بولتن کارگری شمارۀ 174

تحلیل هفته: ترفند مجلس برای تفرقە در میان جنبش مزدبگیران

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 16 )

دیگر کشورها: اسپانیا: برای حقوق برابر، ۱۰۹ روز کار بیشتر برای زنان

از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد - بخش پایانی

تشکل ها: بیانیه دوم اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد 1396: طوفان اعتراض های کارگری در پیش است

  

بولتن کارگری شمارۀ 174 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید