دعوت ولی فقيه به مشارکت مخالفان در انتخابات بدون تامين حقوق مخالفان، غيرجدی است!

دومين بار است که ولی فقيه از نيروهای مخالف دعوت می کند که در انتخابات شرکت کنند. اولين بار در انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٩٢ و بار دوم در ديدار چند روز قبل با مردم قم. او در اين سخنرانی گفت با توجه به وجود "جبهه وسیع دشمن" در مقابل کشور حتی کسانی که نظام را قبول ندارند به "خاطر حفظ کشور" و اينکه  "کشور در حصار امنيت کامل بماند" و "ملت ایران در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند" در انتخابات شرکت کنند. ولی او در همان سخنرانی، واقعيت رويدادهای سال ١٣٨٨ را وارونه جلوه داد، برآمد جنبش سبز را به عنوان "کودتای رنگی ناموفق" خواند و به امريکا نسبت داد و در مورد کودتای انتخاباتی که در سال ٨٨ به رهبری او صورت گرفت کلمه ای به زبان نيآورد.

 علی خامنه ای در زمانی که به گفته او "جبهه وسيع دشمن" عليه کشور ما تشکيل شده است، به فکر حفظ کشور و ملت ايران و مخالفين نظام افتاده است. او از يکسو از مخالفان می خواهد در انتخابات شرکت کنند و از سوی ديگر حاضر نيست از مهندسی انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک و سمت دادن به آراء مردم صرفنظر کند. او زمانی از شرکت مخالفان در انتخابات سخن می گويد که حتی نيروهای ملتزم به نظام و منتقد سياست های حاکم، از پايه ترين حقوق شهروندی يعنی آزادی بيان محروم هستند و عده ای از آن ها به اسارت کشيده شده اند.  

 دعوت خامنه ای از اپوزيسيون برای شرکت در انتخابات به منزله پذيرش حقوق مخالفان، حق شهروندی و آزادی انتخاب نيست. اگر او می خواهد دعوتش از جانب اپوزيسيون جدی گرفته شود، ابتدا لازم است زمينه ها و شرايط شرکت مخالفان را فراهم آورد. اولين گام، حذف نظارت استصوابی، آزادی فعاليت احزاب مخالف و تامين آزادی مطبوعات است. بيش از سه دهه است که حقوق مخالفان به شکل خشنی پايمال می شود. خامنه ای می خواهد هم نقض حقوق مخالفان ادامه يابد، انتخابات هم چنان غيرآزاد و غيردمکراتيک و مهندسی شده برگزار شود و هم مخالفان برای گرم کردن انتخابات در آن شرکت کنند.

 در اين انتخابات تنی چند از فعالين ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی کانديدا شدند. قبل از شورای نگهبان، هيئت اجرائی صلاحيت آن ها را رد کرد. رد صلاحيت آن ها نشانه برخورد حکومت با منتقدين و مخالفين در انتخابات است. خامنه ای توصيه ای برای تائيد صلاحيت آن ها نکرد. با اين وجود او از مخالفان می خواهد در انتخابات شرکت کنند. اگر خامنه ای در حال حاضر هم بخواهد حسن نيتی نشان دهد، لازم است حداقل جلو رد صلاحيت گسترده کانديداها را بگيرد، فضای امنيتی را بشکند، زندانيان سياسی را آزاد و حصر را بردارد. و گرنه دعوت او جدی گرفته نمی شود.

 علی خامنه ای اين بار بعد از موج برخاسته عليه ايران به دنبال حمله به سفارت عربستان که کمترين سهم خود او در آن پرهيز از محکوم کردن آن بوده است، از زاويه تهديد خارجی و حفظ کشور وارد موضوع شده و  مخالفان را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است. رفع تهديدات منطقه ای، مستلزم دست کشيدن از سياست منطقه ای توسعه طلبانه، قطع دست سپاه از سياست منطقه ای، پيشبرد سياست تنش زا در راستای منافع ملی نه منافع تنگ شيعه گری، گفتگو و مذاکره با دولت عربستان از يکسو و از سوی دیگر تامين حقوق شهروندی در داخل کشور است.

 

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٥ ديماه ١٣٩٤ (15 ژانویه 2016)

 

 

افزودن نظر جدید