درگذشت نوشیروان مصطفی

'نوشیروان مصطفی' مسئول اول 'جنبش تغییر در کردستان عراق' در سن ٧٣ سالگی بفاصلە چند ماهی از فوت همسرش، زندگی را بدرود گفت. او کە در دوران زندگی سیاسی اش سمت های مختلف و مهمی برعهدەداشت (از جملە معاونت جلال طالبانی در اتحادیە میهنی، و داشتن نقش کلیدی در بنیادنهادن جنبش تغییر) نە تنها یک انسان سیاسی برجستە، بلکە نویسندە قابلی هم بود.

نوشیروان مصطفی بە مانند هر انسان دیگری دارای وجوە پارادوکسال در شخصیت خود بود، و درست بە یمن نقش بیشتری کە در روندهای بزرگ سیاسی ـ اجتماعی بازی می کرد، این وجوە پارادوکسال در وی برجستەتر. اما این مانع از آن نمی شود کە بە نقش کلیدی او در مقاطع معینی از تاریخ جنبش کردستان عراق بی توجە بود. او رل بی بدیلی در نزدیکی اتحادیە میهنی کردستان عراق بە جمهوری اسلامی بویژە در مقطع جنگ ایران ـ عراق ایفا کرد.

شاید بتوان گفت کە برجستەترین کار او بنیانگذاری جنبش تغییر بود کە برای اولین بار در کردستان عراق و در سطح گستردە یک جریان سیاسی تاثیرگذار ایجاد شد فاقد یک بازوی مسلح نظامی. نوشیروان کە خود همیشە در هدایت بازوی نظامی اتحادیە میهنی کردستان نقش بزرگی بە عهدە داشت، بعد از خیزش مردم کردستان در بهار ١٩٩١، و تجربە بد دولتمداری دو حزب عمدە در این دیار، بتدریج بە نتایج دیگری رسید و سرانجام پس از یک دوران فراز و نشیب نسبتا طولانی دست بە ایجاد 'جنبش تغییر' زد.

جنبش تغییر خیلی سریع بە یکی از جریانات عمدە سیاسی کردستان عراق تبدیل شد و مهر خود را بر روند حوادث اقلیم کوبید. حضور فعال در پارلمان کردستان و پارلمان عراق و بسیج مردم برای مقابلە با فساد اداری و مالی کە پیکر کردستان عراق را بمانند موریانە از درون می خورد، از جملە برآمدهای این جنبش مهم بود.

نوشیروان با تاکید بر عدالت اجتماعی، جدائی حزب و دولت، برجستە کردن نقش نهادهای مدنی و ایجاد دولت بر اساس مبانی مدرن در کردستان عراق، بی گمان یکی از بهترین دورانهای زندگی خود را رقم زد.

با مرگ او کردستان عراق یکی از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی خود را از دست داد، و خسران این مرگ آنگاە بیشتر نمایان می شود کە بەنقش کاریزماتیک و اساسی او در بنیانگذاری جنبش تغییر بیشتر توجە داشتە باشیم. متاسفانە علیرغم اینکە جنبش تغییر تلاش کردە است کە جنبشی خودبنیان شود و بدور از نقش افراد کاریزماتیک، اما هنوز بعلت بافت سنتی و نەچندان تحول یافتە اجتماعی در کردستان عراق، فقدان نوشیروان مصطفی می تواند لطمات پیش بینی ناپذیر بر آن وارد کند.

با مرگ او، بی گمان بەیغمابرندگان مال و ثروت مردم کردستان در پوست خود نمی گنجند!

افزودن نظر جدید