتوریا آزاد


«»نگاهی به نوشته رفيق دانش باقرپور
نقد بدون منبع و استناد، احکام بدون استدلال
بهروز خليق


«» اعلام صریح تعلق و هویت اجتماعی خود به طبقه متوسط شهری
دانش باقرپور


«»پاسخی به فرخ نگهدار
و بحثی کوتاه پیرامون پلاتفرم کنگرۀ سازمان فدائیان ـ اکثریت
احمد زاهدی لنگرودی


«»قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي
المیرا مرادی


«» مصاحبه مهرزاد وطن آبادی با كيانوش توكلي
پيرامون سايت و اتاق فرهنگ و گفتگو در پالتاک
بخش اول
اينترنت، قهرمان دموكراسی
مهرزاد وطن آبادي


«» جايگاه انرژی ارزشی در رفتار انتخاباتی ايرانيان
مهرزاد وطن آبادي


«» خط مشی سياسی در سيكل نوين جمهوری اسلامی
مهرزاد وطن آبادی


«»اعتصاب عمومی ، خواستهای اعتصاب و ترفندهای رژیم، گامهای بعدی!
مظفر محمدی


«» دربارۀ سازمان جعلی مخفی جوانان مسلح چریک های فدایی خلق
خطرسازان در کارند!
احمد زاهدی لنگرودی


«» و او هنوز آنجاست!
(به‌ یاد شوانه)‌
سیامک _ ش


«»جنبش اصلاح طلبی بمثابه یک ضرورت اجتماعی به پیش خواهد رفت
یدالله بلدی


«» سکوت، دروغ، سرکوب
مزدک ن.


«»سم سیاه و دولت آن ها
احمد زاهدی لنگرودی


«»تاملی کوتاه به سر تیتر نامه
سروش ،سحابی، کدیور، حجاریان وعلوی تبار به گنجی
ناصرمستشار


«» ديانت و انسانيت
حميد رضا افتخاری


«» آیا فاشیست نزد ایرانیان مذموم است یا مجذوب؟
ناصر مستشار


«» نگاهی به نظرات ملیحه محمدی، حزب توده و فرخ نگهدار در مورد انتخابات
سهراب. م


«» تحریم انتخابات- فقط بسودِ تمامیّت خواهانِ؛ حکومتی و غیر حکومتی ست
فرید واحد


«» نقدی كوتاه بر تفكر چپ سنتی و بيان ديدگاه جايگزين ما
ماشاالله سليمي . كيانوش توكلي . منوچهر مقصودنيا


«» شانزده سال پس از مرگ خميني
ناصر مستشار


«»آیا کیان میهنمان ایران
با سرنگونی حاکمان فعلی حفظ می شود ؛ یا با ادامه حیات حاکمیت ننگین ملایان؟
ناصر مستشار


«» رفسنجانی عنصرخطرناک
علی اکبر آزاد


«»چرا جمهوری اسلامی با زنان در تضاد است؟
علی اکبر آزاد


«» مليتها و انتخابات رياست جمهورى
فرخ نعمت‌پور


«»لزوم همبستگی با انقلاب بوليوار
بهروز صفری


«»نهمین دوره انتصابات در رژيم اسلامی
دارا گلستان


«» فدراليسم ، نه آرزوی اقوام كه آمال تجزيه طلبان است
مهرزاد وطن آبادی


«»پسمانده های قرون وسطی
پيمان پيران
زندان اوين ـ اسفندماه 83


«» تاملی بر مواضع آقای كيانوش توكلی
مهرزاد وطن آبادي


«» تفاوت بین مقدمه با "پیش بازی"
دارا گلستان


«» در این مملکت برای هر چیز ولو کوچک باید جنگید!
مظفر محمدی


«» گفتمان هسته ای ـ حقوق بشری
"چيزهائي را كه ننوشته ام بخوانيد. نوشته ها تكراري است!"
زنداني مهندس حشمت الله طيرزدي
مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام دانشجو


«» هم سلبی، هم ایجابی :
پاسخی به نامه سرگشاده ناصر زرافشان
انوشه کیوان پناه- المیرا مرادی


«» هشت مارس روز چه کسی است؟
دارا گلستان


«» 8 مارس، یک صف آرایی اجتماعی دیگر
مظفر محمدی


«» انتخابات رياست "جمهوری" در ايران
م. آذری


«» نگاهی بر بیانیه‌ کنگره ملیتهای ایران فدرال
فرخ نعمت ‌پور


«»با کدام درک و برداشتی فراخوان رفراندوم ملی را امضاء نمودم
ن. مستشار


«» انتخابات ریاست جمهوری و راهبرد سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)!
ملیحه محمدی


«» همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی
برزو شکوهمند


«» ارزيابی مواضع نهادهای سياسی و صنفی كارگری در نهمين انتخابات رياست جمهوری
انتخابات؛ موسم تكريم كارگران
محمد ابراهیمی


«» آذربايجان وحقوق ازدست رفته
ياشار حکاک پور مراغی


«» كشورستيزان و فرهنگ سياسى
رازی


«» تظاهرات مجاهدين و مهمان تبريزی ما!
ن. مستشار


«»22 بهمن و تكرار حرف ها ؟
ن. مستشار


«» خانمها، آقایان! انتخابات معنا دارد!
دارا گلستان


«» آن عاشقان شرزه، که با شب نزيستند
یادداشتی بر "سفر با بال‌های آرزو"
شهرام فرزانه‌فر


«» برخوردی مزدوج در
تئوری حل دموکراتیک مسئله ملی
حسین حردان


«» نگاه ژرف رهبرحزب دمکرات استرالیا به رفراندم
بی توجهی به مراحل و شرایط گذار دمکراتیک در جامعه ایرانیان
گفت و گوی عرفان قانعی فرد با Nina Bur ridge


«» پيرامون شرايط بحراني ايران زمين!
ن. مستشار


«»پيام از راه دور !
ن. مستشار


«» زمينه را برای اجرای قواعد «بازی دمکراسی» فراهم کنيم!!
داوود نوائيان


«» نگاهی به فضای سياسی کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوری
م. آذری


«» نامه ای به عباس امیر انتظام
چیست شعار مردم ؟
فقط رفراندم ؟
عرفان قانعی فرد


«» سايه‌ جنگی ديگر!
فرخ نعمت پور


«» سازمان و اتهام همکاری با سلطنت طلبان!
حسن جعفری


«» نکاتی پيرامون همه‌پرسی و رفراندوم
الف. آذرنگ


«» پروژه و گفتمان رفراندوم در چالش آرا
با بابك اميرخسروي، بيژن حكمت و كاظم علمداري
در پالتاك اتحاد جمهوريخواهان


«» پايان طرح رفراندوم يا آغاز مرحله اي نوين؟
گفتگو با محسن سازگارا و مهرداد درويش پور
خسرو شميراني ـ شهروند


«» فراخوان، بازتابی از صدای مدرن- دموکراتیک مردم ایران است !
این صدا را تقویت کنیم !
مجيد عبدالرحيم پور
(بخش دوم و آخر)


«»بنیادگرائی اسلامی و روشنگری ایرانیان
دارا گلستان


«» پيرامون طرح رفراندوم
راديكاليسم ليبرال
مراد فرهادپور ـ اميد مهرگان


«» فراخوان، بازتابی از صدای مدرن- دموکراتیک مردم ایران است !
این صدا را تقویت کنیم !
مجيد عبدالرحيم پور


«»رفراندوم ، طرحی نويدبخش
سخنرانی عليرضا جباری در نشست اينترنتی اتحاد جمهوری‌خواهان


«»سامان ازدواج "طرحی متناقض با قانون مدنی"
مناف عماری


«» نامه پيمان پيران از زندان اوين در خصوص
طرح برگزار رفراندم


«»رفراندوم ، تنها شروعی کوچک برای دورانی بزرگ
فرهاد نعمت پور


«»برخيز تا يک سو نهيم اين دلق ازرق فام را !؟
داوود نوائيان
يکی از امضا کنندگان طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم»


«»گفته‌هايی چند پيرامون رفراندوم
فرخ نعمت پور


«»پاسخی به مقاله جمشيد اسدی و صادق زيباکلام و مخالفين طرح رفراندوم
بيائيد روراست باشيم!
كاوه شيرزاد


«»درباره رفراندوم
بينا داراب زند


«»آدرس‌های عوضی
پيرامون برخی مخالفت‌ها با فراخوان رفراندم
ف. تابان


«»«فراخوان رفراندوم» و برخورد آرا
با جمهوری‌خواهان مخالف با «رفراندوم»
خسرو شميرانی ـ شهروند


«» پاسخی دوستانه به سخنان آقای جلائی‌پور
رضا انوری


«»استاد ازل آموخت مرا
دارا گلستان


«»مهر سکوت چپ در برابر هتاکی مشروطه خواهان، چرا؟
مهرزاد وطن آبادی


«»يک نگاه گذرا به انتخابات رياست جمهوری افغانستان وپيامدهای احتمالی آن
يک رنگ و هـزار نـيـرنـگ!
م. سلطانپور