بولتن کارگری شمارۀ 181

تحلیل هفته: سود جویی کارفرمایان، بی تفاوتی دولت، آمار بالای مرگ کارگران

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی 6

دیگر کشورها: اسپانیا: مبارزه کارگران برای زندگی بهتر

کودکان کار: روز جهانی مبارزه علیه کار اجباری کودکان

از جهان کار:  فرا فردای کار – 1، آیندۀ کار روبوتی، آیندۀ سرمایه داری

روز جهانی کارگر: بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت اول مه: برای عدالت و آزادی، علیه ستم و استثمار

 

بولتن کارگری شمارۀ 181 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید