نامه به سازمانهای حقوق بشری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری

دراستانه اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران قرار داریم.    

انتخابات ریاست جمهوری نیز نزدیک است. انتخاباتی عاری ازابتدائی ترین موازین دموکراتیک. انتخاباتی مهندسی شده  که فقط نامزدهایی را مورد تایید قرار داده اند که در چهارچوب مواضع رژیم جمهوری اسلامی ایران باشند.

کارگران و مزدبگیران بزرگترین گروە اجتماعی جامعە را تشکیل می دهند، اما اتحادیە ها و سازمان های کارگری واقعی بە شکل مستمر تحت پیگرد و سرکوب پلیسی قرار داشتە اند و بر خلاف اتحادیە ها و احزاب وابسته به رژیم  کە قدرت را در اختیار داشتە و دارند، از فعالیت محروم شدەاند.   در سال گذشته شاهد حرکات قابل توجه ای از اعتراضات کارگران و زحمتکشان، معلمان ودیگراقشار جامعه بودیم. دررژیم فقها کارگران وزحمتکشان از ابتدائی ترین حقوق شهروندی خود محرومند. رهبران سندیکاها و تشکل های کارگری مستقل همواره تحت پیگرد وزندانهای طویل المدت قرار می گیرند.همچنین هرگاه گارگران و زحمتکشان برای توجه دادن حکومت به کمبود حقوق و یا تاخیر در پرداخت دستمزد خود ندایی سر دهند، به جای توجه به خواسته های قانونی انان، مورد ضرب وشتم و زندان قرار می گیرند. در حال حاضر دهها کارگر و فعالین سندیکایی مستقل بخاطر فعالیت  در دفاع از منافع گارگران در زندان بسر می برند.

 ما امضا کنندگان این نامه

  ا ز شما می خواهیم  که به مقامات جمهوری اسلامی فشار بیاورید :

  کە مصو به های ۹٨ و ٨٧ سازمان بین المللی کار در رابطه با  حق تشکل کارگری را محترم بشمارند. 

که ‌به میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را امضا کرده احترام گذاشته و متعهد شوند که به آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچنین به حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه مورد نظر خود احترام بگذارند.

 که کارگران و کسانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد و احکام سنگین صادره علیه آنان را لغو کنند. 

 

 حزب کمونیست کانادا - اونتاریو

حزب کمونیست شیلی -تورنتو

گنگره کاناداییان صلح دوست

سازمان جوانان حزب کمونیست کانادا - اونتاریو

انجمن پاکستانی های مترقی مقیم کانادا

کمیته برگزاری اول ماه می

سازمان یونانیان دموکرات مقیم کانادا

حزب توده ایران -کانادا

اتحاد فداییان خلق ایران -طرفداران وحدت چپ

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت –تورنتو

اول ماه می ۲۰۱۷

افزودن نظر جدید