سرکوب کارگران را متوقف کنید!

سرکوب اعتراضات کارگری روز بە روز شديدتر می شود. ارگان های امنيتی و قضائی برای سرکوب نارضایتی و اعتراضات فزایندە کارگران بە اشکال وحشیانە تر و خشونت بارتری متوسل می شوند تا بدیهی ترین حقوق شهروندی و سندیکایی زحمتکشان را منتفی کنند، بە اعتراضات حق طلبانە کارگران پایان بخشند و مناسبات بردەدارانە و مطرود عصر حجر را جایگزین مناسبات امروزین کنند.

دستگاە های سرکوب رژیم ولایت فقیە کە تا کنون قادر نشده اند با حملە بە اجتماعات کارگران، اخراج و زندانی کردن فعالین سنديکائی مانع ادامە و گسترش فزایندە اعتراضات کارگری شوند، حال برای مرعوب کردن کارگران علاوە بر صدور احکام زندان و جریمە نقدی، حکم بە شلاق زدن کارگران می دهند. به تازگی احکام شلاق در مورد ١٧ نفر از کارگران معدن طلای آق درە کە از توابع شهر تکاب است، بە اجرا گذاشته شد و بیدادگاە دیگری نیز برای ٩ نفر از سازمانگران اعتصاب ٥٠ روزە سال گذشتە معدن بافق کە پس از توافق مقامات دولتی با خواستەهای کارگران اعتصابی پایان یافت، حکم شلاق صادر نمودە است.

ناتوانی دولت در غلبه بر رکود اقتصادی سبب ساز تشدید بیکاری و عدم پرداخت بە موقع دستمزدها شدە است. طولانی تر شدن تاخیر در پرداخت دستمزدها، افزایش اخراج های دستە جمعی، دستمزدهای نازل، رواج قراردادهای موقت و سفيد امضاء، فقدان امنیت شغلی و قضایی، ممنوعیت فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری، و دیگر سیاست های ضدکارگری حکومت باعث گسترش فزایندە نارضایتی و اعتراضات کارگری گردیدە است.

حکومتگران به جای چارەاندیشی و یافتن راە کارهای مناسب برای برون رفت از رکود و رسیدگی بە مطالبات برحق کارگران معترض و رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی آن ها، با افزایش سرکوب تجمعات و اعتصابات مسالمت آمیز کارگری، با بازداشت و زندانی کردن و شلاق زدن سازمان گران حرکت های اعتراضی، با جریمە کردن و اخراج فعالین کارگری، کوشش می کنند بە زعم خود صورت مسئلە را پاک کنند. اما آنها تا کنون به جهت مقاومت و مبارزات کارگران، ناکام ماندەاند.

موجی از اعتراضات کارگران و مزدبگيران سراسر کشور را فراگرفتە است. کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در هر گوشە ای از کشور، از کارخانە و محل های کار و خیابان گرفتە تا درون زندان ها با استفادە از هر امکانی از تجمع و اعتصاب گرفتە تا اعتصاب غذا، مراجعە بە رسانەها، بردن شکایت بە اتحادیەهای جهانی و سازمان بین الملل کار، پيگيرانه علیە ستم، سرکوب و سياست های عدالت ستيزانه حکومت بپا خواستە اند. هم اکنون ٥٠ روز است کە جعفر عظیم زادە دبیر اتحادیە آزاد کارگران در اعتراض بە احکام ناروای بیدادگاهی کە وی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و دفاع از حقوق کارگران بە ٦ سال زندان محکوم نمودە، در اعتصاب غذا بسر می برد. با وجود خطراتی کە اعتصاب غذا سلامت و زندگی  جعفر عظیم زادە را تهدید می کند، اما او پایان دادن بە اعتصاب غذایش را مشروط بە لغو اتهامات ناراوایی کرده است کە بە وی نسبت دادە شدە است.

تجمع هفتە گذشتە کارگران شهرداری اهواز به خاطر تعویق افتادن دستمزدهایشان و بازداشت ٢٤ نفر از آنها توسط ضابطان قوە قضائیە حکومت، گواە دیگری بر ادامە پیکار حق طلبانە طبقە کارگر ایران است. در سال های گذشته و به ویژە در دو سال اخير جنبش کارگری در صدر اعتراضات اجتماعی قرار گرفتە و در جامعە روز بە روز بیشتر مورد توجە قرار می گیرد.

ما باردیگر ضمن حمایت قاطع از مبارزات کارگران یدی و فکری عليه سیاست های ضدکارگری رژيم ايران، سرکوب اعتراضات حق طلبانە کارگران، به ویژە صدور احکام قرون وسطایی شلاق برای فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم. افزون بر آن، ما خواستار لغو همە احکام کارگران زندانی، آزادی آنها و سایر زندانیان سیاسی، پایان دادن بە سرکوب ها و رعایت اکید حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران هستیم. ما ضمن اعلام همبستگی با جعفر عظیم زادە و سایر کسانی کە در زندان ها در اعتراض بە سرکوب و بی عدالتی های رایج با به خطر انداختن سلامت و زندگیشان، فداکارانە بە حق خواهی برخاستەاند، از همە انسان های آزادیخواە دعوت می کنیم کە از جعفر عظیم زادە و سایر زندانیان سیاسی حمایت کنند. زندگی جعفر عظيم زاده در خطر است.

ما نيروهای عدالت خواه را فرا می خوانيم که در حمايت از اعتراضات کارگران و مزدبگيران و در اعتراض عليه سرکوب آن ها توسط ارگان های امنيتی و قضائی دست در دست هم بگذارند و صدای کارگران و مزدبگيران ايران را هرچه رساتر در مجامع بين المللی بازتاب دهند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٨  ژوئن ٢٠١٦ (٢٩ خرداد ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید