تريبون آزاد در پلى تکنيک تهران

از صبج امروز نيروهاى انتظامى و امنيتى در خيابان هاى اطراف دانشگاه حضور گسترده داشتند و دانشجويانى که قصد داشتند وارد دانشگاه شوند مى بايستى از حلقه هاى متعدد نيروهاى امنيتى و انتظامات دانشگاه عبور مى کردند. گفتنى است دو درب اصلى دانشگاه اميرکبير کاملا بسته شده بود و کليه عبور و مرورها از درب اصلى دانشگاه انجام مى شد. نيروهاى انتظامى و امنيتى دانشجويان ديگر دانشگاه هاى تهران که قصد داشتند در اين تجمع شرکت کنند توسط نيروهاى امنيتى پراکنده مى شدند. 
ساعت ١٢ جمع بيش از ٧٠٠ نفره دانشجويان با مراجعه مقابل درب خيابان حافظ دانشگاه قصد داشتند با گشودن اين درب دانشجويانى که پشت در مانده بودند را وارد دانشگاه کنند. اين حرکت دانشجويان که با شعارهاى «دانشجوى آزاده حمايتت مى کنيم»، «محمود احمدى نژاد عامل تبعيض و فساد» همراه بود با برخورد شديد گارد ويژه مواجه شد. گارد ويژه دانشجويانى که پشت درب حافظ تجمع کرده بودند را با ضرب وشتم شديد پراکنده کرد. همچنين اين نيروها در حالى که دانشجويان در حال کشيدن در بودند با ضربه زدن به دست و پاى دانشجويان با باتوم هاى خود سعى کردند مانع تجمع دانشجويان مقابل در شوند. در مقابل اين حرکت نيروهاى انتظامى دانشجويان شعار «حکومت زور نمى خوايم، پليس مزدور نمى خوايم»، «نظامى برو گمشو» و «مرگ بر ديکتاتور» سر دادند. عاقبت فشار و ازدحام جمعيت که هر لحظه بر تعداد آن در داخل دانشگاه افزوده مى شد، موجب شد قفل در شکسته شود. اما پيش از باز شدن در نيروهاى انتظامى و امنيتى دانشجويان که پشت در مانده بودند را پراکنده کرده بودند. 

در ادامه جمع بيش از ١٠٠٠ نفره دانشجويان با حضور در صحن مرکزى دانشگاه برنامه تريبون آزاد خود را برگزار نمودند. 

در ابتداى اين تريبون على نيکونسبتى، عضو شوراى مرکزى دفتر تحکيم وحدت، با اشاره به انتصابى بودن دکتر رهايى، رئيس دانشگاه اميرکبير، گفت: ايشان چون خودشان اتصابى هستند فکر مى کنند انجمن اسلامى هم دانشگاه بايد انتصابى باشد. اما از نظر اتحاديه تنها انجمن مشروع دانشگاه اميرکبير، انجمن منتخب ٢٨٠٠ نفر از دانشجويان آن است. نيکونسبتى در ادامه با اشاره به اين که معضلات ما فقط به دانشگاه ها خلاصه نمى شود، گفت: امروز روزنامه ها به شدت سرکو ب مى شوند، جنبش زنان با برخورد وحشيانه نيروهاى انتظامى مواجه مى شوند و.... و اين نتيجه سياست هاى غلط دولت احمدى نژاد است که با هزار تقلب و اما و اگر پست رياست جمهورى را برعهده گرفت. عضو دفتر تحکيم در ادامه با اشاره به سمت قبلى زاهدى، وزير علوم، گفت: اين شخص تا قبل از وزير شدن رئيس امور ديه کرمان بوده و هيچ سمت بالاترى جز اين نداشته است و با استفاده از رانت باهنر، نماينده مجلس، به اين سمت منصوب شده است. نيکونسبتى با اشاره به معضلات فراوان موجود در کشور از جمله وضعيت اقتصاد، سياست خارجى، سياست هاى اجتماعى و.... به انتقاد شديد از اصولگرايان پرداخت که با سياست هاى خود را کشور با بحران هاى متعدد مواجه کرده اند؛ و ادامه داد: اصولگرايان آن چنان بد عمل نموده اند که حتى کسى حاظر نيست با اين عنوان فعاليت کند که نمونه بارز آن حضور آن ها با عناوين جديد در انتخابات شوراهاست. نيکو نسبتى با اشاره به آمارهاى احضارها و بازداشت دانشجويان و احکام کميته انضباطى گفت: دکتر زاهدى لياقت نشستن بر صندلى وزارت را ندارد و وقت آن رسيده اين شخص به خاطر عملکردش در وزارت علوم، از اين سمت استعفا داده و مورد محاکمه قرار گيرد. نيکونسبتى در پايان با اشاره به اين که دولت چون نمى تواند به وعده هاى خود عمل کند در حال سرکوب کليه منتقدين است، گفت: اما دانشگاه زنده است و همچنان منتقد دولت باقى خواهد ماند.

در ادامه اين تريبون، اسماعيل سلمانپور، از اعضاى انجمن اسلامى پلى تکنيک در طى سخنانى با اشاره به اين که قرار است فردا در دانشگاه اميرکبير احمدى نژاد حضور يابد، گفت: آقاى احمدى نژاد! دانشجويان پلى تکنيک آنهايى هستند که امروز اينجا تجمع کرده اند و فرياد مى زنند: «محمود احمدى نژاد، عامل تبعيض و فساد». سلمانپور در ادامه با اشاره به اين که آمفى تئاتر دانشگاه قرار است با نيروهاى امنيتى و دانشجويان دانشگاه امام صادق پر شود، افزود: اين افراد مسلما براى احمدى نژاد دست و سوت مى زنند و از او استقبال مى کنند، اما اگر احمدى نژاد جرات دارد، در جمع دانشجويان واقعى دانشگاه اميرکبير حضور پيدا کند. بابک زمانيان ديگر عضو انجمن اسلامى پلى تکنيک نيز با اشاره به اعلام حضور احمدى نژاد در در اين دانشگاه، در سخنان کوتاهى گفت: آقاى احمدى نژاد! فردا ساعت ٨ صبح دانشجويان پلى تکنيک منتظر تو هستند. اميدواريم در جمع دانشجويان اميرکبير حاضر شويد.

عباس حکيم زاده، عضو شوراى مرکزى انجمن دانشجويان پلى تکنيک، به مرگ سه دانشجو و چند خودکشى در عرض کمتر از يک هفته اشاره کرد و با گرامى داشت ياد مرحوم توحيد غفارزاده گفت: اين دانشجوى سبزوارى به دست يک بسيجى کشته شد اما مسئولين وزارت علوم در کمال ناجوانمردى دانشجوى مقتول را به مزاحمت براى «نامزدش» متهم مى کنند و عملى که توسط دانشجوى بسيجى انجام شده را عمل به وظيفه مى دانند. حکيم زاده به آمار محدوديت ها و برخوردهاى گسترده بر عليه دانشجويان که در عرض يک سالى که احمدى نژاد قدرت را در دست گرفته اشاره کرد و گفت: جالب اينجاست که نزديک به نيمى از اين برخوردها و محدوديت ها به دانشجويان پلى تکنيک اختصاص دارد. حکيم زاده با اعتراض به گذشت به بيش از ٨٠ روز از بازداشت دکتر کيوان انصارى به دليل اتهاماتى واهى و پوچ، گفت: ما آرزو داريم که ايشان هر چه سريعتر از زندان آزاد شوند. حکيم زاده، به روزبه رياضى و ياشار قاجار از دانشجويان سه ستاره پلى تکنيک اشاره کرد و گفت: جالب آن که وزير علوم در اظهاراتى مضحک همچنان وجود اين دانشجويان را تکذيب مى کنند. اين عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى اميرکبير در پايان با انتقاد از افرادى که به دنبال ايدئولوژى گرايى در ميان جنبش دانشجويى هستند، گفت: انجمن هاى اسلامى در سال هاى اخير از دو سو تحت فشار بوده اند. از سوى حاکميت اقتدارگرا و از سوى جريانات سياسى که نتوانسته اند از دانشجويان به عنوان پياده نظام خود استفاده کنند. حکيم زاده در ادامه نسبت به تفکرى که به انجمن هاى اسلامى توصيه مى کند وجه دينى خود را تقويت کنند و دانشجويان سکولار را از انجمن ها اخراج کنند، گفت: دانشجويان امروز هوشيارتر از آن هستند که در دام ايدئولوژى گرايى مترجعانه دهه ٦٠ بيافتند و از همواره از حقوق انسانى کليه افراد، فارغ از نوع انديشه، فکر و مذهب شان دفاع خواهند کرد.

ديگر سخنران اين تريبون، مجيد درى، يکى از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايى بود. اين دانشجو در ابتداى سخنان خود گفت: من از دانشگاه علامه مى آيم و سلام گرم دانشجويان اين دانشگاه را به دانشجويان شجاع و بى پرواى پلى تکنيک مى رسانم. مجيد درى با اشاره به اين که ديکته اى به رئيس دانشگاه اميرکبير در خصوص برخورد با دانشگاه شده است، به رئيس بى کفايت دانشگاه علامه هم شده است، گفت: بسيارى از اساتيد دانشکده علوم سياسى ما را با اتهامات واهى و حتى اتهامات اخلاقى بازنشست مى کنند و يا آن ها را اخراج مى کنند. 

در ادامه تريبون آزاد، وحيد عابدينى، عضو انجمن دموکراسى خواه دانشگاه تهران، گفت: امروز اينجا جمع نشديم که از استبداد حاکم شکوه کنيم، امروز اينجا جمع نشديم که بگوييم چرا پس از گذشت سال ها هنوز قاتلين عزت ابراهيم نژاد شناسايى نشدند، امروز اينجا جمع شديم تا از استقلال دانشگاه ها و آزادى در دانشگاه دفاع کنيم. عابدينى در ادامه با اشاره به اين که نبض اميرکبير را در حمام فين زدند گفت: اما امروز نبض جنبش دانشجويى در دانشگاه اميرکبير مى تپد.

در پايان تريبون دانشجويان در مقابل انجمن اسلامى جعلى که از سوى دانشگاه اميرکبير به عده اى معدود از بسيجيان اعطا شده است حضو ر پيدا کردند. دانشجويان در تجمع مقابل دفتر انجمن جعلى شعارهايى مانند «انجمن بسيجى تعطيل بايد گردد»، «انجمن امنيتى تعطيل بايد گردد»، «انجمن منتخب حمايتت مى کنيم»، «اين لانه جاسوسى اشغال بايد گردد» و... سر دادند. 

عباس حکيم زاده، عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى منتخب دانشجويان، گفت: دانشگاه با حضور فراوان نيروهاى امنيتى و با ترس و هراس فراوان دفتر انجمن اسلامى را در نيمه هاى شب با بولدوزر تخريب کرد و وسايل آن به سرقت برد. اما ما در روز روشن و با پشتوانه قاطبه دانشجويان و با اعلام قبلى اينجا حضور پيدا کرديم تا به مديريت دانشگاه اثبات کنيم که ما نيازى به تاييد دانشگاه نداريم و اين دانشگاه است که براى اداره دانشگاه مجبور است به راى و نظر دانشجويان احترام بگذارد. حکيم زاده در ادامه با اشاره به مصوبه شوراى مرکزى انجمن اسلامى، گفت: ما نه خواستار تخريب اين دفتر هستيم و نه آسيبى به آن مى رسانيم بلکه در حرکتى مدنى طبق مصوبه شوراى مرکزى انجمن اسلامى امروز درب اين انجمن جعلى را قفل و زنجير مى کنيم و به دانشگاه يک بار ديگر فرصت مى دهيم تا به راى و نظر دانشجويان احترم بگذارد. 

در پايان مراسم على نيکونسبتى، عضو شوراى مرکزى اتحاديه انجمن هاى اسلامى، با نصب قفل و زنجير بر درب انجمن جعلى دانشگاه گفت: ما برخلاف مسئولين مدنى هستيم و به تخريب اموال نمى پردازيم در حالى که آن ها انجمن اسلامى اميرکبير را تخريب کردند. نيکونسبتى در پايان گفت: آقاى احمدى نژاد هم اگر جرات دارد در جمع دانشجويان صحبت نمايند، هر چند ما مطمئن هستيم که کارنامه ايشان غيرقابل دفاع است که اجازه نمى دهند حتى يک نفر از جمع منتقدان از ايشان سوال کنند. نصب قفل و زنجير بر درب انجمن جعلى دانشگاه اميرکبير با استقبال و تشويق شديد دانشجويان حاضر در تجمع همراه شد.

خبرنامه اميرکبير يكشنبه ١٠.١٢.٢٠٠۶

افزودن نظر جدید