زنده باد اول ماه مه

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران فرا میرسد. این در حالیست که شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران بطور فزاینده ای رو به وخامت میرود. زیر فشار کارفرمایان و رژیم حامی شان ، شکاف بین دستمزد کارگران و سطح قیمت ها آنچنان گسترده است که کارگران از تامین بسیاری از نیازهای اولیه زندگی باز مانده اند.

گستردگی بیسابقه رکود اقتصادی و در نتیجه گسترش دامنه بیکاری زندگی خانوار های کارگری و دیگر اقشار زحمتکش را بشدت شکننده کرده است . کارگران از هرنوع تشکل مستقل  جهت دفاع ازمنافع شان محروم اند. کمترین تلاش فعالان مستقل کارگری،از سوی رژیم با حبس شکنجه و یا محرومیت شغلی مواجه میگردد.

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه طبقه کارگر ایران با شعارهای نه به جمهوری اسلامی، آزادی سندیکایی و فعالیت کارگری، آزادی فعالین کارگری و سندیکایی در بند، غرفه ای در مسیر تظاهرات اول ماه مه در پاریس برپا میکند. 

آدرس محل برگزاری غرفه کمیته هماهنگی ایرانیان ، متعاقباَ به اطلاع رسانده خواهد شد .

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه- پاریس

 پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۵برابر ۲۱ آ وريل ۲۰۱۶

 

افزودن نظر جدید