دعوت به تظاهرات اول ماه مه در پاریس

اول ماه مه روزجهانی کارگر،روزاتحاد وهمبستگی کارگران فرامی رسد.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه کارگران و زحمتکشان، از همه ایرانیان آزادیخواه دعوت می کند که با شرکت در تظاهرات اول ماه پاریس پشتیبان مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم بر کشور باشند. هماهنگی ایرانیان در کادر شعار های نه به جمهوری اسلامی ایران، نه به سیاست های ضد کارگری دولت روحانی و برای آزادی فعالیت های سیاسی، سندیکائی و مدنی ایران در این تظاهرات شرکت می کند. هماهنگی ایرانیان متشکل از گرایشها وافق های سیاسی و نظری متفاوت است و افراد در آن به صفت فردی مشارکت می کنند.

هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه مه - پاریس

افزودن نظر جدید