گزارش سازمان ملل از وضعیت زندگی جوانان در سال 2005
مسعود شایان

وضـعـيت اعـتياد، ازدواج و طلاق در ميان جوانان در ايران
مـصاحبه با يک کارشناس امور جوانان درايران
مصاحبه کننده: علی صمد


جوانان و بيکاری 

بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، 170 ميليون فرد جوان در جهان بيكارند و بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته با افزايش 110 ميليون نفري جمعيت جهان، لازم است حدود 500 ميليون شغل ايجاد شود؛ در غير اين صورت فاجعهاي به وقوع خواهد پيوست كه اثري قوي بر زندگي جوانان خواهد داشت. 
به گزارش سرويس "جوانان" خبرگزاري دانشجويان ايران ، بيكاري 170 ميليون نفر در جهان در حالي گزارش ميشود كه نرخ بيكاري جوانان در 50 كشور جهان بيش از 15 درصد است. 
به باور كارشناسان، واقعيت تلخ بيكاري جوانان در حالي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نمايانگر است كه رشد اقتصادي اين كشورها همگام با رشد جمعيت و نيازهاي آن رخ نداده است. نتيجه آن كه ميزان بيكاري در بين گروه سني 15ـ19 و 20ـ 24 سال 34 درصد و بين 25 تا 29 سال 16 درصد است و با پيشبيني نرخ رشد 2/13 درصدي بيكاري در هر سال پيشبيني شده است كه در سال 85، بيش از نيمي (52 درصد) از جمعيت 15 ـ 29 سال كشور بيكار باشند. 


ميخواهند اينگونه زندگی کنند
معصومه شهریاری

براساس آخرين تحقيقات، ۲۷ درصد از جوانان تهرانى زندگى تجردى و مستقل از خانواده را در حالى در كنار آموزه هاى نوپديد ديگر برگزيده اند كه جامعه شناسان اظهار مى دارند كه شيوه هاى زندگى اجتماعى جديدى در شهر تهران در حال تولد و شكل گيرى هستند كه جوانان استقبال كنندگان نخست اين پديده ها محسوب مى شوند. روند رو به رشد گزينش اين شيوه زندگى در تهران اگرچه هنوز از سوى بسيارى از جامعه شناسان و سياست گذاران نظام مورد تحليل قرار نگرفته است اما گسترش و انتخاب اين شيوه از ديد جامعه پنهان نيست و نشانه ها حاكى از آن است كه تعدادى از جامعه جوان شهر تهران با وجود زيربار رفتن هزينه بالاى مسكن، به اين شيوه از زندگى تن داده است.مصاحبه با يک دختر ۲۳ ساله
مصاحبه کننده: علي صمد