بولتن کارگری شماره 173

تحلیل هفته: رئیس جمهور لایحەاش را پس بگیرد!

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 15 )

دیگر کشورها: کمسیسیون های کارگری و اتحادیه های عمومی کارگری اسپانیا: اعتراض به پائین بودن دستمزد

از جهان کار:  اقتصادی برای 99 درصد (4)

یادداشت منتخب: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
مجوز به شرکت های هرمی، کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی

تشکل ها: اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود
سازمان آموزش بین الملل: تمامی اتهامات علیه اسماعیل عبدی را محکوم می کنیم


بولتن کارگری شمارۀ 173 در قالب پ.د.اف.PDF icon boultan173.pdf

افزودن نظر جدید