جرايم جنگى آمريكا از ترومن تا نومحافظه‌كاران
سخنرانى «مايكل چسودوفسكی» در كنفرانس بين‌المللى سازمان صلح جهانى پردانا در بخش جرايم جنگى برگرفته از سايت صداى مردم

پيش‌نويس اسناد ديدگاهى برای ارائه به كنگره دهم
جمعى از هواداران سازمان فدائيان اكثريت (سوسيال دموكرات داخل كشور)

در دفاع از سوسياليسم(۵)
جنبش فدائى همچنان "براى سوسياليسم" مبارزه خواهد نمود
جمعى از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران- اكثريت(داخل كشور)

مسئله اتنيکى در ايران
نگاهى به ديدگاه‌هاى مختلف
شهلا فريد

پس از يک دوره سياست يک‌سان‌سازى فرهنگى و عظمت‌طلبى ايرانى و سرکوب هويت‌هاى فرهنگى متنوع در زمان پهلوی‌ها و يک دوره يک‌سان‌سازى و سرکوب و امت‌سازى ـ شيعى در زمان جمهورى اسلامى ما با يک واکنش که به شکل افراط در هويت‌هاى بومى و قومى است، روبروئيم. اين گرايش راه حل تمام مسائلى را که ناشى از سرکوب فرهنگى، سيستم سياسى غير دمکراتيک و مبتنى بر انواع تبعيضات دينى و جنسى و ديگر تبعيضات مختلف، فساد اقتصادى و رشوه و رانت، فرصت‌هاى نابرابر به دليل شکاف طبقاتى و بطور کلى هر نوع ناهنجارى را در هويت‌يابى فرهنگى مى‌بيند

بيانيه وحدت
(سند پيشنهادى به كنگره دهم)
مسعود و سياوش

دردفاع از سوسياليسم (۴)
اتحاد نياز مبرم جنبش دمكراتيك و طبقاتى ايران
جمعى از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران- اكثريت (داخل كشور)

توضيح پيرامون انتشار اسناد ارائه شده براى کنگره دهم

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند. ولى کميسيونى را براى سازماندهى تدوين اسناد کنگره دهم انتخاب کرد تا بر کار سازمانگرى اسناد و روند پيشرفت آن نظارت و کنترل داشته باشد

قطعنامه ١۷٣۷ شوراى امنيت و پيامدهاى آن
تحريم‌ها با انتخابات اخير ايران چه ارتباطى دارد؟
سهراب مبشرى

و جهان هنوز پر از جلادان است!
فرخ نعمت پور

هيچوقت فکر نميکردم که‌ با وجود تنفرى که‌ از صدام حسين از همان اوان جوانى در ذهنم ريشه‌ دوانيده‌ بود، با ديدن صحنه‌ اعدامش، آن تنفر جايش را به‌ رحم وشفقت بدهد. نفرتم به‌ رحم تبديل شده‌ بود! راستى اين احساس از کجا آمده‌ بود؟ احساس غريبى وجودم را فرا ميگيرد. براى فرار از آن، پشته‌هاى کشته‌شدگان بمبارانهاى شهرمان را در نظرم مجسم ميکنم. اما سودى ندارد. زيرا باز دوباره‌ صحنه‌ انسانى در نظرم زنده‌ ميشود که‌ دارند زنده‌ زنده‌ به‌ طناب دار آويزانش ميکنند. فکر ميکنم: جلاد ديروز در ميان مسيحان ديروز! نه‌ حالا ميفهمم، جلاد ديروز در ميان جلادان امروز!

منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
مصوبه اتحاديه بين‌المجالس

اشاره: در آستانه "انتخابات" غير دموکراتيک ديگری در کشورمان، يادآوری شرايط انتخابات آزاد و منصفانه ضروری می‌نمايد. سندی که ملاحظه می‌کنيد مصوبه‌ی نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم اتحاديه بين‌المجالس، در ٢٦ مارس ١٩٩٤ (٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء است. معيارهايی که پس از آن نيز مورد توجه قانونگذاران و مجريان دوره‌های انتخاباتی قرار نگرفته است. تعدادی از تلاشگران برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه سال گذشته ترجمه‌ی این سند مهم را منتشر نمودند که اينک ملاحظه می‌فرمائيد.

ايران و روسيه: حدود اقدامات مشترک، دورنما و سناريوى همکارى‌ها در سال‌هاى ٢٠١٠ـ٢٠٠٦
مترجم: سيامک سلطانى

نگاهی غايب در تحليل‌های ايرانيان
دارا گلستان

موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد. اما هرگز نبايد فراموش کرد که اعتماد به نفس بيش از حد و دل‌خوش بودن به مشکلات آمريکا در عراق و پيروزى دموکرات‌ها در انتخابات، نابخردانه است. جاى خوشبختى است که حداقل آزادى‌خواهان ايرانى بر گزينهء نظامى از سوى آمريکا در مقابل جمهورى اسلامى دست رد می‌زنند و خواهان عادى شدن رابطهء دو کشور هستند.

انتخابات پيش رو
عباس عبدی

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واين برداشت براى همه قابل فهم باشد. بنابراين افرادى كه ساختار را قبول دارند، می‌توانند از اين مرحله عبور كنند و خود را آماده شركت نمايند. اما افرادى كه هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار بايد پيام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعكس كنند كه قابل درك عمومى باشد

مجلس خفيه‌ی بی‌خاصيت و زائد "خبرگان" بايد منحل گردد!
فرود سياوش‌پور

انتخابات آمريکا و چشم‌انداز پيش‌رو
فرخ نعمت‌پور

ااگر از نتايج ميليتاريزم آمريکا در منطقه‌ تقويت جريانات فوندامنتاليست اسلامى، به‌ حاشيه‌ راندن بيشتر نيروهاى مدنى، کمک به‌ راندن مرتجع‌ترين جريانات داخل جمهورى اسلامى به‌ نوک قله قدرت سياسى و تقويت روزافزون گرايش‌های نابخردانه‌ و افراطى مذهبى، طايفه‌اى و قومى و از اين رهگذر از هم‌پاشيدگى بيشتر بافت اجتماعى و روند طبيعى همگرائى ميان مردم ايران، عراق و ديگر کشورهای منطقه بود، از نتايج مثبت اين انتخابات می‌تواند کمک به‌ ايجاد آرامشى در منطقه‌ باشد، که‌ بيش از هر چيز قدرت‌هائى مثل جمهورى اسلامى از آن متضرر می‌شوند

سه‌شنبه‌اى که گذشت!
دارا گلستان

اگر جمهورى اسلامى به قيمت گرفتن تضمين‌هاى امنيتى (اطمينان از عدم حمله نظامى از سوى آمريکا) حاضر باشد برنامه‌هاى هسته‌اى خود را متوقف کند و در مقابل به روند صلح در فلسطين و لبنان و ايجاد امنيت در عراق يارى برساند، قطعا آمريکا حاضر به همزيستى و عادى‌سازى رابطه‌اش با جمهورى اسلامى خواهد شد. نيروهاى آزادى‌خواه ايرانى نبايد هراسى از نزديکى جمهورى اسلامى به آمريکا داشته باشند. گفتگو و سپس برقرارى رابطه عادى حتى اگر طى مذاکرات پشت پرده قابل دست يافتن باشد به سود منافع درازمدت ايران است

روندهاى متناقض در پرونده‌ هسته‌اى ايران
فرخ نعمت پور

در مرحله‌ کنونى و نيز تا آينده‌اى قابل پيش‌بينى عليرغم ميل فرستادن پرونده‌ هسته‌اى ايران به‌ شوراى امنيت، نحوه‌ برخوردهاى احتمالى به‌ جمهورى اسلامى در رابطه‌ با تحريم کاملا محتاطانه‌ و آرام خواهد بود و در کنار تشديد يک برخورد استراتژيکى مجازات‌گرايانه‌، کشورهاى بزرگ دنيا عملا در حوزه‌هائى محدود، سياست‌هاى تشويقى خود را به‌ پيش خواهند برد تا از اين طريق هم به‌ تقويت گرايش ميانه‌رو در درون جمهورى اسلامى کمکى کرده‌باشند و هم اراده‌ خود را در پيشبرد برخوردى قاطع به‌ شيوه‌اى استراتژيکى به‌ پيش برده‌ باشند.

تجميع "انتخابات" بی‌رونق
فرود سياوش‌پور

اين "انتخابات" نيز همچون تمامی "انتخابات" پيشين جمهوری اسلامی غير آزاد و نامنصفانه است. شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه بر مبنای ماده‌ی ۲۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نيز رعايت آن‌را تعهد کرده است، حق تمامی مردم جهان و از جمله مردم کشور ماست. بسياری از کشورهای جهان برخورداری از اين حق را برای مردم کشور خود تضمين کرده‌اند. اما در بسياری از کشورهای ديگر از جمله ميهن ما، مردم برای کسب اين حق خود نيز در کنار بسياری از ديگر حقوق پايمال‌شده‌ی خود بايد چالشی گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر را سازمان دهند.

اين راه را تهران هم مى تواند برود!
پيرامون آزمايش هسته اى کره شمالى
يادداشت نشريه الکترونيکی اخبار روز

جلوگيرى از تحقق برنامه هاى هسته اى حکومتى که خواست ملت خود را ناديده مى گيرد و براى تامين امنيت خود و يا صدور ايدئولوژى خود به جهان، به سوى مسلح شدن به سلاح هسته اى در حرکت است، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار است. بقاى جمهورى اسلامى، همواره خطر تبديل آن به يک قدرت اتمى را با خود به همراه خواهد داشت. براى از بين بردن اين خطر، نه سازش با حکومت مستبد و «پذيرفتن» آن، که تلاش براى حل ريشه اى و راديکال منشاء خطر، يعنى پايان دادن به چنين حکومتى تنها راه ممکن و مفيد است.

غرب بايد خواهان مذاکره با خامنه‌اى شود
طرف‌هاى فعلى مذاکره اروپا مهره‌هايى بی‌اختيار بيش نيستند
سهراب مبشرى

اگر غرب خواهان سازش با جمهورى اسلامى بر سر موضوع هسته‌اى است، بايد خواهان آن شود که بالاترين مرجع در جمهورى اسلامى از چنين سازشى حمايت کند. به جمهورى اسلامى نبايد اجازه داد به گونه‌اى که تاکنون با جامعه جهانى بازى کرده است، با جلو فرستادن مهره‌هاى بی‌اختيار و پس گرفتن بعدى آنچه اين مهره‌ها در گفتگوها می‌گويند، دفع‌الوقت کند. هر گونه مذاکره با کس يا کسانى که از سوى رهبرى واقعى جمهورى اسلامى نمايندگى نداشته باشند، بی‌فايده است، و هر توافقى با جمهورى اسلامى اگر از سوى رهبر مورد حمايت علنى و آشکار قرار نگيرد، در معرض خطر پس گرفتن آن از سوى اين رهبرى خواهد بود.

احتمال آغاز فازی ديگر در منطقه
فرخ نعمت پور

ديپلماسى جنگى يا جنگ ديپلماسى
کاووس نشاط

آرى، ستم مضاعف وجود دارد
سهراب مبشرى

اگر بخواهيم مبارزه سياسى و اجتماعى را صرفاً به عرصه‌هايى محدود کنيم که همه ايرانيان را در بر مى‌گيرد، اين مبارزه را از نيروى عظيم بالقوه‌اى که انواع ستم مضاعف عليه خود برمى‌انگيزد، محروم کرده‌ايم. از اين رو، نيروهاى دمکرات ايرانى بايد همان گونه که جنبش مستقل و قائم به ذات زنان را به عنوان يکى از مؤلفه‌هاى اصلى جنبش آزادى‌خواهى و عدالت‌طلبى در کشور ما مى‌دانند، از حضور و فعاليت جنبش حق طلبانه مردم آذربايجان عليه ستم ملى نيز استقبال کنند

بحران اتمی
معرفی و ارايه نيرو و سياست بديل
نياز جامعه ما

آيا حمله اتمى به ايران در شرف وقوع است؟
گزارش «نيويورکر»: زنگ خطر
سهراب مبشرى

حکومت جمهورى اسلامى ايران، کشور ما را به موقعيتى دچار کرده است که اکنون در مطبوعات معتبر آمريکا سخن از حمله اتمى به ايران مى رود، بدون اينکه موج گسترده اى از اعتراض، سراسر جهان را در نوردد. مسئوليت موقعيت ايجاد شده، در درجه اول متوجه جمهورى اسلامى است. اين آخوندهاى حاکم بر ايرانند که با پافشارى بر انجام غنى سازى اورانيوم در ايران، کارى کرده اند که جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى متحد شود. اين حکومت اسلامى تهران است که به افراطى ترين نظامى گران آمريکايى امکان مى دهد از حمله اتمى به ايران سخن بگويند، بدون اينکه نگران واکنش جامعه جهانى باشند. اين استبداد فقاهتى است که ايران را به لبه پرتگاهى هولناک کشانده است.

چشم انداز دور و نزديک غلبه بر پراکندگى نيروهاى سياسى ايران
سهراب مبشری

چرا افکار عمومى ايران در بحران اتمى پشت سر هم غافلگير مى شود؟
اطلاع رسانى با لحن «انشاءالله گربه است»
سهراب مبشری

جريحه دار شدن احساسات، يک حق همگانی است
فريدون احمدی

مجسمه بودا که در باميان منفجر می شود، پرچمی که لگد کوب و سوزانده می گردد، صليبی که به آتش کشيده می شود، انسان هائی که به خاطر عقايدشان کشته و اسير می شوند، اردوگاه های مرگ هيتلری اين جنايت بارترين پديده قرن بيستم که انکار می شود، همچون کاريکاتور پيامبر مسلمانان که انتشار می يابد، همه و همه جريحه دار کردن عواطف ميليون ها انسانی است که اين پديده ها و مظاهر برايشان عزيز و مقدس است. بخشی از مسلمانان که به آسانی عواطف و احساساتشان جريحه دار می شود، حق جريحه دار شدن احساسات را برای ديگری قائل نيستند و عواطف ديگران را به هيچ می انگارند


پاسخ به يک خواست!
پاسخ مسئول هيئت سياسی-اجرائی
به نامه ی جمعی از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) در خطاب به رهبری سازمان

در شناخت جريان راست افراطی و تبيين شرايط سياسی بعد از انتخابات رياست جمهوری
استراتژی بحران سازی
بهروز خليق

آيا گذشته از حال سبقت ميگيرد؟
گفت وگوی خسرو شميرانی با عيسی سحرخيز

به بهانه سقوط هواپيمای فرماندهان سپاه
آيا با چنين استاندارد ايمنی، می توان به دنبال فن آوری اتمی بود؟
سهراب مبشری

در باره مناسبات
جمهوريخواهان و هواداران رژيم پادشاهی
مهدی فتاپور

- در سياست مابين اتحاد استراتژيک و خصومت روابط ديگری نيز وجود دارد.
- امروز ما در شرايط جابجايی قدرت نيستيم و زمان تدارک و گفتمان سازی است. جمهوريخواهان ايران امروز در مرحله هويت سازی و ارايه سيما و برنامه اثباتی اند.
- از بوجود آوردن ترديد و کم اهميت جلوه دادن هرگونه امتياز مبنی بر شرع يا ارث در حاکميت چه از سوی مشروطه خواهان اسلامی و يا پادشاهی و يا جمهوريخواهانی که تصور ميکنند برای شکل دادن اتحاد بايد در اين جهت سخن گويند بيش از همه اقتدارگرايان حاکم سود خواهند برد.


مصاحبه با رفيق بهزاد کريمی
پيرامون رويدادهای اخير

کدام سياست در قبال مشروطه‌طلبان پادشاهی؟
بهزاد كريمى

برای گروهی از فعالين، سياست اتحادجويی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ايدئولوژی است و برای هميشه و تحت هر شرايطی انحراف تلقی می‌شود و اين در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دينی، ايدئولوژی‌گرايی آنان رنگ می‌بازد و "واقع‌بينی سياسی" مبنای عمل قرار می‌گيرد ورود به عرصه ائتلاف سياسی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، در حال حاضر يک تعجيل سياسی صرف است با نتيجه تحليل روی جمهوری خواهان در سلطنت‌طلبان و وقوع يک خسارت سياسی برای نيروی دمکراسی؛ به ويژه اينکه اين ائتلاف بخواهد شکل تجمع ذرات حول کانون شاهزاده را به خود بگيرد


اتحاد جمهوری‌خواهان بدیل رهبری فقهی و موروثی
فرخ نگهدار


سند خطمشی سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره نهم (کنگره "با خاوران")
برای استقرار جمهوری ایران به جای جمهوری اسلامی
جمهوری مدّنظر ما یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال است!


توضیح: کنگره نهم سازمان با تصویب قرارزیر، تکمیل و تصویب سند سیاسی را به کمیسیون منتخب خود و شورای مرکزی منتخب خود سپرد. شورای مرکزی هم طبق قرار راس موعد مقرر سند را به تصویب رساند.
متن قرار:
١- کنگره نسبت به آخرین پیشنویس مصوب کمیسیون منتخب کنگره، رای تمایل خود را ابراز می کند.
٢- کنگره شورای مرکزی را موظف می کند که حداکثر ظرف یکماه و نیم پس از اتمام کنگره، پیشنویس دارای رای تمایل کنگره را از طریق رسیدگی به پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون کنگره منضم، تدقیق و انتشار دهد.
٣- برای انجام وظیفه فوق کمیسیون منتخب کنگره تا آن زمان کار خود را ادامه دهد.
هرگز نبايد گفت هرگز
مهندس مجيد تولّايي
سردبير ماهنامه نامه

اي‌كاش مجمعي دموكراتيك براي تشخيص و تعيين مصلحت منافع ملي همه‌ي ايرانيان وجود مي‌داشت تا مردم مي‌توانستند در آن مجمع، آزاد و ايمن با هم گفت‌و‌گو كنند و سياست و عملكرد حاكمان را با آرامش و بي‌هراس به نقد كشند. اي‌كاش مي‌شد در چنين مجمعي مردم، مصلحت خويش را در مورد اين پرونده تشخيص دهند و خود براي زندگي و آينده‌ي خويش تصميم‌بگيرند؛ اي‌كاش همه‌ي سياست‌ورزان و سياست‌بازان مي‌فهميدند دربازي قدرت محور سياست، كه بازي حفظ و برهم زدن توازن قواست "هرگز نبايد گفت هرگز"؛ اما دريغ!


گزارش نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کنگره "با خاوران"

تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی
و آرايش نيروهای سياسی بعد از انتخابات
مقاومت و سازماندهی مقاومت، مبرم ترين اقدام در مقابل پيشروی راست افراطی
بهروز خليق

ما بعد از انتخابات با حاکميت يکدست راست افراطی روبرو هستيم. برنامه اين جريان بستن فضاهای موجود، تسلط برجامعه، کنترل نهادها و تشکلها و سوق دادن فضای سياسی و فرهنگی کشور بسوی انقباض است. اما ميزان پيشروی آنها بستگی به مقاومت جامعه مدنی و جامعه سياسی و فشارهای بين المللی دارد. اگر آنها با مقاومت جدی روبرو نشوند، در پيشبرد برنامه هايشان ترديد نخواهند کرد. بهمين خاطر مبرمترين اقدام در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت است. تنها با نيروی مقاومت ميتوان از پيشروی راست افراطی جلوگيری کرد.


سند مصوب کميسيون تدوين سند سياسی تدارک کنگره نهم،
پیشنهادی به کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
همراه با پیشنهادهای تصویب نشده رفقای عضو کمیسیون
برای استقرار جمهوری ايران به جای جمهوری اسلامی
جمهوری مدّنظر ما يک جمهوری دمکراتيک، سکولار و فدرال است!

مبارزه ما عليه جمهوری اسلامی متوجه نقد مواضع هر جريانی خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينی است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد و مخالفت با تلاش‌های ناظر بر تداوم و بازآفرينی مشی استقرار دمکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود و مرزبندی با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسی، تأکيد داريم. ما اصلاح‌طلبان و روشنفکران دينی‌ای را که در موضع تقابل با ولايت فقيه قرار دارند به تعرض عليه ولايت فقيه و نفی و نقد آن، به پذيرش جدايی دين از دولت و هم‌پيوندی با جنبش تحول فرا می‌خوانيم.


سند خط‌مشی سياسی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پیشنهاد به کنگره نهم
جمهوری فدرال بجای حکومت اسلامی ایران
تنظيم كنندگان : رفيق كاوه و رفيق منوچهر (سياوش)

در جمهورى دمکراتيک و فدرال ايران دين رسمي وجود ندارد. دين و مكاتب فلسفي از دستگاه دولتي و آموزشي جدا است و آزادي وجدان و حق فعاليت سياسي و اجتماعي پيروان عقايد و اديان تامين مي‌شود. جمهوري دمكراتيك بر پايه اشكال غيرمتمركز از جمله فداراليسم كه منطبق بر ساختار و ويژگي‌هاي فرهنگي و ملي كشور ماست، پي‌ريزي مي‌شود. در اين حكومت خودمختاري يا ديگر اشكال دمكراتيك اداره امور محلي مليت‌ها تضمين شده و امور هر منطقه مجلس و شوراي منطقه‌اي و محلي اداره مي‌گردد.


در پالتاک جمهوری خواهان
بررسی هشت سال دولت اصلاحات
با کیوان صمیمی و مجید تولایی، از "حزب آزادی ایران"
شکوه محمودزاده و رضا فانی یزدی از "اتحاد جمهوریخواهان"

شنبه ششم آگوست اولین جلسه از سری بحث های بررسی دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی در پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران برگزار شد. آقایان کیوان صمیمی و مجید تولایی، به ترتیب مدیر مسـؤل و سردبیر ماهنامه "نامه" و همچنین شکوه محمودزاده و رضا فانی یزدی از فعالان اتحاد جمهوریخواهان میهمانان دعوت شده به این جلسه بودند. مهندس صمیمی ومهندس تولایی همچنین از بنیادگزاران حزب نو بنیاد "آزادی ایران" هستند. نادر زرکاری و پروین عابدی اداره جلسه سخنرانی و پرسش – پاسخ را به عهده داشتند.


سايه روشن؛ مثل هميشه
مجيد تولّايي
سردبير ماهنامه نامه

با محمدسلیمانی و احمدتقوائی
رئیس جمهور جدید و دیدگاه ها
در پالتاک اتحاد جمهوریخواهان

با مسعود باستانی، علی شاکری و محسن نژاد
پیامد های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انتخابات اخیر ریاست جمهوری
در پالتاک اتحاد جمهوریخواهان

گزارش خبرنگار کار آنلاین از
کنفرانس ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان اروپا در بروکسل
آینده روابط اتحادیه اروپا با ایران
بخش چهارم و پايانی

پاتریک لوران: انتخابات در ايران آزاد نبوده است و اپوزيسيون و خيلي هاي ديگر نيز حذف شدند. حتی وزارت كشور و وزيرش از فعاليت هاي غيرقانوني دراين انتخابات صحبت كرده اند. فرح کريمی: اين انتخابات آزاد وعادلانه نبوده است. من با كساني كه اين موضوع را طرح مي كنند موافق هستم . به نظرم ايراني ها ايام خيلي دشواري را در پيش خواهند داشت. يوسف مولائی: در كنار تعداد زيادي از كارگران و كارمندان كه زيرخط فقر زندگي مي كنند اقليتي هم وجود دارد كه كاخ هاي آنها آسمان را مي سايد.


مصاحبه کارآنلاين با رفيق فرخ نگهدار پيرامون انتخابات رياست جمهوری
کشاکش عمده بین نظام و مخالفین نيست!


مصاحبه کارآنلاين با آقای احمد تقوائی پيرامون انتخابات ریاست جمهوری
فشار روی اقشارمحروم
نقش مهمی را در انتخابات بازی کرد

آقای احمدی نژاد رئیس جمهوربرگزیده امت یا ملت؟
ناصر مستشار

اولین واکنش شهرام اعظم پزشک اورژانس بقیه الله به نامه خواهر و برادرش
پیام من به بازجویان جمهوری اسلامی:
حتی با اعدام خانواده من، مرا از ادای شهادت بازنخواهید داشت.
در پالتاک اتحاد جمهوری خواهان
بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
با حسین علوی، مهدی فتاپور و بیژن حکمت
گزارش خبرنگار کار آنلاین از
کنفرانس "ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری"
در پارلمان اروپا در بروکسل
در گفتگو با سياستمداران در داخل و خارج ايران
هاشمي رفسنجاني، احمدي نژاد يا هيچكدام؟‌
خسرو شمیرانی ـ شهروند
بني صدر: به ننگ انتخاب ميان يك بي سر و پا و آن ديگري كه سمبل 25 سال فساد و ترور و سركوب است، تن در ندهيم انصاري راد: مردم خود را در مقابل دو برنده اي ميبينند كه ساليان دراز نسبت به هر دو نظر مساعد نداشته اند محمد ملكي: اينها از فاشيسم ميترسانند در حالي كه مملكت ما 26 سال است دچار فاشيسم است. احمدي نژاد نوچه مقامات بالا است علي افشاري: ترديد دارم كه شكاف ميان هاشمي و احمدي نژاد از اين ديدگاه كه يكي مدافع فاشيسم و ديگري مخالف آن باشد خيلي جدي باشد محمدعلي عموئي: يك ائتلاف سياسي ــ نظامي ــ امنيتي شكل گرفته است فريبرز رئيس دانا: اين انتخابات "تله اي" نخ نما است كه افرادي چون من درون آن نمي افتيم عبدالله مومني: بين اين دو تفاوتهايي وجود دارد، اما اين تفاوتها در حدي نيست كه ما را به شركت در انتخابات اقناع كند. مهدي فتاپور: مقاومت جنبش مدني موجود در جامعه به احمدي نژاد اجازه تحقق آمال هايش را نخواهد داد.


بیانیه615 نفر، رویداد پراهمیت در آستانه انتخابات
مجید عبدالرحیم پور
مانيفست‌ جمهوری‌خواهی‌
دفتر دوم‌
تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری، گامی‌ به‌ سويی دموكراسی‌ و جامعه‌ باز
اكبر گنجی
زندان اوين
ارديبهشت84
مصاحبه کارآنلاين با آقای حبيب پرزين فعال سياسی
در شرايط کنونی
چالش اصلی ميان نيروهای حکومتی و اپوزيسيون نيست!
بيانيه ۶۱۵ فعال سياسى، فرهنگى، دانشجويى و كارگرى و نويسنده و روزنامه نگار ايرانى
پيرامون انتخابات رياست جمهوری
دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد!

با ژاله وفا و امیرحسین گنج بخش
رفراندوم و انتخابات
در پالتاک اتحاد جمهوری خواهان
محمدبرقعی، مهدی فتاپور و امير ممبينی
بررس بيانيه تحليلی 565 نفر
در پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران

آخرین گفت و گو با محسن سازگارا ( بخش 1 )
مثلث شفاف « رفراندم ، قانون، جامعه »
عرفان قانعی فرد
بيانيه تحليلی جمعی از انديشمندان فعالان سياسی و دانشجوئی ايران
خواست مشترك فعالان حقوق بشر درون و برون مرز از سازمان ملل:
گزارشگر ويژه حقوق بشر را به ايران اعزام كنيد!
گفت وگو با محمدعلي دادخواه و حسين ماهوتيها
گفت وگویی با دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران ، مصطفی هجری
ما ایرانی هستیم و دوستدار ندای آزادی و رهایی
گفت و گو از عرفان قانعی فرد


بیست و ششمین سالگرد بهمن با مهرداد مشایخی و سیاوش دهقان

انقلاب بهمن و دیدگاه ها

 تحليلي از صف آرايي طبقاتي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري
رفته رفته آن ها يكي مي شوند
دکتر فريبرز رئيس دانا
مصاحبه با آقای محسن حيدريان پيرامون فراخوان رفراندوم
رفراندوم بمثابه سخن سياسی
چگونه میتوان از انتخابات فرصت ساخت؟
سیامک فرید
مصاحبه رادیو رسانه با آقای هوشنگ امیر احمدی
"درباره گزارش نشریه نیویورک از عملیات تجسسی کوماندوهای آمریکایی در ایران"
استقرار دمكراسی در ايران و شرايط جهانی
سياوش دهقان و محمد اقتداری
در پالتاك جمهوری خواهان


اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دمکراتیک
میثاق پیشنهادی عباس امیرانتظام
استقرار حاکمیت ملی که متکی به اراده آزاد همهً فرزندان هوشمند، بالندهً مختاری که دل در گرو آزادی- استقلال و دمکراسی دارند بستر مناسب برای ساختن ایرانی آزاد، شاداب، آباد، مقتدر، پیشرفته، مستقل و صلح طلب را ایجاد خواهد نمود. حاکمیت ملی، برآیند مشارکت همهً مردم ایران بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد، زبان ، باورهای دینی، اعتقادات سیاسی ، جنسیت در تصمیم سازی و اجرای تصمیمات در راستای منافع ملی بوده و این حق غیر قابل انتقال ، تجزیه و غیر قابل مصادره و واگذاری می باشد.سكه دو رو دارد ؛ مناقشه بر سر طرح رفراندوم
دکتر احمد زيد آبادی
صفوف خود با نيروی سلطنت را درهم نريزيم!
گفتگوی راديو رسانه با رضا اکرمی
پيرامون فراخوان رفراندوم


رفراندوم شکاف مثبت و چشم انداز اتحادهاي مختلف را ميگشايد!
مصاحبه کارآنلاين با دکتر کاظم علمداري پيرامون "فراخوان رفراندوم"

زير شعار رفراندم نمی توان
يک رهبری سياسي موروثی را با یک رهبری انتخابی و عادی جمع کرد!

مصاحبه کارآنلاين با آقای فرخ نگهدار پيرامون "فراخوان رفراندوم"

پرفسور ونسن، محقق دانشگاهي و تئوريسين سياسي در دانشگاه استراليا
رفراندم ايرانيان، و بازي در شطرنج سياسي ايران
گفتگو و ترجمه از عرفان قانعي فرد

رفراندوم برآیند عمده‌ ترین شعار گروه‌های مختلف اجتماعی
مـصا حبه کار آنلاين با فرود سیاوش‌پور

ما با سياست "همه با هم" مخالفيم!
مـصا حبه کار آنلاين با عـلی مختاری
عـضـوهـیأت سیاسی ـ اجرائی و مسئول روابط عـمومی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)


ما با مشروطه خواهان پلاتفرم مشترکی نداریم
مصاحبه کارآنلاين با آقای مرتضی ملک محمدی پيرامون " فراخوان رفراندوم"

شب سال نو با زندانيان سياسی
خانواده‌های 9 زندانی سياسی 

شهروند - خسرو شمیرانی


مصاحبه کار آن‌لاين با آقای مهدی فتاپور
پيرامون اجلاس‌های منطقه‌ای اتحاد جمهوری‌خواهان،
فراخوان رفراندوم و امر اتحادها

مشکلات در مناسبات بين "اتحادها" و سازمان‌های سياسی جمهوری‌خواه 
(۲)


کيانوش توکلي
دمکراسی ديجتالی و "نهاد رهبری"

مصاحبه کار آن‌لاين با آقای مهدی فتاپور
پيرامون اجلاس‌های منطقه‌ای اتحاد جمهوری‌خواهان،
فراخوان رفراندوم و امر اتحادها

مشارکتی ها ، از تغييرات در جامعه برداشت روشنی ندارند!
(۱)


تنها شکل گيری گفتمانی که مرز روشنی با نقطه ضعف های پروژه دوم خرداد داشته باشد، قادر است در ميان کسانی که اميد خود به اين پروژه را از دست داده اند، اميد و اعتماد پديد آورد. آنچه برای ما جمهوريخواهان آماج و همواره مطرح بوده است، امروز به يک مساله مشخص سياسی بدل گرديده است. خط قرمز ما در رابطه با ساير نيروهای سياسی در هر زمينه مشخص، ميبايست منافع تحول جامعه مان در راستای دمکراسی، پيشرفت، رعايت حقوق بشر، استقلال و خلاصه همه ارزشهايی باشد که ما را تعريف ميکند. خط قرمز ثابت از پيش تعيين شده تنها به زيان ايده ها و آرمانهای ما عمل خواهد کرد.


گفت و گوی شهروند
با فرح كريمی نماينده پارلمان هلند

به فرهنگ غني و جوانان آگاه كشورم ايران عشق می‌ورزم
در حالی كه از صدور حكم اعدام برای ليلای 19 ساله شرمگين هستم


زندگي جوان فرح كريمي يكي از بسيار نمونه هاي زنان ايراني است كه نشان ميدهد، زن ايراني وقتي كه از شانس كم و بيش برابر برخوردار باشد، چگونه ميتواند در مدتي كوتاه به موفقيتهاي بلند دست يابد. 
او از سال 1998 يعني اولين سالي كه در خارج از ايران حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را به دست آورد، نماينده پارلمان هلند است. در تاريخ 16 دسامبر سال جاري اصلاحيه ي بودجه كه توسط وي به پارلمان ارائه شد، به اتفاق آرا تصويب شد. اين طرح دولت هلند را موظف ميسازد تا پانزده ميليون يورو به تاسيس يك كانال تلويزيوني فارسي زبان كه محور آن حقوق بشر است تخصيص دهد. تامين بودجه براي تاسيس كانال تلويزيون فارسي زبان توسط يك دولت گرچه در آمريكا صورت گرفته است، اما در اروپا يك بدعت به شمار ميآيد. اين عمل در عين ايجاد خشنودي در ميان برخي ايرانيان، موجب نگراني بخش ديگري را فراهم آورده است. مصاحبه راديو رسانه با آقاي بابک اميرخسروی
پيرامون "فراخوان رفراندوم"

طرح خواست‌های دمکراتيک، آری! رفراندوم، نه!

درخواست شرکت در طرح بحث پيرامون
"فراخوان ملی برگزاری رفراندوم"

"فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. در عين استقبال گسترده از اين حرکت، "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم" سئوالات و مخالفت‌هائی را برانگيخته و حول آن گرايش‌های مختلفی شکل گرفته است. از رد مقوله رفراندوم تا بی‌ثمر و زيان‌بخش بودن اين حرکت، از تائيد دربست بيانيه تا پذيرش مشروط آن.
سايت کار با توجه به اهميت موضوع و حاد بودن آن و برای روشن نمودن زوايای گوناگون مسئله، طرح بحثی را در اين زمينه تدارک ديده است. از شما در خواست ميشود که در اين طرح بحث فعالانه شرکت و ديدگاههای خود را ارائه دهيد.

«» درخواست شرکت در طرح بحث پيرامون "فراخوان ملی برگزاری رفراندوم"

«» خسرو شميراني
رفراندم، ائتلاف‌ها و برخورد آرا


«» بيانيه‌ی ۶ تن از اعضای "كميته اقدام برای همه‌پرسی"
ضرورت طرح بعد شكلی رفراندوم در مقطع كنونی


«» فراخوان ملی برگزاری رفراندم

«» مصاحبه صدای آلمان با حماد شيبانی
درگذشت ياسر عرفات، جنبش ايرانيان و جنبش فلسطين


«» عبدالله مومنى
تعرضى ديگر به دانشجو و دانشگاه


«» گزارش تازه هفته نامه آلماني دي تسايت پيرامون
طرح هاي محرمانه پنتاگون براي تغيير رژيم در ايران


«» مصاحبه کار با خانم مريم سطوت عضو هيات اجرائی اتحاد جمهوريخواهان پيرامون اجلاسهای منطقه ای
طرح هاي محرمانه پنتاگون براي تغيير رژيم در ايران


«» على افشارى
سياست فقط اصلاحات نيست


«» على افشارى
دفاع از جمهوری‌خواهی نقدی بر مرزبندی اخير جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب
با جريان‌های سکولار


«» مصاحبه نشريه كار با بهزاد كريمي
راز این پسرفت ها چیست؟
پیرامون کنگره اخیر "جبهه مشارکت ایران اسلامی"


«» مصاحبه با رفيق فرخ نگهدار
حمله امريکا به عراق بزرگترين هديه غيبی به نيروهای اقتدارگرای ايران بود.