جشن اومانیته امسال و غرفه «هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته»

جشن اومانیته امسال طی  روزهای 9 و 10 و 11 سپتامبر در پارک بزرگ کورنوف در حومه پاریس برگزار خواهد شد. در این جشن که هر سال با شرکت چند صد هزار نفر برگزارمی شود، جریانات سیاسی چپ و ترقیخواه مختلف، از فرانسه و دیگر کشورهای جهان، با برپایی غرفه های خاص خود رنگین کمانی از فرهنگ ها را به نمایش می گذارند. در این میان، غرفه ای که طی سالیان اخیر از سوی سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و جمعی از کنشگران چپ درجشن اومانیته برگزارمی شد، امسال توسط جمع متنوعی از فعالین سیاسی ایرانی با افق های فکری متفاوت که به شکل فردی گردآمده اند، حول شعارهای نه به جمهوری اسلامی و برای یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دین و دولت و عدالت اجتماعی در ایران برپا می گردد. ما امضاکنندگان زیر بعنوان جزئی ازاین فعالین سیاسی که در سازماندهی غرفه «هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته» مشارکت داریم از همه هموطنان دعوت می کنیم که با حضور در این غرفه، صدای ایرانیان آزاده علیه استبداد و تبعیض و برای استقرار دموکراسی در ایران را پرطنین تر نمایند.

رسول آذرنوش

محمد اعظمی

احمد باقرپور

فرامرز بهار

اکبر سیف

نادرعصاره

کمال ماکویی

پرویز نویدی

ایرج نیری

 

هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته

افزودن نظر جدید