عرب ستيزی را محکوم می کنيم!

 سردادن شعارهای نژادپرستی در گردهمائی پاسارگاد

گرو هی از مردم در روز ٧ آبان ـ روز کوروش ـ عليرغم موانعی که مامورين حکومتی برای رسيدن به محل ايجاد کرده بودند، در پاسارگاد گرد  آمدند و در تجليل از کوروش و تاکيد برهويت ايرانی، شعار دادند: "کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست". در عين حال در گوشه  و کنار اين گردهمائی شعارهای مختلفی داده شد. شعارهائی در دفاع از آزادی بيان، عليه ديکتاتور و در همبستگی ملی و قومی. اما متاسفانه شماری از مردم نيز شعار دادند: "ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم" و "همش میگن دست خداست، هر چه بلاست از عرب هاست".

اين شعارها مشخصأ نژادپرستانه است و نمی توان آن را تحت عنوان مخالفت با رژيم اسلامی توجيه کرد. ابراز مخالفت با رژيم اسلامی با تاکيد برآريائی بودن و طرح شعار عليه عرب ها، اشاعه نژادپرستی و نفرت پراکنی در ميان مردم ايران و بين مردم ايران با مردم کشورهای عربی است.

کشور ما ايران، به همه ايرانيان با تمامی رنگارنگی ملی ـ قومی آن تعلق دارد. پايداری، قوام و استحكام ايران از دير باز با تنوع ملی ـ قومی آن معنا پيدا كرده است. امتداد اين تنوع ملی ـ قومی ايران فراتر از مرزهای سياسی كنونی آن است. تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق ملی ـ قومی ايرانيان كه همه مردم ايران بتوانند در ايرانی آزاد و دمكراتيك با برابر حقوق زندگی مشتركی را ادامه بدهند، آنگاه كامل خواهد شد كه به همسايگان كشورمان به جای شعارهای ستيزگرايانه، ناسيوناليستی و راسيستی، پيام صلح و دوستی بدهيم و مشترکأ برای خاورميانه عاری از نفرت و جنگ مبارزه کنيم.  

مدتی است که ما در کشورمان با پديده عرب ستيزی در سطوح مختلف روبرو هستيم. سردادن شعار عليه عرب ها، بازتاب اين گراش است. ما عرب ستيزی و شعارهائی که در گردهمائی پاسارگاد عليه عرب ها داده شد، محکوم می کنيم و رشد راسيسم را خطری برای کشورمان می دانيم.

ارگان های امنيتی ـ نظامی در زمان تجمع مردم و بعد از آن با ضرب و شتم عده ای را دستگير کردند. ايجاد موانع برای تجمع و دستگيری شرکت کنندگان، مغاير حقوق شهروندی است. ما خواهان تامين حق شهروندان برای تجمع و آزادی دستگيرشدگان هستيم.  

١١ آبان ١٣٩٥ (اول  اکتبر ٢٠١٦)

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

ملت ایران باید متحد شویم تا ظلم را از ایران عزیز ریشه کن سازیم