این صلاحیت 8 سال پیش توسط مردم رد شده بود

این صلاحیت 8 سال پیش توسط مردم رد شده بود