نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟

بنا به مصداق "گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت" صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییر است. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کور باشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

 مختصات شرایط کنونی بطور تیتروار:

الف- نارضایتی گسترده بویژه در میان نسل های جدید در جامعه آمریکا امری است مشهود و غیر قابل کتمان و لاجرم خواست تغییر، شعاری است فراگیر. شعار اوباما "آری ما می توانیم" کاری از پیش نبرد و این خواست هم چنان در زیر پوست جامعه به حرکت خود ادامه داده است.

ب- تمامی مؤلفه های اصلی بحران های جهانی به داخل آمریکا و مشخصا به درون انتخابات سرریزکرده و در واقعیت جدال و ولوله بزرگی را در دژ فرماندهی نظام سرمایه داری به پاکرده است.

ج- با وجود این، سیستم با فرافکنی آن ها را تحت الشعاع منازعات تن به تن جنبه های شخصی و ولنگاری های فردی -اعم از جنسی یا ایمیل های شخصی و امثال آن- قرار داده است.

د- از سوی دیگر و مهم تر از همه راه خروج طبیعی این نارضایتی در چهارچوب سیستم را با حذف سندرز که با شعار"انقلاب سیاسی" و مقابله با نفوذ پول و وال استریت در تعیین رؤسای جمهوری و یک سری مطالبات اجتماعی چون بیمه رایگان، نجات محیط زیست، ... به میدان آمده بود و توانسته بود موج عظیمی از حمایت نسل های جدید را جلب کند، مسدود ساخت. البته با توسل به مقررات بوروکراتیک و انواع ترفندها و دسیسه ها، ازجمله رساندن پیشاپیش سؤالات مناظره ها به کلینتون که اخیرا افشا شد و باصطلاح موجب اظهار تأسف و عذرخواهی سی.ان.ان از مردم شد.

ه- و این درحالی است که به مصداق سنگ را بستن و سگ را بازکردن، شرایطی را فراهم آوردند که شبه فاشیستی چون ترامپ با شعارهای غلط اندازی چون فساد سیستم، اعاده دوران خوش عظمت آمریکا و کانالیزه کردن سرمایه ها به داخل آمریکا و دیوارکشی و شماری دیگر از این نوع وعده های واپسگرانه عملا میداندار و نماینده شعار"تغییر" و اعتراضات شد. حذف سندرز در حالی بود که برطبق نظرسنجی ها خانم کلینتون که نماینده تیپیک وضعیت موجود و مستقر بود در قیاس با سندرز، در برابر ترامپ شانس کمتری برای پیروزی داشت.

و- اما حامیان او وال استریت و اکثریت مولتی میلیاردرها که حامی وی اند و مشخصا رسانه های بزرگ و انحصاری در یک کر دسته جمعی، وقتی موقعش رسید با ترکاندن بمب عظیمی پیرامون رفتارهای ولنگارانه و تجارت مأبانه و مردسالارانه ترامپ با زنان به ناک اوت کردن او پرداختند. حمله و ترور شخصیت او چنان پرسروصدا و سنگین بود که کسی گمان نمی کرد ترامپ بتواند از امواج انفجاراین بمب رسانه ای جان سالم بدربرد!

ز- اما منازعه قدرت در طبقه سیاسی حاکم تمی توانست متوقف بماند و در صفوف اف. بی. آی. که محل نفوذ هر دو جریان است، انعکاس نداشته باشد و این نهاد پلیسی-سیاسی هم نمی توانست صرفا به سود یک طرف عمل کند. از همین رو توپخانه حریف نیز غرید و با ضدحمله در لحظات حساسی که مقارن با شمارش معکوس است، و با گشودن مجدد پرونده ایمیل ها ضربه متقابل را وارد کرد و آرایش ستادی خانم کلیننون را که گمان می رفت فاصله خویش را با حریف به مرز قابل قبولی برای پیروزی افزایش داده است، بهم ریخت.

ح- اکنون حرکت ماشین انتخاباتی در نقطه کور قراردارد و قمر به مدارعقرب غلطیده و هیچ کس نمی داند با نشستن گردوخاک انتخاباتی چه کسی پیروز است و چه کسی بر خاک.

ط - با این همه پایان انتخابات پایان بحران نیست و چه بسا آغاز جدیدی برای آن باشد. بحرانی که از جهان به داخل آمریکا کمانه کرده و به نوبه خود از آمریکا به سایرنقاط جهان کمانه خواهد کرد. جامعه جهانی و آمریکا بحرانی اند و تشنه تغییر. اشکال و ُنرم ها و تعادل های قدیمی سیاست ورزی و عملکرد نهادهای متعلق به آن به هم ریخته، به زیرسؤال رفته و بی اعتبارشده اند. جهان در برزخ تعادل قدیمی که بهم ریخته و تعادل های جددی که هنوز شکل نگرفته و از دل بحران سر برخواهد آورد- و معلوم نیست با چه هزینه ای؟!- در پیچ و تابی سنگین برای زایش آن قراردارد. این که کاراکتر و مختصات شرایط نوین چه می تواند باشد و کدام فرایند یا فرایندهای های جهانی - که ورود به آن خارج از حوصله این نوشته کوتاه است- مهر خود را برآن خواهد کوبید، مهم ترین و مسأله برانگیزترین سؤالی است که باید مورد بحث و بررسی کنشگران قرار گیرد. به راستی دنیای چندقطبی جدید چگونه جهانی خواهد بود؟

رقابت شانه به شانه:

www. radiofarda.com/a/f4_trump_forerunner_us_presidential_election_clinton/28088990. html

انتخابات آمریکا و استریپ تیزسیاسی"

taghi-roozbeh.blogspot.de/2016/10/blog-post_19.html#more

افزودن نظر جدید