بولتن کارگری شمارۀ 175

تحلیل هفته: حقوق های نجومی مدیران، فقر و فلاکت برای کارگران و مزد بگیران

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پایانی )

دیگر کشورها: کانون متحده کارگران کلمبیا در کنفرانس مبارزه علیه کار کودکان: کار کودک را لغو کنید

از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار

ترجمه منتخب: مبارزه و مقاومت زنان کارگر در کره جنوبی  دهه ۱۹۷۰

گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد

تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال 1396: بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفره خالی کارگران پر نمی شود

بزرگداشت: تاریخ مختصری از روز جهانی  زن (۸ مارس)

 

بولتن کارگری شمارۀ 175 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید