بولتن کارگری شمابه 176

تحلیل هفته: تجمعات معلمان: همبستگی با محرومان، دفاع از حقوق مدنی

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی

دیگر کشورها: مخالفت سندیکاهای کلمبیا با ورود این کشوربه OCDE

از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 2

اندیشه: جعفر عظیم زاده: فقر و فلاکت میلیون ها کارگر، هیچ کارگری سر سازش ندارد

ترجمه منتخب: سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض

گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد

 

بولتن کارگری شمارۀ 176 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید