بولتن کارگری شمارۀ 180

تحلیل هفته: اول ماە مە، همگی خواستار آزادی کارگران زندانی شویم

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی - 5

دیگر کشورها: برخورد پلیس با تظاهر کنندگان در اعتصاب های سراسری آرژانتین
                زورآزمایی سندیکاها با دولت ماوریسیو ماکری

از جهان کار:  قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار، قسمت پایانی

خاطرات زندان: تاوان معلمی، من فریادم را سر خواهم داد

تشکل ها: بیانیه کانون صنفی معلمان تهران: شش صحنه از یک سریال تکراری

بولتن کارگری شمارۀ 180 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید