گزارش مراسم روز کارگر در شهر اسن آلمان

در راهپیمایی روز کارگر در اسن، علیرغم بارش مداوم باران، هزاران تن از کارگران و زحمتکشان و احزاب و نهاد های طرفدار کارگر و نیز انجمنها و نهاد های حقوق بشری آلمانی و خارجی، از جمله هواداران سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) شرکت داشتند.

نزدیک بودن انتخابات آلمان در 16 ماه می به گرمی و حرارت تظاهرات برای عدالت و دمکراسی بیشتر افزوده بود. پس از راهپيمايی نیز جشن روز کارگر در محل همیشگی Zeche Karl با حضور غرفه های متعدد تبلیغات، نوشیدنی و غذا، علی رغم بارش ممتد باران با شرکت بیش از هزار نفر برگزار گردید.

سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)-منطقه غرب آلمان نيز با برپايی چادر و ميز اطلاع رسانی خود، توجه خيلی از شرکت کنندکان را بخود جلب کرده بود و مورد استقبال قرار گرفت. حضور آلمانی های خونگرم و فداکار طرفدار خارجیان در این جشن همه ساله مایه شعف و شادی مهاجرین بوده است.

سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) - منطقه غرب آلمان

افزودن نظر جدید