از قضا سر انگبین صفرا فزود تقدیم به دوران دانشجویی عباس شیبانی و باز هم تقدیم به مجید توکلی

فرض کنیم که مجید توکلی با چادر از دانشگاه خارج شده، اگر چ این فرض زیر سوال است، چون چهره باید همراه با عکسهای فراوان همراه باشد، نه این که با حالت رضایت گونه عکسی از او بگیرید که در ظاهر در محیط بسته ای است. اما شما با این کارتان جهان بینی و باورتان را در مورد زن نشان دادید.

قصد تحقیر مجید توکلی به خاطر این که او لباس زنانه پوشیده است، لباس زنانه یعنی تحقیر شدن از نگاه شما! پس با این کارتان زنان را تحقیر کرده اید، مادران هم زن هستند، مادران را هم تحقیر کرده اید.

اما باور کنید که دنیای طبقاتی و جنسیتی نادرستی دارید!

در نظر خداوند، جنس و طبقه نشانه برتری نیستند، اما شما به راستی لباس زنانه را نشانه تحقیر گرفته اید.

حال سوال این است که مگر اندرزگو با لباس مبدل فعالیت نکرد، شما اندرزگو را قهرمان می دانید، ما آن را مبارزی شجاع.

اما مهمتر آن است که اگر دختری لباس مردانه بپوشد شما او را جسور و یا پررو می دانید، در عوض اگر پسری لباس زنانه بپوشد آن را علامت تحقیر می دانید.

اما باید بدانید که نمی دانید با خود و ارزشهایتان چه می کنید.

مجید توکلی اگر اتهامی دارد باید در دادگاه علنی محاکمه شود آن هم با حضور هیئت منصفانه. وضعیت ظاهری او هیچ تاثیری در اتهام او نخواهد داشت. او انسانی شجاع است، اگر موضعی گرفته توان دفاع از آن را نیز دارد. و اگر اشتباه کند توان نقد آن را.

اما شما با این کار او را تحقیر نکردید، بلکه ناخواسته راهی را گشودید که هزاران نفر به راحتی از اختلافات ظاهری فاصله بگیرند. در نتیجه رابطه منطقی، اصولی و انسانی و حتی مذهبی جدیدی با جنس زن برقرار کنند.

این روز ها شماها که قدرت دارید و امکانات، نمی دانید بسیاری از کارهایتان نتیجه عکس منظور شما را خواهد داشت.

افزودن نظر جدید