احزاب کردی و رویدادهای جدید

در خاورمیانە خبرهای جدید می رسد. طبق خبری کە در روزنامە حریت درج شدە است ترکیە قرار است برای جلوگیری از ورود پارتیزانهای 'پ ک ک' دیواری در مرزهای مشترک خود با ایران بکشد. هم چنین با وارد شدن نیروهای مسلح حزب کوملە کردستان ایران بە جمع آن نیروهائی کە در مناطق مرزی با ایران کە پشت جبهە با مناطق تحت نفوذ حزب دمکرات کردستان عراق دارند، سە حزب کرد ایرانی همجوار پ ک ک شدەاند. هم چنین خبر می رسد کە حزب دمکرات و کوملە گفتەاند کە مخالف عملیات پ ک ک در اقلیم کردستان علیە نیروهای ترکیەاند (گفتە می شود کە ١٩ پایگاە نظامی ترکیە همراە با حداقل ٣٠٠٠ پرسنل نظامی و امنیتی بنابر دعوت پارتی در مناطق تحت کنترل آن در اقلیم کردستان وجود دارند).

گشایش مقرات نظامی از جانب سە سازمان کرد ایرانی در مناطق نزدیک بە پ ک ک و مخالفت این احزاب با حملە پ ک ک بە نیروهای ترکیە در اقلیم کردستان، نشان از شرایط جدیدی در این منطقە دارند، و این شرایط جدید همانا عبارت اند از تشدید تعلقات و وابستگی ها در دو جبهە مخالف. این حوادث نشان از آن دارند کە احزاب کرد ایرانی دارند بیشتر خود را با منافع حزب دمکرات کردستان عراق (دوست نزدیک ترکیە) تعریف می کنند و بە همان موازات بیشتر از پ ک ک فاصلە می گیرند کە متحد ضمنی ایران در منطقە قلمداد می شود. گویا یکی از اعضای دفتر حزب دمکرات کردستان ایران در مخالفت با قصد احتمالی پ ک ک برای حملە بە نیروهای ترکیە در خاک اقلیم گفتە کە آنان دراین رابطە از منافع اقلیم دفاع می کنند و این در حالیست کە در هنگامە 'راسان' می گفتند کە منافع اقلیم برایشان اهمیت ندارد!

اما با تمامی این اوصاف امید است کە جابجائی های نظامی اخیر بە جنگ میان احزاب کردی منجر نشود.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.