اول ماه مه روز جهانی بزم و رزم طبقه ی کارگر گرامی باد!

امسال برای اولین بار، سه جریان سیاسیِ چپ ایران، دست در دست هم جشن اول ماه مه را برگزار می‌کنند. حضور هرچه گسترده تر شما هم‌میهنان، دوستان و رفقای گرامی، امید به وحدت و غلبه بر پراکندگی چپِ ایران را تقویت می‌کند.

برنامه در شهر کلن آلمان و به شرح زیر است:

1-   ساعت 10 صبح حضور در میدان Heumarkt
2-   ساعت 11 حرکت به سمت محل سندیکای DGB
3-   ساعت 12 تظاهرات بزرگ تشکل‌ها و احزاب از محل سندیکا به سمت Heumarkt
4-   برنامه تا ساعت 13 با سخنرانی مسئولین سندیکا ادامه دارد
5-   از ساعت 14 موزیک شاد اجرا می‌شود

اتحاد فداییان خلق ایران – طرفداران وحدت
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
کنشگران چپ

افزودن نظر جدید