در اين خيابان چشم‌هايت را ببند!
سيامک فريد

انرژى‌درمانى و دولت کلاه‌بردار
سيامک فريد

هر روز بر تعداد اين مدعيان چه در رابطه با ماوراء طبيعت و چه در رابطه با داشتن توانايی‌هاى مافوق بشرى افزوده مى‌شود. در حالى که معجزه به يک سياست پايه‌اى دولت کنونى تبديل شده است، رشد و گسترش آن در ميان عامه با توجه به تسهيلات دولتى، طبيعى جلوه ميکند. با وجود چنين سياستى از طرف دولت نمى‌توان انتظار داشت، که همين دولت در حمايت از مصرف‌کننده به مبارزه جدى با انواع شارلاتانيزم علمى و غير علمى بپردازد. دولتى که خود بارها از امدادهاى غيبى سخن رانده است

لات‌ها و قوادان، حاميان رژيم شاه
و حالا: اسطوره‌هاى جمهورى اسلامى
يداله بلدى

رژيم شاه و جمهورى اسلامى در استفاده از اين عناصر لمپن و طفيلى جامعه براى پيشبرد مقاصد و اهداف خود در شرايط حساس براى بقاء و تداوم حاکميت خويش دارى وجه اشتراک هستند. پس از شهريور‌‌٢٠‌، ... دربار و نيروهاى طرفدار سلطنت از نيروى لات‌ها و چاقوکش ها براى تهاجم و ضربه زدن عليه نيروهاى مترقى و مردمى استفاده مى‌کردند... در جريان انقلاب فرهنگى و مقاومت دانشجويان در برابر تهاجم رژيم نيز، لات‌ها و لمپن‌ها که سازماندهى شده بودند، نقش اساسى را در سرکوب و بيرون راندن دانشجويان از دانشگاه‌ها به‌عهده داشتند

ايست‌ در محيط‌ زيست‌ خزر
سيامک قليزاده

چرايی عدم‌ رفع‌ اين‌ مشکلات‌ بيش‌ از هر چيز به‌ نقش‌ کمرنگ‌ نهادهای محيط‌ زيست‌ در گيلان‌ بر می ‌گردد. سازمان‌ محيط‌ زيست‌ گيلان‌ هر چند‌ حضور پر رنگی در رسانه‌ ها دارد اما گامهای موثری در پيشگيری از معضلات‌ زيست‌ محيطی انجام‌ نمی .


«» باقر آباد
پايين دست پايتخت
مصاف حاشيه نشين ها با زندگى فقيرانه
احمد جلالى فراهانى


«» کودکان خيابانی کابل آشيان از دست می‌دهند!
برگردان: ميهن اميدوار


«» بررسی کوتاهی از پدیدۀ فحشا در یکصد سال اخیر
"از محله قجرها تا صدور دختران به خارج از کشور"
یداله بلدی


«» حقوق كودك در كنوانسيون جهانى و قوانين ايران
گفت و گو با قدرت الله واحدى ، استاد دانشگاه
ندا فرامرزيان


«» نگاهى به زنانه شدن آسيب هاى اجتماعى
زنان و افزايش سهم آسيب پذيرى
فاطمه خرمجو


«» بی‌خانمان‌ها فقيرترين فقرايند!
ميهن اميدوار


«» كارتن خواب هاى جنوب
پرويز هوشيار


«» ارتباط خشنونت با ساختار هاى اجتماعى
گفتگو باشهلا اعزازى، جامعه‌شناس


«» كار سياه ۷۰۰ هزار كودك ايرانى
صبا واصفى