بیانیه در محکوم کردن موج تازۀ برخوردهای سرکوبگرانه با دانشجویان محروم از تحصیل

همزمان با شدت یافتن موج محرومسازی دانشجویان از ادامه تحصیل در دولت نهم، و پدیدهای که «ستارهدارکردن» دانشجویان نام گرفت، جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل گردهم آمدند تا با تشکیل «شورای دفاع از حق تحصیل»، فراتر از مرزهای جنسیتی، دینی و اندیشه ای، بر تلاش برای دستیابی به حق مصرح تحصیل، اصرار ورزند.

این شورا در مدت فعالیت خود با پیگیریهای قانونی کوشید تا حق تضییع شدهی دانشجویان را به آنان بازگرداند، و در نتیجهی همین کوششها، تعدادی از محرومان از تحصیل، حق بازگشت به دانشگاه و ادامه تحصیل را یافتند. اما بیتردید ثمرهی بزرگتر تلاشهای شورای دفاع از حق تحصیل؛ جلوگیری از فراگیرتر شدن موج محروم سازیها بوده است.

شاید اگر تلاشهای خستگیناپذیر محرومان از تحصیل که هماکنون تعدادی از آنان به کیفر حقخواهیشان در شرایط بسیار سخت زندان به سر میبرند، نبود، موج محرومسازیها در سکوت و بیخبری، بسیار بیش از آنچه که هماکنون وجود دارد، گسترده میشد.

در راستای همین بازنمایی واقعیتها بود که دانشجویان محروم از تحصیل در برابر انکار بزرگ حضورشان؛ تاب نیاوردند و در روزهای پر التهاب انتخابات، فریاد برآوردند که «ما ستاره دارانی» ...

اینگونه بود که در سایه تلاشهای پردامنه محرومان از تحصیل، دفاع از حق تحصیل و بازگشت ستارهدارها به دانشگاه جزو شعارهای ثابت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری شد. و البته بدیهی بود آنان که برانکار دروغ پای فشرده بودند، بیکیفر نیز نمیماندند.

بدین ترتیب در موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی، چند تن از دانشجویان محروم از تحصیل، در سکوت، راهی زندانها شدند و این تنها مکافات بازگویی ظلمی است که بر محرومان از تحصیل رفته است.

شورای دفاع از حق تحصیل با تاکید دوباره بر اینکه تحصیل حق همه شهروندان است و هیچفردی را نمیتوان به هیچ بهانه ای - عقیدتی یا سیاسی- از تحصیل محروم کرد، ادامه بازداشت فعالان حق تحصیل را محکوم کرده، ضمن رد هرگونه اتهام مجرمانه برای ایشان، اعلام میدارد: تمام کنش های این افراد، در راستای دفاع از حق تحصیل خود و دوستان شان و کاملاً بر مدار قانون بوده است.

شورای دفاع از حق تحصیل با اعتراض به شرایط نگران کنندهی بازداشت اعضا و دانشجویان محروم از تحصیل: ضیاالدین نبوی، مجید دری، سعید جلالی زاده، مهدیه گلرو و پیمان عارف که گاه عوارض خطرناک جسمانی برای آنان داشته است، اتهامات وارده به آنان را بیاساس می داند.

شورای دفاع از حق تحصیل همچنین با تاکید بر بی گناهی ایشان، خواهان آزادی بدون قید و شرط آن ها است.

شورای دفاع از حق تحصیل: دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل ایران

12 آذر ماه 1388

افزودن نظر جدید