آنچە را کە امروز درو می کنید، محصول کشت پدر بزرگتان خمینی است!

سایت "کلمە" در پنج شنبه، ۱۳ خرداد، یک مصاحبە تلویزیونی از "سید حسن خمینی" نوە خمینی را با عنوان 'استبداد مطلقه آزاردهنده است، حق نداریم تفکری را که مردم نمی‌خواهند حاکم کنیم'، منتشر کرد. نوە خمینی در این مصاحبە کە مشروح آن در سایت 'کلمە' منتشر شدە، گویا فراموش کردە کە بانی این استبداد کە فغان وی را نیز درآوردە، کسی بغیر از پدربزرگش نیست. او در این مصاحبە براستی چنان چهرەای از خمینی ترسیم می کند کە کوچکترین شباهتی بە چهرە و عملکرد پدر بزرگش ندارد. سید احمد خمینی در این مصاحبە کە در واقع توهین آشکار بە شعور مردم است، سعی وافری در پوشاندن جنایات بی شمار بنیان گذار استبداد حاکم در ایران می کند. بردار کوچکتر سید حسن خمینی نیز آشکارا در یک مصاحبە دیگر از فرمان قتل عام دگراندیشان در سال ٦٧ با وقاحت حمایت کردە بود. در مورد سخنان نوە بنیان گذار استبداد فقاهتی و متضاد بودن اظهارات وی در این مصاحبە، البتە بە استناد بە اسناد غیر قابل کتمان و مسستند، سخن بسیار می توان گفت. ولی تنها با رجوع با تیتر این گزارش در 'کلمە' با هزار و یک دلیل و برهان می توان با اطمینان در پاسخ بە این ادعای نوە بنیان گذار استبداد فقاهتی گفت آنچە را کە شما امروز درو می می کنید، محصول همان تخمی است کە خمینی کاشت، و اگر دیروز گریبان مخالفین و منتقدین نظام و رقبای این گفتمان را گرفت، امروز روز دامن خودتان را هم گرفتە، و عجیب ندانید کە اگر فردا روزی خانوادە خود شما را نیز مانند کروبی و موسوی بە بند و حصر و حتی طناب دار بکشند! عیب را در آنجا بیابید و نە در جای دیگر. برای سایت 'کلمە' نیز بهتر آن است کە بجای انعکاس جانبدارانە مدافعان میراث دار خمینی، کمر همت بە نقد این میراث استبدادی ببندد، زیرا کە با تائید یک استبداد نمی توان بە مقابلە با استبدادی کە ریشە در استبداد پیشین دارد شتافت!

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.