راديوها و TV
رسانه
پژواک
فرانسه
آلمان
زمانه
بی بی سی
صدای آمريكا
فردا
صدای ايران
ايرانيان برلين
آوای مهر
آزادگان
برابری
انترناسيونال
همبستگی
آوای آشنا
كانال يك
صدا و سيمای ج.ا.

گوناگون
روزانه
کار
اخبار روز
ايران امروز
عصرنو
دنيای ما
ايران گلوبال
صلح
عدالت
پيك نت
روز
ايران ما
خبرنامه اميرکبير
پايان
تبريز نيوز
ادوار
شرق آنلاين
امروز
ليبرال دموکرات
ميزان
دادنامه
ديدگاه
آينده نگر
ايران و جهان
پيك ايران
روشنگری
گزارشگران
آذين داد
خبرنامه ی گويا
آفتاب
بازتاب
خبرگزاری مهر
خبرگزاری روزنا
خبرگزاری ايرنا
خبرگزاری ايسنا
خبرگزاری ايلنا
خبرگزاری ريسنا
واحد مرکزی خبر
سرخط

کتابخانه ها

کتاب های رايگان فارسی
پارس تک
ويکی پديا
آوای آزاد
آرشيو مارکسيست ها

نشريات
آرش
شهروند
انقلاب اسلامی
آفتاب يزد
کارگزاران
شرق
سرمايه
نامه
رونا
ايران
همبستگی
اعتماد
مردم سالاری
لوموند ديپلماتيک
چيستاودانش مردم
ميهن
سياه سپيد

بين المللی
فرهنگی
كانون نويسندگان ايران
كارگاه هنر ايران
ادبيات و فرهنگ
فرهنگ و هنر
نگرش
تلاش
نوشتارهای فلسفی
نيلگون
نگاه
آينه
گذرگاه
ديباچه
فروغ
پندار
كاپوچينو
مجله آفتاب
ماندگار
صادق هدايت
بنياد شاملو
شاملو
شاملو
فروغ فرخزاد
سهراب سپهری
نادر نادرپور
بنياد گلشيری
درج
ايران اكتور
بخارا
سينمای ما

زنان
سازمان های سياسی
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دمكرات كردستان ايران
كومه له - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
سازمان راه كارگر
حزب دمكراتيك مردم ايران
سازمان جمهوری خواهان ملی ايران
سازمان سوسياليست های ايران
حزب توده ايران
جبهه ملی ايران (برونمرز)
سازمان فدائيان (اقليت)
جبهه دموكراتيك ملی ايران
جبهه ملی ايران (شمال كاليفرنيا)
جبهه ملی ايران (آمريکا-واشنگتن)
ملی مذهبی ها
نهضت آزادی ايران
حزب دموکرات ايران
فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر
نهضت مقاومت ملی ايران
حزب سبزهای ايران
جبهه ی مشاركت
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
حزب كار ايران (توفان)
حزب كمونيست كارگری ايران
حزب كمونيست كارگری ايران - حکمتيست
حزب كمونيست ايران
حزب كمونيست ايران (م.ل.م)
اتحاد چپ كارگری-ايران
اتحاديه سوسياليست های انقلابی ايران
اتحاديه سوسياليستی کارگری
سازمان چريكهای فدائی خلق ايران
چريكهای فدائی خلق ايران
شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

اتحادها

اتحاد جمهوريخواهان ايران
جمهوری خواهان دموکرات و لائيک
اتحاد دمکراسی خواهان ايران
چه باید کرد
جنبش دموکراسی خواهی ملت ايران
فوروم اجتماعی ايرانيان
فراخوان ملی برگزاری رفراندم
منشور 81