انتشار نخستین شماره نشریه "جُستارهای نو"

در روزهای اخیر شاهد انتشار اولین شماره گاهنامه الکترونیکی «جستارهای نو» بوده ایم. در معرفی این نشریه می خوانیم: "هدف نشریه الکترونیکی "جستارهای نو" طرح نظرات متنوع تئوریک چپ - در اینجا در معنای محدودِ همه طرفداران سوسیالیزم دمکراتیک است: کسانی که طرفدار سیاستی آزادیخواهانه، دمکراتیک، برابری‌طلب و انترناسیونالیستی اند.

در ادامۀ این معرفی می خوانیم: "یکی از اهداف دیگر این مجله نشر مباحث علمی-سیاسی برای دامن زدن بحث در میان چپگرایان به دور از شعارهای حزبی است، چرا که هدف ما نزدیکی بیشتر نیروهای چپ از طریق طرح مباحث و نظرات نو و گاه قدیم، اما متفاوت است. از این رو دست خود را برای همیاری و همکاری به سوی همه شما که چنین کاری را لازم و امکان‌پذیر می‌دانید، دراز می‌کنیم. در صورتی که این مجله را مفید یافتید، تقاضای ما این است که آن را برای دوستان و آشنایان خود بفرستید یا آن را در وبلاگ، فیسبوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی معرفی کنید. پیشاپیش سپاسگزاریم".

بیشترین مطالب نخستین شمارۀ "جستارهای نو"، به "پوپولیسم" اختصاص دارند. نشریه، در 131 صفحه، حاوی مطالب زیر است:

 • چرا پوپولیسم؟
 • برهه پوپولیستی
 • موج پوپولیسم و چپ میانه امریکای لاتین
 • پوپولیسم یک ضرورت است
 • پوپولیسم، انتی-پوپولیسم و دموکراسی اروپایی: برداشتی از جنوب
 • پوپولیسم و الیگارشی جدید
 • بازنگری پوپولیسم: سیاست، رسانه سازی و سبک سیاسی
 • هفت تز در باره پوپولیسم
 • خمینی: بنیادگرا یا پوپولیست؟
 • آیا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟
 • تفاوت-برابری
 • بحران مراقبت در سرمایه داری
 • پیر بوردیو
 • آیا سوسیالیسم سرمایه داری را متعادل نمود؟
 • کوبا در افریقا
 • مراجع - بازنگری پوپولیسم
 • مراجع - آیا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟

"جستارهای نو" شمارۀ یک را می توانید از لینک جستارهای نو - شماره یک دانلود کنید.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

این نشریه در چه کشوری متشر میشود ؟ ایران یا سوئد ؟ منتشرین چه کسانی هستند ؟ دولت ایران یا چپهای ایران یا چپ اپوزیسیون ؟
چرا آدرسی از این نشریه در همینجا داده نشده ؟
مسئول این خبر کیست که اینقدر بی حال عمل میکند ؟

با درود اگر این نشریه بتواند برای اتحاد وهمبستگی نیروهای چپ دراین شرایط پلی ایجاد نماید بسیار عالی است