از جنگ نیابتی بە جنگ مستقیم

دولت عراق، پایان دولت باطل داعش را اعلام کرد، هرچند هنوز در محدودە کوچکی از جغرافیای غربی شهر موصل جنگ هنوز پایان نیافتە است. در سوریە نیز شهر رقە کە پایتخت داعش حساب می‌شود بە محاصرە کامل نیروهای دمکراتیک با پشتیبانی آمریکا درآمدەاست. چنین بە نظر می‌رسد کە پایان حضور فعال داعش نزدیک است و این جریان افراطی سنی ـ اسلامی با محصور شدن بیشتر در محدودە جغرافیائی اندک، در آیندە بیشتر بە جنگ پارتیزانی و عملیات انتحاری روی آورد.

پایان دولت اسلامی داعش، به منزلە پایان اصلی‌ترین جریان معرف جنگ نیابتی در منطقە خواهد بود، و چنین بە نظر می‌رسد کە با پایان آن، منطقە وارد دوران نوینی خواهد شد.

اما مشخصات این دوران نوین چە می‌تواند باشد؟

با توجە بە سفر ترامپ بە عربستان سعودی و نتایج آن کە خود را در تعرضی شدن بیشتر مواضع این کشور نسبت بە ایران نشان داد، سخنان و مواضع تعرضی ترامپ درحق بە ایران کە اخیراً با تشدید تحریم‌ها در مجلس سنا و اجرائی شدن بخش‌هایی از فرمان ترامپ در مورد محدودیت سفر بە این کشور کە عمدتاً ایرانی‌ها را دربرمی گیرد، بعید نیست کە این بار بە جای جنگ نیابتی کە سال‌هاست کشورهای قدرتمند جهانی و منطقە بدان مشغول‌اند، رؤیای یک جنگ مستقیم برای تضعیف نقش ایران در منطقە مدنظر آمریکا باشد. این موردی است کە اخیراً بارها توسط بسیاری از تحلیل گران بدان اشارە شدە است و در مورد آن هشدار دادە شدە است.

البتە شروع یک جنگ مستقیم آن‌قدرها هم آسان نیست. با توجە بە پیچیدگی‌های منطقە و نقش بازدارندە قدرت‌های دیگر، شروع آن احتیاج بە یک بازی شطرنج پیچیدە دارد، اما ترامپ نشان دادە است کە زیاد اهل این نوع بازی کردن نیست و بیشتر سادەترین راە را برمی‌گزیند. سیاست محدودیت سفر بە آمریکا، ایدە ساختن دیوار مکزیک و نیز حملات موشکی بە سوریە نشان از سادگی‌های واکنش‌های او دارد. سادگی‌های کە می‌تواند بە پیچیدەگی های فوق العادەای تبدیل شوند.

متاسفانە بوی جنگ، هرچند رقیق، بە مشام می‌رسد.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.