پیام همدردی به خانواده محسنی

در اندوه از دست رفتن مادر محسنی همدرد شما و در کنار شما هستیم.

فاطمه ملک (مادر محسنی)، بانویی بزرگوار و در شمار مادرانی بود که عشق و عاطفهی لطیف مادرانهی آنان، حصارهای بلند زندانهای دو رژیم را شرمسار کرد.

فاطمه ملک جوانترین پسرش مجتبی را در کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 از دست داد.

یاد و بزرگداشت مادر محسنی، بزرگداشت همهی زنان دلآگاه است که مهر مادرانه را نثار همه دختران و پسران زندانی کردند و با گوهر آگاهی و پایداری مستقل خویش و به سهم خود، جلوهای دیگر دادند به نقش و جایگاه زن ایرانی در راه آزادی و عدالت اجتماعی برای ملت ایران.

ناصر رحیم خانی، ژینوس پزشکی، پرویز نویدی، حماد شیبانی، نسیم خاکسار، رئوف کعبی، میهن جزنی، بهروز خسروی، حجت کسرائیان، ثریا علیمحمدی، کامل ماکوی، مصطفی مدنی، پرویز قلیچ خانی، مسعود نقره کار، مهدی اصلانی، فرزانه عظیمی، مسعود فتحی، ایران انصاری، اکبر سیف، ذبیح موسوی، خاطره معینی، رحمان ساکی، مقصود کاسبی، ملیحه فرهنگ، بهرام امام، احمد فرانسه، رضا ساکی، محمد ساکی، مهران اعظمی، جعفر مسعودی، داریوش فریدونی، علی جاوید، احمد آزاد، فرهمند رکنی، منصور انصاری، شهرزاد چگنی، جعفر یعقوبی، جلیل مبشری، رضا اکرمی، مریم اسکندانی، احمد اسکندانی، نادر عصاره، فخری زرشگه، محمد اعظمی، ناهید جعفرپور، بهمن امینی، محمود بهنام، رسول آذرنوش، یوسف اردلان


بخش: 

افزودن نظر جدید