گزارش تجمع ۱۶ آذر در دانشگاه مازندران

مراسم بزرگداشت روز دانشجو امروز (سه‌شنبه ۱۴ آذر) در پرديس مرکزى دانشگاه مازندران (بابلسر) برگزار شد. در اين تجمع که بسيار باشکوه‌تر از سال‌هاى گذشته برگزار شد، حدود ۷۰۰ نفر از فعالين دانشگاه مازندران (بابل، بابلسر، سارى) شرکت کردند. اين تجمع از دو لحاظ با تجمعات دانشجويى سال‌هاى گذشته متفاوت بود: اول رنگ و بوى آن که کاملاْ متمايل به چپ بود (هرچند طيف وسيعى از دانشجويان در تريبون آزاد آن سخنرانى کردند) و دوم برگزارى آن توسط فعالين مستقل دانشجويى.
اين مراسم با خواندن سرود و شعارهاى صنفى و سياسى آغاز شده و پس از يک راهپيمايى، رو‌به‌روى سردر دانشکده‌ى علوم انسانى و اجتماعى تريبون آزادى برگزار شد. در اين تريبون آزاد به انتقاد از سياست‌هاى دولت مهرورزى و کليت جمهورى اسلامى در قبال زندانيان سياسى، دانشجويان توبيخ‌شده و ستاره‌دار، وضعيت تشکل‌هاى مستقل دانشجويى و. .. پرداخته شد. لازم به ذکر است که در اين روز حضور نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى در داخل و خارج از دانشگاه بسيار چشمگير بود، اما دانشجويان با درک اين موقعيت که با اين تعداد از تجمع‌کنندگان کارى از دست مسئولين حراست (که به‌شخصه در کنار تجمع‌کنندگان حضور داشتند!) ساخته نيست، بسيار پرشور در صحنه حاضر شدند. در آغاز تجمع يکى از گماشتگان حراست که در حال فيلمبردارى از تجمع بود، با تهديدها و شعارهاى دانشجويان مجبور به ترک مکان تجمع شد.

تعدادى از شعارهايى که روى پلاکاردهاى اين تجمع به چشم می‌خورد عبارت بود از:

دانشجو می‌ميرد ذلت نمی‌پذيرد،
سه دانشجو در سه هفته، شرمتان کجا رفته،
يک زمين يک نژاد،
آزادى برابرى براى همه،
رهايى زن رهايى جامعه است،
اعدام جزاى هيچ گناهى نيست،
دانشجو کارگر اتحاد اتحاد،
There Is Alternative، 
زندانى سياسى آزاد بايد گردد،
ما در راه رهايى چيزى جز زنجيرهايمان براى از دست دادن نداريم
و ...

منبع: 
فعالين مازندران

افزودن نظر جدید