کارزار علیه ویرانی گلزار خاوران:
اعتراض کنید!سايت بيداران

ما از شما مى‌خواهيم كه با استفاده از كليه‌ اختيارات و امكانا‌ت‌تان از ويرانى و نابودى اين گورستان كه سند جنايتى بزرگ است و نماد حافظه‌ى تاريخی مردم ایران، به فوريت پيشگيرى كنيد.

عالى جناب ناوانتيم پيلى، كميسر عالى حقوق بشر ملل متحد
با درد و اندوه فراوان آگاه شده‌ايم كه ماموران جمهورى اسلامى در فاصله‌ ٢٠ تا ٢٧ دى ماه ١٣٨٧ گورهاى فردى و جمعى گلزار خاوران را ويران ساخته‌اند و سپس با ريختن خاك نرم درسطح زمينِ صاف گشته، به درخت كارى در اين تنها گورستان شناخته‌‌شده جان‌باختگان كشتار بزرگ تابستان١٣٦٧ و نيز ديگرانديشانى كه پيش از آن تاريخ به دست آمران و عاملان جمهورى اسلامى كشته‌شده‌اند، برآمده اند.
ما از شما مى‌خواهيم كه با استفاده از كليه‌ اختيارات و امكانا‌تتان از ويرانى و نابودى اين گورستان كه سند جنايتى بزرگ است و نماد حافظه‌ تاريخی مردم ایران، به فوريت پيشگيرى كنيد.
با احترام
...


Your Excellency Ms. Navanethem Pillay,
High Commissioner of Human Rights at the UN
With deep disbelief and disdain we have become aware that the authorities of the Islamic Republic of Iran have undertaken the destruction of Khavaran Cemetery, the only known site of mass and individual graves of the victims of the Great Massacre of political prisoners in the summer of 1988 and other non-Moslem dissidents executed in Iran through out the Seventies.
I beg your honor to urgently take action demanding the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately stop this barbaric operation.
The destruction of Khavaran is tantamount to the eradication of an important material evidence of a historic crime.
Respectfully
...........

از طریق ای میل
InfoDesk@ohchr.org
آدرس پستی
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de lhomme
Palais Wilson
52 rue des Pquis
CH-1201 Genve
Suisse