بولتن کارگری شماره 179

تحلیل هفته: منطق مبارزە طبقاتی، کسی را گریزی نیست

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی – بخش 4

دیگر کشورها: تظاهرات سراسری سندیکای بلژیک F.G.T.B
                   مقابله با فروش کار ارزان
                  200 میلیون تن بیکار در جهان

از جهان کار:  قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 5

گزارش: شهرهای نفت خیز جنوب و کارگران آن

تشکل ها: دستگیری فعالان کارگری در سال جدید

 

بولتن کارگری شمارۀ 179 در قالب پ.د.اف

افزودن نظر جدید