گزارش برگزاری مراسم مشترک روز جهانی کارگر توسط سە جریان سیاسی در اسلو

گزارشگر کارآنلاین

در روز اول ماە مە (یازدە اردیبهشت) روز جهانی کارگر، اعضا و هواداران، سە جریان سیاسی چپ ایرانی مقیم نروژ، کە برای تشکیل حزب چپ واحد تلاش می کنند با برپایی غرفە مشترکی در مقابل دفتر کنفدراسیون اتحادیە های کارگری نروژ در مراسم روز جهانی کارگر درشهر اسلو شرکت کردند.

در غرفە این سە جریان سیاسی، کە با عکس و اسامی کارگران زندانی و خواست آزادی آنان پوشاندە شدە بود اطلاعات لازم نسبت بە کارگران زندانی وپایمال سازی حقوق و سرکوب اعتراضات و مطالبات کارگران و مزدبگیران ایران توسط دولت و وضعیت عمومی شان بە افراد علاقە مند و پرسشگران کە غالبا از فعالین سیاسی و اتحادیەای نروژی هستند دادە شد.  

همچنین اعلامیە مشترک سە جریان کە بە زبان نروژی ترجمە  شدە بود بە صورت پلاکارد در محل غرفە  نصب و در معرض دید عموم قرار دادە شد. ترجمە نروژی این اعلامیە نیز در روز ٢٩ آوریل در پرتیراژ ترین روزنامە چپگرای نروژ بە نام "مبارزە طبقاطی" کە توسط  چپ ها، رهبران و فعالان سیاسی و اتحادیە ها خواندە می شود و در این کشور از موقعیت خاصی برخوردار است، منتشر شدە بود. انتشار این بیانیە موجب کنجکاوی عدە زیادی از فعالین اتحادیە های کارگری  شدە بود و شمار زیادی از مراجعە کنندگان بە غرفە سە جریان علاقد زیادی بە گرفتن اطلاعات جزئی تری در این ارتباط نشان می دادند و راجع بە آن پرس و جو می کردند.   مسئولین غرفە نیز ضمن پذیرایی از مدعوین با شیرینی و قهوە اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار می دادند.

عدەای از کنشگران چپ ایرانی نیز کە با مشاهدە غرفە مشترک و تلاش این سە جریان کە برای تشکیل یک حزب چپ دمکراتیک و فراگیر متناسب با شرایط ایران انجام می دهند ابراز خوشحالی می نمودند، بە دنبال کسب اطلاعات بیشتری در ارتباط با پروژە وحدت بودند.

علاوە بر آن شماری از فعالین و طرفداران جنبش فدایی، از غرفه این سه جریان دیدن نمودند و در باره چگونگی روند پروسه وحدت این سه جریان پرسش هایی را مطرح نمودند و نمایندگان این سه جریان به سوالات افراد پاسخ  دادند. این رفقا و دوستان وحدت این سه تشکل را بسیار مثبت، امیدوار کننده ارزیابی کرده و ازادامه روند وحدت تا تشکیل یک حزب واحد دفاع می کردند.

بعد از پایان مراسم نمایندگان سە جریان در جلسە مشترکی کە با هم داشتند، نتیجە همکاری را بسیار مثبت، موفق و سازندە ارزیابی کردند و بر تداوم این گونە همکاری ها تا هنگام برگزاری کنگرە مشترک تاکید داشتند.

 اعضا و هواداران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - کنشگران چپ

١١ اردیبهشت ٩٦ (اول ماە مە ٢٠١٧)

اسلو

افزودن نظر جدید