شرکت در جشن اول ماه مه

سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت ) - بلژيک در جشن اول ماه مه که در بروکسل برگزار ميشود شرکت ميکند و از همه ايرانيان ساکن بلژيک و احزاب و سازمانهاى ايرانى ميخواهد که در جشن کار و کارگر، در کنار ما حضور داشته باشند.اول ماه مه مصادف با يازده ارديبهشت روز کارگر در ايران هميشه با حساسيت حاکمان نتوانست به يک جشن و سرور ملى تبديل شود.سرکوب سنديکاهاى مستقل کارگرى و حمايت حکومت از شوراهاى اسلامى ساختگى نه تنها مجالى براى کارگران ايرانى جهت شرکت در جشن و پايکوبى فراهم نکرد بلکه در هر فرصتى به سرکوب کارگران پرداخت. آخرين نمونه اين حرکت سرکوبگرانه در مورد سنديکاى شرکت واحد صورت گرفت.منصور اسانلو مدير سنديکا همچنان در زندان به سر ميبرد و تمام تلاش همکاران وى براى رهايى اسانلو تاکنون بى‌ نتيجه مانده است. 
بسيارى از کارگران ايرانى ماههاست که حقوق دريافت نکرده اند و کارخانه هاى نساجى در آستانه ورشکستگى قرار گرفته اند. 
با اميد روزى که کارگران ايران نيز بتوانند روز جهانى کارگر را آنطور که شايسته است جشن بگيرند. 
آدرس جشن اول ماه مه در بروکسل به قرار زير است، 

place du nouveau marché aux grains 
1000 Bruxelles – Belgique 

برنامه جشن از ساعت ١٣ آغاز ميشود و اين اشخاص سخنرانى خواهند داشت. 

MR , Freddy Thielemans , Bourgmestre de ville de bruxellex . 
MR , jef Brech , président de la fédération des mutualités socialistes du brabant 
MR : Philippe van muylder , secrétaire Général de la FGTB bruxelles . 

سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت ) - بلژيک 
٢۹ آوريل ٢٠٠۶ 

افزودن نظر جدید