نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار ... (فریدون مشیری)

نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار ... (فریدون مشیری)