مادر محسنی در خاطره ها می ماند!

روز جمعه ١٥ آبان، مادر محسنی، مادر فرزندان بسيار، از ميان ما رفت. او تنها مادر فرزندان، عروس و دامادها و نزديک به ده نواده اش نبود؛ بلکه مادری بود برای همه ما که همه ما را فرزندان خويش می خواند. همه ما مبارزان نسل پيشين و امروز را، که اينک دريغ از دست دادن او را داريم. مادر محسنی، فقط مادر رفيق زنده ياد مجتبی محسنی نبود که در کشتار سال 67 جان باخت، جانباختگان بسياری وی را مادر خويش می پنداشتند. مادر تنها غم مجتبی و همسر وی را نمی خورد. او سوگوار صدها مجتبای از دست رفته و غمخوار هزاران يادگار و يادمانده آنان بود. تا آن زمان که کهولت و بيماری امانش داد، صندوقدار کمک به خانواده جانباختگان فدائی باقی ماند و کار بر زمين نگذاشت. و اين يار کهنسال تا زمانی که توانست اين بار را بر دوش بکشد با دلسوزی تمام در انديشه گردآوری ياریها و رساندن آنها به دست مادران و همسران در ايران بود. اين مهربان پيرزن ما، براستی که چه با دقت بار امانت را راه می برد. مسئوليت مادر گرچه متوجه صندوق ويژه ای بود اما در توزيع موجودی آن هيچ گاه در مرز محدوديت ويژه آن محدود نماند. برای وی بازماندگان آزاديخواهان جانباز با هيچ تعلق ايدئولوژیکی و سازمانی تفکيک نمی شدند. او خود را مادری موظف و مسئول در قبال همه قربانيان جباريت حاکم بر ايران می دانست.
اکنون مادری را از دست داده ايم که آخرين چهل سال حيات وی يا در جلو درب زندانهای دو رژيم گذشت، يا بر سر مزار فرزندش و آن ديگر فرزندان مردم در خاوران و يا اندوه و حسرت در خارج از کشور. او را از دست داده ايم اما نه نام و يادش را، که هيچ گاه از خاطره هايمان زدوده نخواهد شد.

ما درگذشت مادر محسنی را به رفقا مرسده، فائزه، عطا، فواد، شهين و مهناز و همه بازماندگان او تسليت می گوئيم و به اين عزيزان يادآور می شويم اين باورشان را که او مادر همه ما بود و غم فقدان او از آن همه ما.
آينده آزاد، مهدی ابراهيم زاده، فريدون احمدی، پريسا احمديان، بيژن اقدسی، صبا انصاری، وهاب انصاری، خسرو باقرپور، هرمز باقرپور، علی پورنقوی، شمسی تهيدست شفيع، حسن جعفری، فردوس جمشيد رودباری، رضا جوشنی، اصغر جيلو، محمد چراغی، جعفر حسين نژاد، نقی حميديان، مسعود خدادادی، بهروز خليق، ايرج دوستدار، حسن زهتاب، مريم سطوت، ماشاالله سليمی، فرود سياوش پور، مرتضی صادقی، علی صمد، جمشيد طاهری پور، مجيد عبدالرحيم پور، محمد صادق عسگری، مهدی فتاپور، احمد فرهادی، شهلا فريد، بهروز فدائی، مهرنوش قاجار، صادق کارگر، کاوه داد، اسفنديار کريمی، بهزاد کريمی، حسن نادری، حسن گلشاهی، سهيلا گلشاهی، عفت ماهباز، سهراب مبشری، مليحه محمدی، علی مختاری، سيروس مددی، منوچهر مقصودنيا، امير ممبينی، حسين مولودی صفا، خليل مومنی، فرخ نگهدار، طهماسب وزيری


بخش: 

افزودن نظر جدید