"حاجی بازار حراج است، حراج"

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "فارس" در ١٨آبان گزارش خلاصەای از متن سخنرانی علی ربیعی را کە در "همایش صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها" ایراد نمودە در سایت این خبرگزاری منتشر کرد.

فارس، در قسمتی از این گزارش بنقل از وزیر کار، نوشتە است: شفافیت باید حاکم باشد. مزایده و مناقصه‌هایمان را باید همه ببینند. ملکی در خیابان فرشته متعلق به صندوق بازنشستگی را به 30 میلیارد فروخته‌اند در حالی که 400 میلیارد تومان ارزش دارد"

وزیر کار در این سخنرانی در حالی صحبت از "شفافیت" می کند، کە خودش حاضر نیست بگوید چە کس یا کسانی، خانە ای را کە بقول او ٤٠٠ میلیارد قیمت داشتە بە کمتر از یک سیزدهم ارزش واقعی اش فروختە اند؟ چە کس یا کسانی آنرا خریدەاند؟ چە کسی مجوز این حاتم بخشی از اموال این صندوق را کە نامش هم نباید آوردە شود را صادر کردە است؟ چە کسانی زمینە چنین دزدی هایی را مهیا کردەاند؟ و بالاخرە بعد از افشای این معاملە با خریدار و فروشندە و واسطە کە هویت شان همچنان باید برای مردم مجهول بماند، چە کردەاند و تکلیف ٣٧٠ میلیارد پولی کە در این میان "ملاخور" شدە چە شدە است؟

گذشتە از این کە این مورد تنها یک نمونە بسیار کوچک از تاراج اموال عمومی است و در نظام اسلامی حاکم حکم (مشت نمونە خروار) را دارد، ولی از کسی کە در مقابل یک فعل انجام شدە اینهمە پنهانکاری می کند وخودش هموارە جزء غیرشفافترین دولتمردان ، بودە است و هنوز هم در عمل هرنوع تلاش برای اعمال نظارت دمکراتیک بر صندوق ها توسط اعضایشان را منکوب و سرکوب می کند چگونە می شود انتظار برخورد شفاف درآیندە را داشت، کس نمی داند.

وضعیت امروز ایران آدم را بیاد شعر معروف نسیم شمال، شاعر طنز پرداز عصر قاجار، می اندازد کە نوشت:

حاجی، بازار رواج است رواج
کو خریدار؟ حراج است حراج
می فروشم همه ایران را
عرض و ناموس مسلمانان را
رشت و قزوین و قم و کاشان را
بخرید این وطن ارزان را
یزد و خوانسار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

دشمن فرقه احرار منم
قاتل زمره ابرار منم
شیخ فضل الله سمسار منم
دین فروشنده به بازار منم
مال مردار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

با همه خلق عداوت دارم
دشمنی با همه ملت دارم
از خود شاه وکالت دارم
به حراج از همه دعوت دارم"
وقت افطار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج

...

افزودن نظر جدید