دست تجاوز به آزادی و جان مبارزان راه دموکراسی و حقوق بشر کوتاه!

دولتی که پس از یک نمایش انتخاباتی توهین آمیز مدعی برگزیده مردم بودن می کند، اکنون رویاروی صفهای انبوه و گسترده مخالفان و معترضان برون و درون نظام قرار گرفته است؛ اعتراضاتی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که اکنون به اوج خود رسیده است. مردمی كه برای انتخاب بالاترین مقام اجرایی كشور حتا به شرایط بشدت محدود کننده و گزینشی حاکمیت جمهوری اسلامی تن در داده بودند، ازحقوقی بسیاراندکی که قانون اساسی کنونی برایشان قایل شده است نیز محروم شدند. اعلام شتابزده ی نتیجه ی انتخابات، حتا پیش ازشمارش آرا، توهین به شخصیت ملت بزرگ ایران بود. اکنون مردم برآن شده اند که به انحصارگری و تمامیت خواهی پایان دهند و با مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خود بنای مردم سالاری وتحقق حقوق بشر را در کشوربرپا دارند.

واكنش دولت مدعی، به این اعتراضات مردمی، دستگیری گسترده ی مخالفان و خشونت و شدت عمل برای برقراری نظمی خونین و خودخواسته در سراسركشوربوده است. دستگیر شدگان گاه تا آستانه مرگ شكنجه شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند كه درمواردی به مرگ زندانی انجامید. همه ی این اقدامات ددمنشانه و انسان ستیزانه تا به امروز، مانند همیشه، بی پاسخگویی مانده است. اتهامات مضحکی همچون عضویت در گروه های سیاسی یا براندازی نرم، تهدید و فشارهای روحی برشماری از زندانیان برای اجبار به اعترافات فرمایشی و نمایشی، محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل، محاکمه های محرمانه ی بدون حضور وکیل یا هیئت منصفه، همگی از دیگر نمودهای این روند خشونت و سركوب بود.

در میان این بازداشت شدگان، شخصیتهایی مانند منصور اسا لو، رسول بداقی، بهروز جاوید تهرانی، عباس خرسندی، مجید دری، مهندس کیوان صمیمی، پیمان عارف، محمد صدیق كبودوند، حمید رضا محمدی، شبنم مددزاده، دكتر محمد ملكی، عبداله مومنی، ضیاء نبوی همراه و همزمان با شمار بسیاری دموكراسی خواهان نامدار و گمنام دیگر، درهمین شرایط دوران بازداشت خود را می گذرانند. تنها جرم این زندانیان خواست برقراری آزادی، دموكراسی خواهی، مبارزه ی پیگیربرای تامین حقوق شهروندی، دستیابی به حقوق صنفی، انتقاد و اعتراض طبق حقوق اعطایی همین قانون اساسی بوده است. برخی از این زندانیان، مانند دكتر محمد ملكی، پیمان عارف، محمدصدیق كبودوند، منصوراسالو، عباس خرسندی، شبنم مددزاده، بهروز جاوید تهرانی گرفتار بیماری های شدید و خطرآفرین هستند و اگر بنا بر اجرای قانون باشد حتی نباید یك روزهم در زندان نگه داشته شوند. شماری از این زندانیان هم پس از برگزاری دادگاه، بدون حضور وكیل و هیئت منصفه، به زندان های درازمدت محكوم شده اند.

پنج تن از زندانیان عقیدتی مانند محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، رضا خادمی، آرش رحمانی پور و ناصر عبدالحسینی و سیزده نفر از هم میهنان کرد ما به اتهام وابستگی به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی به مجازات ضد بشری اعدام محكوم شده اند.

شورای همبستگی برای دموكراسی و حقوق بشر در ایران، وضع حاكم بر سرنوشت آزادی خواهان و مبارزان راه مردم سالاری و حقوق بشر، و بازداشت، شكنجه، تجاوز و مجازات اعدام را كه نقض آشكار حقوق انسانی وشهروندی است به شدت محكوم می كند و خواهان لغو کلیه احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط همه ی زندانیان وجدان در ایران است.

شورای همبستگی برای د مكراسی و حقوق بشر در ایران

تهران – 11 آذر 1388

افزودن نظر جدید